Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τα τμήματα – ομάδες Β «Πολυμηχανήματα» και Γ «Tablets» του διαγωνισμού για την <<Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης>>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                   Κατερίνη, 13 Δεκεμβρίου 2023 Αριθμ.πρωτ.οικ. 42304  
Ταχ. Δ/νση: Πλ. Δημαρχείου 1 Τ.Κ.: 601 33 Κατερίνη (: 2351350435 *: anatoli.ioannidou@katerini.gr Πληροφορίες: Ιωαννίδου Ανατολή 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για τα τμήματα – ομάδες Β «Πολυμηχανήματα» και Γ «Tablets» του διαγωνισμού για την <<Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης>>.

ΣΧΕΤ.: Αριθμ. 619/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Έχοντας υπόψη:

  1. Την αριθ. 545/2023 (ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩΕΤ-ΝΓΧ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης, τον καταρτισμό των όρων του  διαγωνισμού και τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και την με αριθμό πρωτ. 32733/20.09.2023 Διακήρυξη του διαγωνισμού που προηγήθηκε.
  2. Την αριθ. 619/2023 (ΑΔΑ: 99Μ3ΩΕΤ-9Ω5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εκτός των άλλων αποφασίζει την προσφυγή, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα τμήματα – ομάδες Β «Πολυμηχανήματα» και Γ «Tablets» και με όρους συμμετοχής τους αναφερόμενους στην με αριθμό πρωτ. 32733/20.09.2023 Διακήρυξη του διαγωνισμού που προηγήθηκε.
  3. Την ανάγκη για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  4. την περίπτωση 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412

Προσκαλούμε

Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, που έχει τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4412/2016 και η αριθ. 545/2023 (ΑΔΑ: 6ΨΨΝΩΕΤ-ΝΓΧ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής, βάσει της οποίας εκδόθηκε η διακήρυξη 32733/20.09.2023 του προηγηθέντος διαγωνισμού, να υποβάλλει προσφορά για τα τμήματα – ομάδες Β «Πολυμηχανήματα» και Γ «Tablets», με τον τρόπο και τα δικαιολογητικά που προέβλεπε η προαναφερόμενη απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τη σχετική διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα,  μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (αριθμός συστήματος 283359).

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υποβληθούν:

  1. Ένας ηλεκτρονικός (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά»,  στον οποίο θα περιλαμβάνονται
  2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,
  3. την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
  4. Τεχνική Προσφορά, η οποίασυντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, όπου έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους οι τεχνικές προδιαγραφές.

Επίσης, απαιτείται όπως περιγράφεται στη μελέτη να υποβληθεί κατά περίπτωση:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β3 για το είδος Μονόχρωμο Laser πολυμηχάνημα

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ4 για το είδος Tablet για χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ5 για το είδος Τablet για υπογραφή εγγράφων και αξιολόγηση ΚΕΠ από πολίτες

Τα τεχνικά φυλλάδια θε συμπεριλαμβάνονται στον ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Όποιες απαιτήσεις δεν προκύπτουν με σαφήνεια από TEXNIKA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ να τεκμηριώνονται με υπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Β. Ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,  στον οποίο θα περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα,  σύμφωνα με το άρθρο 2.4.4 της διακήρυξης.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο .

Μετά την αξιολόγηση  των  προσφορών και την οριστική ανάδειξη προσωρινού αναδόχου θα  αποσταλεί  σχετική  ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω  του συστήματος στον προσωρινό  ανάδοχο  για υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης.

Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής των προσφορών ορίζεται η  18.12.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 19.12.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την ίδια επιτροπή που διενήργησε τον διαγωνισμό.

Ο

Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΝΤΟΝΤΗΣ ΛΑΖΟΣ

Σχετικά έγραφα

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο