Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22.12.2020 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
Έγκριση για καθορισμό τρόπου ανάθεσης, έγκριση τεχνική έκθεσης, έγκριση όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης της έκτακτης προμήθειας: «Προμήθεια αντισηπτικών για τα χέρια, μέσων ατομικής προστασίας και Rapid Test αντιγόνου Covid-19, ως μέτρο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 93784 για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ Δ.Κ.ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΣ  Δ.Ε. ΠΑΡΑΛΙΑΣ» εκτιμώμενης αξίας  278.684,24 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 110/2018)
 4Έγκριση του αποτελέσματος της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 93800 για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας  201.612,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 113/2018)
 5Έγκριση της 101/2020 απόφασης του ΟΠΠΑΠ με θέμα «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»
Έγκριση της 103/2020 απόφασης του ΟΠΠΑΠ με θέμα «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης   και του Δήμου Κατερίνης για την εγκατάσταση σωληνογραμμής φυσικού αερίου από τον σταθμό MR μέχρι το λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου
 7Έγκριση της υπ’ αριθ. 135/2020 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
 8Ορισμός διμελούς επιτροπής για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. προκειμένου να προκύπτει η εκάστοτε επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών του Ν. 4412/2016, έτους 2021
 9Επικύρωση  των πρακτικών 3ης  φάσης και ανάδειξη αναδόχου του επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού της:   «Παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού €59.981,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ. (14.395,44 € ΦΠΑ 24%, 74.376,44 € συνολική αξία με ΦΠΑ 24%)
 10Καταρτισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου του Δήμου Κατερίνης
 11(Ι) Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο [Απολυμάνσεις σε Δημοτικούς χώρους του Δήμου Κατερίνης  για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (2o κύμα πανδημίας)] και εκτιμώμενη αξία 29.998,50+(ΦΠΑ24%)7.199,64=37.198,14€ με την παρ.2.γ του ά.32 του ν.4412/2016, (ΙΙ) έγκριση της μελέτης ΔΠΚ/32/2020, (ΙΙΙ) συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφοράς/ών και (IV) εισήγηση προς το δημοτικό συμ/λιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού
 12Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6731.001 με τίτλο «Επιχορήγηση της Ιεράς Μητρόπολης Κίτρους – Κατερίνης για το κοινωνικό της έργο»
 13Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α.00.6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία»
 14Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 15Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 16Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Σταύρος Χριστοφορίδης
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Μαρία Τερζίδου
3.Νικόλαος Τσιαμπέρας3.Αστέριος Μπουσνάκης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Ιωάννης Νταντάμης
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Αθανάσιος Αναγνώστου
6.Λάζος Ντόντης6.Χρήστος Λεμονόπουλος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Γεώργιος Ίτσιος
8.Απόστολος Λιακόπουλος8.Αθανάσιος Λιακόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top