Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15.12.2020 (δια περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς (ο τρόπος ψήφισης των θεμάτων θα γίνεται τηλεφωνικά και τα μέλη θα ενημερώνονται για τα θέματα μέσω της πλατφόρμας e-meeting) για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την αριθμ.πρωτ: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο 426 του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤ6-ΥΔ4), την 15η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 11:00 και λήξης 11:30, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Αποδοχή ποσού ύψους 398.115,31 ευρώ  για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
 2Αποδοχή ποσού ύψους 859.002,13 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – IB΄ κατανομή έτους 2020
 3Σύνταξη σχεδίου 18ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
 4Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 5Έγκριση της αριθ.97/2020 απόφασης του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης με θέμα «Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΠΠΑΠ οικ. έτους 2021»
 6Έγκριση των με αριθ. 129/2020 και 130/2020 μελετών και σχεδίων τευχών δημοπράτησης των έργων με τίτλους  : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ »  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :129/2020  και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ) »  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :130/2020
 7Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ »  στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων , της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο : «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία » (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ05) και υποβολή της αντίστοιχης αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ »   για ένταξη στην πράξη των δύο κύριων υποέργων της αίτησης, με τίτλους :  Υποέργο 1: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :129/2020   και  Υποέργο 2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ) »  ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ :130/2020 
 8Εξειδίκευση πιστώσεων, που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 02.10.15.6471.001 με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες δράσεις 2020-2021 (Διοργανώσεις-συνδιοργανώσεις με φορείς της πόλης όπως π.χ. Επιμελητήριο Πιερίας, Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας κλπ)» στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς έτους 2020-2021
 9Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού άνω των κοινοτικών ορίων για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια πέντε (5) καινούριων απορριμματοφόρων» και εκτιμώμενη αξία 795.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ & Β. Έγκριση της σχετικής διακήρυξης, της ΔΠΚ/31/2020 μελέτης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης
 10Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των κοινοτικών ορίων για την «Προμήθεια πέντε (5) καινούριων απορριμματοφόρων» με αριθμό μελέτης ΔΠΚ/31/2020 και εκτιμώμενη αξία 795.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ
 11Χορήγηση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας για το έργο: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης»
 12Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών για το έργο: ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου Δήμου Κατερίνης»(αρ. μελ. 09/2020)
 13Διαγραφή οχημάτων του Δήμου Κατερίνης από τα οικεία Μητρώα Αδειών
 14Τροποποίηση του αριθ. πρωτ. 23800/4-8-2020 συμφωνητικού μίσθωσης του Δήμου Κατερίνης (εκμισθωτής) με το Μποτζώρη Παναγιώτη (μισθωτής)
 15Έγκριση της υπ’ αριθ. 135/2020 μελέτης με τίτλο: «Βελτίωση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης», και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία
 16Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 17Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 18Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Σταύρος Χριστοφορίδης
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Μαρία Τερζίδου
3.Νικόλαος Τσιαμπέρας3.Αστέριος Μπουσνάκης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Ιωάννης Νταντάμης
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Αθανάσιος Αναγνώστου
6.Λάζος Ντόντης6.Χρήστος Λεμονόπουλος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Γεώργιος Ίτσιος
8.Απόστολος Λιακόπουλος8.Αθανάσιος Λιακόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο