Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 9.6.2020

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών (διά ζώσης συνεδρίαση) την 9η  Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.2020 Α), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
 2Έγκριση, διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας  2.290.322,58 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 9/2020)
 3Παράταση της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου της  υπ΄αριθ. οικ. 34926/04.10.2018 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση των Παραδοτέων των Πακέτων Εργασίας ΠΕ3: Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πληρώνω Ότι Πετώ / Pay As You Throw, ΠΕ4: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών / Autonomous Composting Units, ΠΕ5: Περιβαλλοντική & Οικονομική Αξιολόγηση & ΠΕ6: Επέκταση και μεγιστοποίηση απόδοσης της υποδομής, σε ό,τι αφορά την Κατηγορία Δαπάνης “External Expertise & Services” (Εξωτερική Εμπειρογνωμοσύνη & Υπηρεσίες), του Δήμου Κατερίνης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «BIOWASTE»».
 4Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 30.240,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ & έγκριση της σχετικής διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
 5Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και επιτροπής εξέτασης τυχόν ενστάσεων για το συνοπτικό διαγωνισμό της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξία 30.240,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ
 6Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 43.379,44 € εκτός ΦΠΑ – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
 7Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 5.250,00τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις (πρώην κατάστημα ΦΑΡΟΣ) στο αγρόκτημα Κατερίνης στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής του Δήμου Κατερίνης
 8Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση έκτασης 4.282,91τ.μ., με κτιριακές εγκαταστάσεις (πρώην κατάστημα HAVANA), τμήμα του αριθμ. 1283α τεμαχίου, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Περίστασης στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής του Δήμου Κατερίνης
 9Αποδοχή δωρεάς τροφίμων μακράς διάρκειας αξίας 2.500,00 ευρώ για τη διανομή  σε άπορους και οικονομικά αδύναμους δημότες του Δήμου Κατερίνης από τον Ιωάννη Σπανολιό, εκπρόσωπος του ΄ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ΄
 10Έγκριση του αποτελέσματος του Γ σταδίου (αποσφράγιση οικονομικών προσφορών) του συνοπτικού διαγωνισμού που διενεργείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση δύο νέων υπερκατασκευών αποκομιδής απορριμμάτων σε δύο υπάρχοντα απορριμματοφόρα του Δήμου Κατερίνης χωρητικότητας 16 κυβικών» και εκτιμώμενη αξία 59.670,00€ εκτός ΦΠΑ – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 11Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθμ. 411 και 415 τεμαχίων συνολικής έκτασης 40.000,00 τ.μ. στην τοποθεσία Πεύκος ή Αγελαδόδρομος του αγροκτήματος Καλλιθέας του Δήμου Κατερίνης
 12Εισήγηση για την υποβολή αίτησης / πρότασης χρηματοδότησής στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας – πράσινο ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. για την <<χρηματοδότηση διεξαγωγής αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έτους 2019-20>>  και την διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων
 13Eξώδικος  (συμβιβαστικός)  καθορισμός  τιμής  μονάδας ανά τ.μ. για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για την  ιδιοκτησία  με  κ.κ.  051302 στο Ο.Τ. 482 σύμφωνα με την 45Δ διορθωτική της 1/2003 Π.Ε. Εθνικού Σταδίου
 14Eξώδικος  (συμβιβαστικός)  καθορισμός  τιμής  μονάδας ανά τ.μ. για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για την  ιδιοκτησία  με  κ.κ.  051302 στο Ο.Τ. 482 σύμφωνα με την 45Δ διορθωτική της 1/2003 Π.Ε. Εθνικού Σταδίου
 15Eξώδικος  (συμβιβαστικός)  καθορισμός  τιμής  μονάδας ανά τ.μ. για την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, για την  ιδιοκτησία  με  κ.κ.  051302 στο Ο.Τ. 482 σύμφωνα με την 45Δ διορθωτική της 1/2003 Π.Ε. Εθνικού Σταδίου
 16Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
17 Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 18Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Σταύρος Χριστοφορίδης
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Μαρία Τερζίδου
3.Νικόλαος Τσιαμπέρας3.Αστέριος Μπουσνάκης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Ιωάννης Νταντάμης
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Αθανάσιος Αναγνώστου
6.Λάζος Ντόντης6.Χρήστος Λεμονόπουλος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Γεώργιος Ίτσιος
8.Απόστολος Λιακόπουλος8.Αθανάσιος Λιακόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο