Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΔΑ: ΨΠΑ8ΩΕΤ-3ΙΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                                                                                       Κατερίνη 20.09-2023

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                             Αριθ. πρωτ. οικ. 32747

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

προκηρύσσει

Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης», προϋπολογισμού προϋπολογισμού  48.856,00 € ΜΕ ΦΠΑ (39.400,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε τρεις ομάδες – τμήματα, ως εξής:

ΟΜΑΔΑ – ΤΜΗΜΑ Α’- Α1. Κεντρική μονάδα  Η/Υ και Α2. Οθόνη Η/Υ 27″, ενδ. προϋπ/σμού 23.200,00 € χωρίς  ΦΠΑ,  ΟΜΑΔΑ – ΤΜΗΜΑ Β’ – Β1 Μονόχρωμο Laser πολυμηχάνημα, ενδ. προϋπ/σμού 12.000,00 € χωρίς  ΦΠΑ, ΟΜΑΔΑ – ΤΜΗΜΑ Γ’. Γ1 Tablet για  χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet, Γ2 Tablet για υπογραφή εγγράφων και αξιολόγηση ΚΕΠ από πολίτες, ενδ. πρ/σμού 4.200,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά θα αφορά όλα τα είδη και τις ποσότητες του τμήματος.  Η δαπάνη για την προμήθεια εντάσσεται στις εγκεκριμένες δράσεις του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5190859 – ΣΑΤΑ 063 και 2022ΤΑ06300031) του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” – Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» (Πυλώνας 2. Ψηφιακή Μετάβαση / Άξονας 2.2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΚΕΠ / Δράση 16780 / 153248 ΕΞ 2022/20-10-2022 Απόφαση Ένταξης Υπουργείου Οικονομικών – ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΉ- 5ΥΥ).

Με την υπ’ αριθμ 818/25-10-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης αποφασίστηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης.

Η διάρκεια της σύμβασης για όλες τις ομάδες ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ,με δυνατότητα παράτασης ενός (1) μήνα, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης.

 Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» καθώς και του νομικού πλαισίου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη διακήρυξη. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 06.10.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα και ώρα 23:00μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών ή συνεταιρισμοί, τα οποία είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή γ) σε άλλη χώρα των περιπτώσεων γ & δ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν 4412/2016. Προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή.

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσό 788,00 ευρώ ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα ομάδες/τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. Συγκεκριμένα για τα τμήματα της παρούσας σύμβασης, τα ποσά των εγγυήσεων ΟΜΑΔΑ – ΤΜΗΜΑ Α- 464,00 €,  ΟΜΑΔΑ – ΤΜΗΜΑ Β – 240,00 €, ΟΜΑΔΑ – ΤΜΗΜΑ Γ. 84,00 €.

Αρμόδιος υπάλληλος για παροχή πληροφοριών σχετικών με τον διαγωνισμό είναι η υπάλληλος του Δήμου Κατερίνης, Ιωαννίδου Ανατολή, τηλ. 2351350435, e-mail : anatoli.ioannidou@katerini.gr .

Τα συμβατικά τεύχη θα είναι αναρτημένα στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (α/α Συστήματος: 234232).

Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης

                                                                                                                          ΝΤΟΝΤΗΣ ΛΑΖΟΣ

Σχετικά έγραφα

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο