Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων

                                                                                          ΑΔΑ: 6ΝΜΚΩΕΤ-315

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                                       Κατερίνη 01.09.2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                             Αριθ. πρωτ. οικ. 30276

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων», προϋπολογισμού 1.646.346,50 ευρώ, πλέον 395.123,16 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 2.041.469,66 με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον υπάρξουν), ανέρχεται έως το ποσό των 2.469.519,75 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.

Τα είδη της προμήθειας είναι: ΤΜΗΜΑ 1. Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης,  ενδ.  πρ/σμού  737.750,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 2. Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη Ο.Π.Π.Α.Π. Δήμου Κατερίνης, ενδ. πρ/σμού 159.798,80 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 3. Καύσιμα (Πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης) της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Κ, ενδ. πρ/σμού 31.758,30 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 4. Πετρέλαιο θέρμανσηςΣχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης για τα δημοτικά σχολεία της ομάδας Α’, ενδ. πρ/σμού 197.354,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 5. Πετρέλαιο θέρμανσηςκαι πετρέλαιο κίνησηςΣχολ. Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης για τα δημοτικά σχολεία της ομάδας Β’, ενδ. πρ/σμού 173.426,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 6. Πετρέλαιο θέρμανσης Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για τα Γυμνάσια και Λύκεια του  κέντρου της πόλης Κατερίνης, ενδ. πρ/σμού 169.021,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 7. Πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη Σχολ. Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης για τα Γυμνάσια και Λύκεια της περιφέρειας, ενδ. πρ/σμού 177.238,40 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του τμήματος.  Η δαπάνη για την προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα μήνες,  με δυνατότητα παράτασης για έξι μήνες, είτε με αύξηση του συμβατικού τιμήματος λόγω ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης είτε χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του νομικού πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη.  

Προκήρυξη στάλθηκε για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 06-09-2022 και δημοσιεύθηκε στις 1-09-2023 (Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ : 2023/S 168-525419).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η   02.10.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:00.  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών, τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική  υπογραφή, εκτός από τους αλλοδαπούς φορείς, κατά περίπτωση. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης, που ανέρχεται στο ποσό των 16.463,47 ευρώ, ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, μη συνοπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Συγκεκριμένα για τα τμήματα της παρούσας σύμβασης, τα ποσά των εγγυήσεων συμμετοχής είναι τα εξής: Τμήμα 1: 7.377,50 €, Τμήμα 2: 1.597,99 €, Τμήμα 3: 317,58 €, Τμήμα 4: 1.973,54 €, Τμήμα 5: 1.734,26 €, Τμήμα 6: 1.690,21 €, Τμήμα 7: 1.772,38 €.

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η Ιωαννίδου Ανατολή, τηλ. 2351350435, e-mail : anatoli.ioannidou@katerini.gr .

Τα έντυπα του διαγωνισμού παρέχονται ελεύθερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.katerini.gr και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 205346).

O Αντιδήμαρχος Κατερίνης

                                                                                       ΝΤΟΝΤΗΣ ΛΑΖΟΣ

Σχετικά έγραφα

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο