Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο

Δημοτολόγιο

Νικολάου Μαρία – ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 2351350417 nikolaou.maria@katerini.gr
Λιάπη Παναγιώτα 2351350413 gliapi@katerini.gr
2351350413
Κύρου Αννούλα 2351350415 kyrou@katerini.gr
Τσαούση Αναστασία 2351350415 tsaousi@katerini.gr
Μιχαλοπούλου Ευφραξία 2351350413 mixalopoulou@katerini.gr
2351350418
Κυριαζή Αναστασία 2351350418 kyriazi@katerini.gr
Τσιμοπούλου Ιωάννα 2351350427 tsimopoulou@katerini.gr
ΦΑΞ 2351350414

Ληξιαρχείο

Το Ληξιαρχείο είναι μια διοικητική υπηρεσία του Δήμου που ασχολείται με την καταχώρηση των ληξιαρχικών γεγονότων και όλων όσων προκύπτουν από αυτά. Η άσκηση των ληξιαρχικών καθηκόντων έχει ανατεθεί από το νόμο στους Ληξιάρχους.


Ληξίαρχοι είναι τα αρμόδια όργανα που δέχονται τις δηλώσεις και τις καταχωρούν στα ληξιαρχικά βιβλία προσδίδοντας σε αυτά το κύρος δημόσιου εγγράφου.

Τα Ληξιαρχικά βιβλία διακρίνονται σε κύρια και βοηθητικά.

Κύρια είναι εκείνα στα οποία καταχωρούνται οι ληξιαρχικές πράξεις και είναι τα βιβλία γεννήσεων, γάμου, θανάτου και εκθέσεων, τα οποία θεωρούνται από τον κ. Εισαγγελέα για να χρησιμοποιηθούν και ελέγχονται μετά τη χρήση τους.
Βοηθητικά είναι το πρωτόκολλο των αιτήσεων, το πρωτόκολλο των εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων και το πρωτόκολλο των οίκοθεν εκδιδομένων αντιγράφων καθώς και τα αλφαβητικά ευρετήρια. 

Τα αντικείμενα που αφορούν το Ληξιαρχείο περιληπτικά είναι : οι γεννήσεις, οι βαπτίσεις, οι αναγνωρίσεις εξώγαμων τέκνων, υιοθεσίες, ονοματοδοσίες, αλλαγή θρησκεύματος, αντίγραφα γεννήσεων για τα μητρώα αρρένων, για την κατάρτιση στρατολογικών πινάκων, για αλλαγές φύλλου κλπ., οι γάμοι, τα διαζύγια, η ανάκτηση πατρικού επωνύμου για την έγγαμη σύζυγο, οι θάνατοι.

Επίσης, όλες οι διορθώσεις που αφορούν τα στοιχεία των ληξιαρχικών πράξεων και γίνονται με δικαστική απόφαση ή διαταγή του κ. Εισαγγελέα. Η αλληλογραφία, το αρχείο, τα στατιστικά δελτία, ευρετήρια, εκθέσεις επιθεώρησης του κ. Εισαγελέα, καθώς και πολλά άλλα που προκύπτουν από την καταχώρηση των διαφόρων γεγονότων, καθώς και οι άδειες ταφής.

Από το Ληξιαρχείο του Δήμου Κατερίνης μπορείτε να εκδώσετε τις παρακάτω άδειες – πιστοποιητικά:

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Κατερίνης, πρέπει ν΄ αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Κατερίνης (τηλ: +30 2351 350445, +30 2351 350447)

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης γεννήσεως:

 • Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό.  
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη διενέργεια του γάμου των γονέων.  
 • Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου

Αν δεν δηλωθεί το τέκνο μέχρι την ισχύουσα προθεσμία, καταβάλλεται πρόστιμο. Μετά τις δέκα ημέρες μέχρι και τους τρεις μήνες χρειάζεται παράβολο χαρτοσήμου των 5,30€ και μετά τους τρεις μήνες μέχρι και τους έξι μήνες χρειάζεται παράβολο των 15,85€.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ
Κάθε βάπτιση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Κατερίνης, πρέπει να αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Κατερίνης.
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 90 (ενενήντα) ημερών από τη διενέργειά της.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Βαπτίσεως:

 • Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.
 • Ταυτότητα του δηλούντα

Αν δεν δηλωθεί η βάπτιση μέχρι την ισχύουσα προθεσμία, καταβάλλεται πρόστιμο. Μετά τις 90 ημέρες μέχρι και τις 180 καταβάλλεται παράβολο χαρτοσήμου των 5,30€ και μετά τις 180 ημέρες καταβάλλεται παράβολο χαρτοσήμου των 15,85€.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ

Η δήλωση ονοματοδοσίας τέκνου είναι προαιρετική, αλλά αμετάκλητη από τη στιγμή που θα διενεργηθεί και δηλώνεται προ της βαπτίσεως του παιδιού.

Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως απαραίτητα πρέπει να φέρει μαζί του έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομική Αρχή.

Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΚΝΟΥ

Για την αναγνώριση τέκνου απαιτείται :

 • αίτηση
 • συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης ή δικαστική απόφαση
 • ταυτότητες ή διαβατήριο – άδεια παραμονής αν οι γονείς είναι αλλοδαποί

Η δήλωση στο Ληξιαρχείο Κατερίνης πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία της συμβολαιογραφικής πράξης. Κατόπιν ακολουθούν οι κυρώσεις των εκπρόθεσμων.
ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΚΝΟΥ

Η προσβολή πατρότητας γίνεται από τη μητέρα με αίτηση και τελεσίδικη δικαστική απόφαση και η αποκήρυξη γίνεται από τον πρώην σύζυγο επίσης με αίτηση και δικαστική απόφαση.

ΔΗΛΩΣΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ

 • δικαστική απόφαση
 • πιστοποιητικό τελεσιδικίας
 • ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • αίτηση
 • ταυτότητες

Όταν το παιδί είναι ανήλικο καταχωρείται καινούρια γέννηση στον τόπο κατοικίας των θετών γονιών και όταν ο υιοθετηθείς είναι ενήλικος καταχωρείται στο περιθώριο της γέννησής του ή γίνεται έκθεση στον τόπο κατοικίας του.

ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ
αίτηση που ζητάει την αλλαγή  πιστοποιητικό της εκκλησίας στην οποία εισέρχεται ο δηλών.  Η προθεσμία είναι 90 μέρες όπως και η βάπτιση κ.λ.π.

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ
Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Κατερίνης, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει ν΄ αναφέρεται στο Ληξιαρχείο Κατερίνης
Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης: Εντός 40 (σαράντα) ημερών από την τέλεσή του.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου:Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.

Ταυτότητες των συζύγων.
Αν δεν δηλωθεί ο γάμος μέχρι την ισχύουσα προθεσμία, καταβάλλεται πρόστιμο. Για την εξόφλησή του απαιτείται μια αίτηση με παράβολο αξίας πέντε ευρώ, αν δεν έχει δηλωθεί μέσα σε τρεις μήνες και άνω των τριών μηνών το πρόστιμο ανέρχεται στα δεκαπέντε ευρώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που το ζευγάρι τελέσει και πολιτικό και θρησκευτικό γάμο, ισχύει ο γάμος που γίνεται πρώτος και ο δεύτερος καταχωρείται στο περιθώριο του πρώτου

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ
Οι πολιτικοί γάμοι είναι ένα ξεχωριστό αντικείμενο από αυτά που αφορούν το Ληξιαρχείο. Οι άδειες γάμου εκδίδονται από τον τόπο κατοικίας του κάθε μελλόνυμφου και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • αίτηση
 • υπεύθυνη δήλωση
 • ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης
 • δημοσίευση σε ημερήσιο τύπο της Κατερίνης (ολόκληρη η εφημερίδα όχι απόκομμα)
 • φωτοτυπία της ταυτότητας
 • παράβολο χαρτοσήμου των 15€
 • Διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπήρχε προηγούμενος γάμος

Τα δικαιολογητικά για τους αλλοδαπούς διαφέρουν και είναι τα εξής:

 • αίτηση
 • πιστοποιητικό γέννησης από τον τόπο γέννησής τους
 • πιστοποιητικό ότι δεν υπάρχει κώλυμα να τελέσει γάμο από την αρμόδια προξενική αρχή στην Ελλάδα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν υπάρχει προξενική αρχή από τη χώρα τους :

 • τα πιστοποιητικά αυτά από την αλλοδαπή πρέπει να έχουν επάνω τη σφραγίδα Apostille, όταν προέρχονται από κράτη που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης –
 • αν όχι, επικύρωση του ξένου εγγράφου από το Ελληνικό Προξενείο στην Αλλοδαπή ή από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Ελλάδα.
 • δημοσίευση σε ημερήσιο τύπο
 • παράβολο χαρτοσήμου των 15€
 • απόδειξη νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (αποδεικνύεται από τουριστική βίζα ή πράσινη κάρτα (άδεια προσωρινής παραμονής)
Αµανιού Δήµητρα 2351350445 amaniou@katerini.gr
Σωπιάδου Μαρία 2351350445 sopiadou@katerini.gr
Μυρωτή Παρασκευή 2351350447 miroti@katerini.gr
Τσιώλη Αντιγόνη 2351350445 tsioli@katerini.gr
ΦΑΞ 2351350446

Πλ. Δημαρχείου 1

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο