Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 27.2.2024

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 27η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 και του άρθρου 9 του ν.5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες των Νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης»
 2.Αποδοχή ποσού ύψους 253.239,16 ευρώ του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας
 3.Αποδοχή ποσού 26.823,68 ευρώ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης XΙΙ με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς»
 4.Αποδοχή ποσού 552.184,00 ευρώ για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες μας, για το διδακτικό έτος 2023-2024
 5.Αποδοχή ποσού ύψους 72.745,95 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών, προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών
6.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση και επαναδιατύπωση του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, οικισμού Ανδρομάχης Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης
 7.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή διατήρηση και εκ νέου παραχώρηση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου 36
 8.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για κατάργηση ή διατήρηση και εκ νέου παραχώρηση θέσης περιπτέρου που βρίσκεται στην Κεντρική Πλατεία της Κοινότητας Ελάφου
 9.Χορήγηση έγκρισης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής – μουσικών οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός τουριστικού καταλύματος
 10.Ανάκληση της παραγωγικής αδείας υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου της Χορτιατινού Βασιλικής του Δημητρίου και της Παναγιώτας
 11.Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στη Νέα Χράνη
 12.Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου εμβαδού 127,65 τ.μ. με περιβάλλοντα χώρο περίπου πέντε στρεμμάτων στη θέση «Παλαιοπαναγιά» στην Κοινότητα Ρητίνης του Δήμου Κατερίνης
 13.Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση αίθουσας στο ισόγειο του κοινοτικού καταστήματος Τραπεζούντας του Δήμου Κατερίνης
 14.Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Επικαιροποιημένη Στρατηγική της ΟΧΕ-ΒΑΑ Δήμου Κατερίνης» στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ. 655/20.02.2024 Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 9ΠΘΟ7ΛΛ-9ΒΟ)
 15.Παράταση χρόνου ισχύος των προσφορών των οικ. φορέων που συμμετείχαν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστ. 189526) για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών στο Δημοτικό Στάδιο Κατερίνης για την μετατροπή του σε σύγχρονο αθλητικό κέντρο με μηδενική ενεργειακή κατανάλωση», εκτιμώμενης αξίας 487.500,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 13/2023)
 16.Συγκρότηση γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπής) για τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» στο πλαίσιο του Έργου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης “Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ” εκτιμώμενης αξίας 218.240,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 1/2024)
 17.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
 18.Κοπή δέντρων στην πόλη της Κατερίνης
 19.Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 20.Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 21.Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

     O Πρόεδρος

Νικόλαος Τσιαμπέρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Θωμάς Αναστασιάδης1.Δημήτριος Σκούμπας
2.Μιχαήλ Γεωργιάδης2.Γεώργιος Γραμματικός
3.Ευαγγελία Διαμαντοπούλου3.Γεώργιος Κοκαβίδης
4.Παναγιώτης Ιορδανίδης4.Γεώργιος Μπαλαούρας
5.Σάββας Οφείδης5.Ελευθέριος Παγωνίδης
6.Γεώργιος Κυριακίδης6.Αστέριος Μπουσνάκης
7.Ραφαήλ Μετενίδης7.Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος
8.Ιωάννης Νταντάμης8.Δημήτριος Μορφακίδης
  9.Σωτήριος Τριανταφύλλου
  10.Νικόλαος Τσουπέης

Β. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  3. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο