Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Περιληπτική διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»

ΘΕΜΑ: Περιληπτική διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» εκτιμώμενης αξίας  161.290,33 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 74/2022).

Ο Δήμος Κατερίνης

Διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:« ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»  εκτιμώμενης αξίας  161.290,33 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 74/2022).

Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 206092  μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώραπαραλαβής και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης & έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 19/04/2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι: 08/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Αντώνιος Κατσάρας (τηλέφωνο: 2351350456 και e-mail:  katsaras@katerini.gr), Αναστάσιος Καραγιαννίδης (τηλέφωνο 2351350525 και e-mail: karagiannidis@katerini.gr) και Μαρίνα Χρονάκη (τηλέφωνο: 2351350491 και e-mail:  xronaki@katerini.gr).

Η διαδικασία θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό του ά.27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά.95 παρ.2.α του Ν.4412/2016. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 206092 www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του δήμου www.katerini.gr.

   Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων  τάξης A2 και άνω ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

και που είναι εγκατεστημένα σε[i]:

               α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

               β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

   γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7[ii] και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής τριών  χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ένα  λεπτών (3.225,81 €).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

                          Το έργο χρηματοδοτείται από την Π.Ε Πιερίας όπου είναι εγγεγραμμένο στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών 2022 της Π.Κ.Μ. /Π.Ε. Πιερίας με ΚΩΔ.ΕΡΓΟΥ   2415ΠΙΕ001KΑΠ22και προϋπολογισμό 200.000,00 € και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης με κωδικό Κ.Α.: 02.30.6737.007.

Τα  έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα από την 19-04-2024 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr και τα λαμβάνετε ως εξής:

Α. Πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Β. Πληκτρολογείτε όπου Αρ. Α/Α Συστήματος = 206092 και όπου Κατάσταση= ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.
Πατάτε το κουμπί Αναζήτηση
Δ. Τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.


[i] Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.

[ii] Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο