Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21 Απριλίου 2020 (Διά περιφοράς)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει δια περιφοράς για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας, ύστερα από την ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ πρωτ: 18318/18.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, την 21η  Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες των αρ. 3 ν.4623/19 και 77 ν.4555/18 αντίστοιχα, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής
2. Επικύρωση του αποτελέσματος των Α, Β & Γ σταδίων του συνοπτικού διαγωνισμού – ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων», εκτιμώμενης αξίας 55.220,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 130/2019)
 3.Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων/προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μετασχηματιστικός αντίκτυπος των Τεχνολογιών BlocKchain στις Δημόσιες Υπηρεσίες (Transformative Impact Of BlocKchain tEchnologies iN Public Services)», με το ακρωνύμιο: TOKEN, το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020»
 4.Αποδοχή δωρεάς 150 λίτρων ελαιόλαδου για τη διανομή του σε άπορους και οικονομικά αδύναμους δημότες του Δήμου Κατερίνης από τον Δεμερτσίδη Γεώργιο
 5.Καθορισμός ύψους καταβαλλόμενου τέλους ανά θέση άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με διάρκεια ισχύος έως τέσσερις (4) μήνες
 6.Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης για την έκτακτη προμήθεια: «Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης για τις ανάγκες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ως μέτρο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του  κορωνοϊού COVID-19»
 7.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 5.250,00τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κατερίνης στην παραλιακή οδό Παραλίας – Ολυμπιακής Ακτής
 8.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 4.282,91τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκεται στο αγρόκτημα Περίστασης
 9.Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης 1.149,48τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκεται στο αγρόκτημα Καλλιθέας
 10.Ανάκληση της αριθ.167/2020 απόφαση ΟΕ με θέμα [Έγκριση του αποτελέσματος του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου – κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη της σύμβασης με τίτλο «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης», εκτιμώμενης αξίας 294.416,61 ευρώ εκτός ΦΠΑ, με Α.Μ.4/2020].
 11.Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών  απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου
 12.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για  ανάγκες του Δήμου
 13.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Δημήτριος Μορφακίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Ιωάννης Συμεωνίδης1.Σταύρος Χριστοφορίδης
2.Γεώργιος Νταντάμης2.Μαρία Τερζίδου
3.Νικόλαος Τσιαμπέρας3.Αστέριος Μπουσνάκης
4.Γεώργιος Τσιαλός4.Ιωάννης Νταντάμης
5.Αθανάσιος Γκούνας5.Αθανάσιος Αναγνώστου
6.Λάζος Ντόντης6.Χρήστος Λεμονόπουλος
7.Δημήτριος Βαϊνάς7.Γεώργιος Ίτσιος
8.Απόστολος Λιακόπουλος8.Αθανάσιος Λιακόπουλος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γενικό Γραμματέα
  3. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  4. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο