Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

ΘΕΜΑ: Περιληπτική διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας  806.451,61 ευρώ εκτός ΦΠΑ. (Α.Μ. 95/2022 Δ.Τ.Υ.)

Ο Δήμος Κατερίνης θα διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) μέσω του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (αριθμός διαγωνισμού: 193326) για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας 806.451,61  ευρώ πλέον  Φ.Π.Α. 24% ΠΑ, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει με τους όρους της διακήρυξης, της μελέτης και του ν.4412/2016.

Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2ης τάξης και άνω και Κ/ΞΙΑ 1ης τάξης και άνω έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 193326 μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώραπαραλαβής και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης & έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 27-10-2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι: 11-11-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες (για τη διαδικασία): Αντ. Κατσάρας (τηλέφωνο: 2351350456).

Η διαδικασία θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό του ά.27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά.95 παρ.2.α του Ν.4412/2016. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 193326  www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα του δήμου www.katerini.gr.

            Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2ης τάξης και άνω και Κ/ΞΙΑ 1ης τάξης και άνω έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και που είναι εγκατεστημένα σε:

            α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

            β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

            γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή  (16.129,03)  ΕΥΡΩ δεκαέξι χιλιάδων εκατό είκοσι εννέα ευρώ και τριών λεπτών του ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Κατερίνης ισχύς της θα είναι τουλάχιστον (13) δεκατριών μηνών + 30 ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα  κατ’ ελάχιστο δεκατριών (13) μηνών.

Το έργο χρηματοδοτείται από  πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου.

Τα  έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr και τα λαμβάνετε ως εξής:

Α. Πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Β. Πληκτρολογείτε όπου Αρ. Α/Α Συστήματος = 193326 και όπου Κατάσταση= ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.
Πατάτε την Αναζήτηση
Δ. Τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο