Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 19.1.2021 (Διά περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), την 19η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 93656 για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΟΥ»  εκτιμώμενης αξίας  139.034,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 6/2020)
 2.Συγκρότηση «Επιτροπής διαγωνισμών έργων 2021 του Δήμου Κατερίνης (περιλαμβάνονται  συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης κλπ)»
 3.Εξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας και λόγω προσκύρωσης, για την  ιδιοκτησία  με  κ.κ.  052409 στο Ο.Τ. 665 σύμφωνα με την με αριθμό 300ηΔ Διορθωτική της με αριθ. 1/2005 πράξης εφαρμογής στην ενότητα Καπνικού Σταθμού με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Ζάχο Αλέξανδρο του Ιωάννη
 4.Λήψη απόφασης για: α) την αποδοχή των όρων της απόφασης 201.6/2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου ένταξης του έργου με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% της πρόσκλησης ΣΦΗΟ-2020 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020», β) την αποδοχή της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του ποσού των 24.800,00 €, σύμφωνα με την ως άνω απόφασή του, και γ) τη δέσμευση της Ο.Ε. για εισήγηση στο ΔΣ για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό για την ανωτέρω ένταξη
 5.Έγκριση του αποτελέσματος των Α+Β+Γ σταδίων (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών & αξιολόγηση οικονομικών προσφορών – εισήγηση για ανάδειξη προσωρινών αναδόχων) του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2020» με εκτιμώμενη αξία 330.932,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ και ΔΠΚ/19/2020
 6.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 7.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης ΣυμεωνίδηςΜαρία Τερζίδου
2.Γεώργιος ΝταντάμηςΑστέριος Μπουσνάκης
3.Σταύρος ΧριστοφορίδηςΙωάννης Νταντάμης
4.Γεώργιος ΤσιαλόςΑθανάσιος Αναγνώστου
5.Αθανάσιος ΓκούναςΧρήστος Λεμονόπουλος
6.Λάζος ΝτόντηςΓεώργιος Ίτσιος
7.Δημήτριος ΒαϊνάςΑθανάσιος Λιακόπουλος
8.Απόστολος Λιακόπουλος  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο