Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 30.1.2024

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 30η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 και του άρθρου 9 του ν.5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1Έγκριση του τελικού σχεδίου του ενιαίου προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2024
 2Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης με αριθ. πρωτ. οικ. 23976/9-8-2021 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Κατερίνης»
 3Κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Κατερίνης» στο πλαίσιο συμμόρφωσης ως προς την αριθμ. 1840/2023 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 4Αποδοχή ποσού ύψους 288.290,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Α΄ Κατανομή)
 5Λήψη απόφασης για τη μεταφορά ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων και κοινωφελών επιχειρήσεων σε λογαριασμό του δήμου μας, καθώς και ορισμός υπευθύνου υπαλλήλου για το κλείσιμο των προαναφερθέντων τραπεζικών λογαριασμών
 6Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό στο Υποσύστημα 203430 για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία με κωδική ονομασία ”ΓΗΡΥΟΝΗΣ” στις οδικές υποδομές  της Δ.Ε Πέτρας (ΣΑΕ055)» εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 23/2023)
 7Έγκριση χορήγησης παράτασης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στο Δήμο Κατερίνης στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-IP AdaptInGR-(LIFE 17IPC/GR/000006) ‘’Boosting the implementation of adaptation policy across Greece’’ (ADAPTINGR)- Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Α.Μ.127/2022)
 8Αποδοχή Παραδοτέων Αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» και έγκρισή του στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022  στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της Πρόσκλησης της Δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)»
 9Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του αριθ.211231 ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων για [Προμήθεια και εγκατάσταση Έξυπνης υπόγειας γωνίας ανακύκλωσης: (σύστημα) τεσσάρων (4) ρευμάτων που περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) υπόγειων κάδων ανακύκλωσης μετάλλου + χαρτιού + γυαλιού + πλαστικού χωρητικότητας 3m3 ο κάθε κάδος/οχτώ (8) γωνίες] αξίας 448.000€ εκτός ΦΠΑ
 10Λήψη απόφασης περί κατάργησης ή διατήρησης και εκ νέου παραχώρηση κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Αντωνίου 46 στην Δημοτική Κοινότητα Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης
 11Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 22081/29.06.2023 σύμβασης με τίτλο «Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής στην Π.Ε. επέκτασης Σιδηροδρομικού Σταθμού του Δήμου Κατερίνης στα Ο.Τ. 407-420-447Α-447Β-426-426Α και οι Κ.Χ. μεταξύ των Ο.Τ. 447Α-447Β-447Δ, μεταξύ του Ο.Τ. 407 και οδού Λ. Ιασωνίδη και βόρεια του Ο.Τ. 411» αξίας (συμβατικής) 29.650,00€ εκτός ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ά.184 του ν.4412/2016
 12Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
 13Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 14Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

                                                                           O Πρόεδρος

Νικόλαος Τσιαμπέρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Θωμάς Αναστασιάδης1.Δημήτριος Σκούμπας
2.Μιχαήλ Γεωργιάδης2.Γεώργιος Γραμματικός
3.Ευαγγελία Διαμαντοπούλου3.Γεώργιος Κοκαβίδης
4.Παναγιώτης Ιορδανίδης4.Γεώργιος Μπαλαούρας
5.Σάββας Οφείδης5.Ελευθέριος Παγωνίδης
6.Γεώργιος Κυριακίδης6.Αστέριος Μπουσνάκης
7.Ραφαήλ Μετενίδης7.Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος
8.Ιωάννης Νταντάμης8.Δημήτριος Μορφακίδης
  9.Σωτήριος Τριανταφύλλου
  10.Νικόλαος Τσουπέης

Β. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  3. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top