Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας υγρών  καυσίμων για τις ανάγκες της ΔΗΚΕΔΗΚ και της Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης για τα δημοτικά σχολεία της ομάδας Β’

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18), όπου ορίζεται ότι η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών για προμήθειες αναλωσίμων παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν καταργείται
  2. Την αριθ. 655/2022 (ΑΔΑ: 90Ι5ΩΕΤ-Λ9Μ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, τον καταρτισμό των όρων του  διαγωνισμού και τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την αριθμ.πρωτ.οικ. 29001/6-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011215135) διακήρυξη του προηγηθέντος διαγωνισμού.
  3. την αριθ. 1019/2022 (ΑΔΑ: 6ΖΞΟΩΕΤ-5ΗΚ)απόφαση της ΟΕ με θέμα: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση των Τμημάτων 3 και 5 του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών  καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων».
  4. Την ανάγκη για προμήθεια καυσίμων για τα κτήρια και τα οχήματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ)» και της Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης για τα δημοτικά σχολεία της ομάδας Β’, 
  5. την περίπτωση 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412,
  6.  την αριθ. Δ31/2022 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, που έχει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4412/2016 και η αριθ. 655/2022 (ΑΔΑ: 90Ι5ΩΕΤ-Λ9Μ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, βάσει της οποίας εκδόθηκε η διακήρυξη 29001/6-9-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011215135) του προηγηθέντος διαγωνισμού, να υποβάλλει προσφορά για τα Τμήματα 3 Καύσιμα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Κατερίνης (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ) και 5 Πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης Σχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης για τα δημοτικά σχολεία της ομάδας Β’  , με τον τρόπο και τα δικαιολογητικά που προέβλεπε η προαναφερόμενη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τη σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,  μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός συστήματος 180440).

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:

  1. Ένας ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»,  στον οποίο θα περιλαμβάνονται
  2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,
  3. την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
  4. Τεχνική Προσφορά, η οποίασυντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, όπου έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους οι τεχνικές προδιαγραφές.

Β. Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,  στον οποίο θα περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα,  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο .

Μετά την αξιολόγηση  των  προσφορών και την οριστική ανάδειξη προσωρινού αναδόχου θα  αποσταλλεί  σχετική  ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω  του συστήματος στον προσωρινό  ανάδοχο  για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5.2 της διακήρυξης.

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής των προσφορών ορίζεται η  09.01.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 10.01.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή που διενήργησε τον διαγωνισμό.

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

 

 

                                                                                           ΝΤΟΝΤΗΣ ΛΑΖΟΣ

Σχετικά έγραφα

Back to top