Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 23.1.2024

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει δια ζώσης την 23η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 και του άρθρου 9 του ν.5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση των τμημάτων Β και Γ του διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης”
 2Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη γνωμοδοτήσεων περί Βασιμότητας ενστάσεων που υποβλήθηκαν από υπόχρεους της Υ.Α. 18851 οικ. Φ. 700.20 (ΦΕΚ 2549/2023 – Προληπτικά Μέτρα περί πυροπροστασίας
 3Αποδοχή των όρων της Α.Π.19637/25-10-2023 Προκήρυξης του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο Υποέργο 6: «Προσβάσιμες Παραλίες», Σύμβαση 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF)» και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παραπάνω προκήρυξης
 4Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο της με Α.Π.19637/25-10-2023 Προκήρυξης του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο Υποέργο 6: «Προσβάσιμες Παραλίες» Σύμβαση 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF)» 
 5Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση των χειμερινών και θερινών δρομολογίων για τα έτη 2024 – 2025, του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης
 6Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
 7Ματαίωση του ανοιχτού διαγωνισμού με αριθμό 203559 στο Υποσύστημα για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 161.290,32 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (Α.Μ. 107/2023)
 8Συγκρότηση επιτροπής για τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου Κατερίνης εκτιμώμενης αξίας έως 60.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένων έργων και τυχόν συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ή διαγωνισμό του ά 32 του ν. 4412/16)
 9Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού  Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή μνημείου ιστορικής μνήμης Κοινότητας Κορινού» με αριθ. μελ.: 49/2023
 10Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών-διαβάσεων Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ. 21/2023)
 11Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΙΩΝ 2023» (Α.Μ. 51/2023)
 12Έγκριση χορήγησης ένατης (9ης) παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων χώρων του Δήμου Κατερίνης» (Α.Μ. 100/2020)
 13Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κατερίνης για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. & Δ., ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού ποσού 534.029,99 €, για την εκτέλεση του έργου «Αστική Αναζωογόνηση στην Πλατεία Δημοκρατίας & στην Πολεοδομική Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης»
 14Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναθεώρηση του Κυρίου Μέρους και Επικαιροποίηση των Παραρτημάτων Α.1, Β1.2 και Β1.3 του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών με την κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ 2» του Δήμου Κατερίνης
 15Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναθεώρηση του Κυρίου Μέρους και Επικαιροποίηση των Παραρτημάτων Α.1, Β1.2 και Β1.3 του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2» του Δήμου Κατερίνης
 16Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για Αναθεώρηση του Κυρίου Μέρους και Επικαιροποίηση των Παραρτημάτων Γ.1, Δ.2 και Δ.3 του «Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2» του Δήμου Κατερίνης
 17Έγκριση των δαπανών μετακίνησης αιρετών
 18Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου
 19Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου – Παραίτηση από ένδικα μέσα

O Πρόεδρος

Νικόλαος Τσιαμπέρας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.Θωμάς Αναστασιάδης1.Δημήτριος Σκούμπας
2.Μιχαήλ Γεωργιάδης2.Γεώργιος Γραμματικός
3.Ευαγγελία Διαμαντοπούλου3.Γεώργιος Κοκαβίδης
4.Παναγιώτης Ιορδανίδης4.Γεώργιος Μπαλαούρας
5.Σάββας Οφείδης5.Ελευθέριος Παγωνίδης
6.Γεώργιος Κυριακίδης6.Αστέριος Μπουσνάκης
7.Ραφαήλ Μετενίδης7.Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος
8.Ιωάννης Νταντάμης8.Δημήτριος Μορφακίδης
  9.Σωτήριος Τριανταφύλλου
  10.Νικόλαος Τσουπέης

Β. Προέδροι Κοινοτήτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Διευθύνσεις Δήμου (email)
  3. Πρόεδρο ΔΣ
Back to top