Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 3.11.2020

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ.πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.40 του ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α) και 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τα αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 2Σύνταξη σχεδίου 16ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
 3Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό – επιβολή τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης έτους 2021
Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους  χρήσης Λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης έτους 2021
 5Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών Καθαριότητας-φωτισμού και φόρου του άρθρου 10 του ν. 1080/80 στο Δήμο Κατερίνης έτους 2021
Έγκριση της αριθμ. 60/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Έγκριση Απολογισμού Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2019»
 7Έγκριση της αριθμ. 59/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. με θέμα «Έγκριση Ισολογισμού Δ.Ε.Ε.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2019»
 8Έγκριση της αριθμ. 65/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΩΚ με θέμα «Ψήφιση τριμηνιαίας έκθεσης Γ΄ τριμήνου 2020, σύμφωνα με τη σχετική ΑΔΑ: 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ, λαμβανομένων υπόψη και των εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών 44485/06-08-2018 και 65270/19-11-2018
 9Διαγραφή οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο
10 Έγκριση της αριθμ.88/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΠΑΠ με θέμα « Έγκριση της Γ’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του ΟΠΠΑΠ Δήμου Κατερίνης   οικονομικού έτους 2020»
 11Έγκριση της αριθμ.85/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΠΑΠ με θέμα «6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020»
 12Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», καταρτισμός των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεσή της και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού
 13Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας  901.446,17 ευρώ με ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 100/2020)
 14Έγκριση των δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Γεώργιου Νταντάμη για υπηρεσιακούς λόγους στην Θεσσαλονίκη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) στις 27 Οκτωβρίου 2020
 15Eξώδικος (συμβιβαστικός) καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, ελλειματικής απόδοσης γης και λόγω προσκύρωσης, των  ιδιοκτησιών  με  κ.κ.  035723, 035963 και 035930, στα ΟΤ 967,970,971 και 972, της  Π.Ε. ΒΑΤΑΝ  Επέκταση,  σύμφωνα  με  την  υπ’αρ.  358ηΔ  διορθωτική της  2/2002  Πράξης Εφαρμογής [ύστερα από αίτηση των: α) Κωνσταντίνου Κανσουζίδη του Γεωργίου, β) Άνθιμου Κανσουζίδη του Γεωργίου και γ) Κανακούδη Αθηνάς το γένος Γεωργίου και Ευφροσύνης Κανσουζίδου]
 16Λήψη απόφασης: α) αποδοχής της χρηματοδότησης του Προτεινόμενου Έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ» από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Δήμου Κατερίνης και β) δέσμευσης για εισήγηση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο Έργο ένταξης στο ΔΣ
 17Απόφαση για υποβολή πρόταση πράξης στο Πρόγραμμα «GR-Energy» με τίτλο: Σύγχρονη Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου και Δράσεις Μείωσης του Ενεργειακού Αποτυπώματος  για την Τοπική Κοινωνία της Κατερίνης
 18Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 19Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 20Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Σταύρος Χριστοφορίδης
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Μαρία Τερζίδου
3.Νικόλαος Τσιαμπέρας3.Αστέριος Μπουσνάκης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Ιωάννης Νταντάμης
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Αθανάσιος Αναγνώστου
6.Λάζος Ντόντης6.Χρήστος Λεμονόπουλος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Γεώργιος Ίτσιος
8.Απόστολος Λιακόπουλος8.Αθανάσιος Λιακόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο