Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Περιληπτική διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», Υποέργο 1 : «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου» εκτιμώμενης αξίας  3.434.820,07 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 73/2022).

ΘΕΜΑ: Περιληπτική διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», Υποέργο 1 : «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου» εκτιμώμενης αξίας  3.434.820,07 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 73/2022).

Ο Δήμος Κατερίνης Διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«ΟΛΥΜΠΟΣ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ», Υποέργο 1 : «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων πόλεως Κατερίνης για τη Δημιουργία Δικτύου Αστικού Πρασίνου» εκτιμώμενης αξίας  3.434.820,07 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 73/2022).

Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία έργων ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ,Η/Μ ΚΑΙ ΠΡΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 199599  μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώραπαραλαβής και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης & έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 28/04/2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι: 15-05-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Μαρίνα Χρονάκη (τηλέφωνο: 2351350491 και e-mail:  xronaki@katerini.gr ).

Η διαδικασία θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό του ά.27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά.95 παρ.2.α του Ν.4412/2016. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 199599 www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του δήμου www.katerini.gr.

                Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων 

– τάξης 3ης και άνω ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   και

–  τάξης 2ης και άνω Η/Μ ΕΡΓΩΝ  ή  Κ/Ξ Αναβάθμισης 2 πτυχίων 1ης τάξης και

– τάξης 1ης τάξης και άνω ΠΡΣ ΕΡΓΩΝ ή Κ/Ξ αναβάθμισης 2 πτυχίων Α2 τάξης

και που είναι εγκατεστημένα σε[i]:

                α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

                β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

                γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7[ii] και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής εξήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών ( 68.696,40 €)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

                          Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  [Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984 & χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035)]

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» – ID 16873 – , που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση.

.

.

Τα  έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr και τα λαμβάνετε ως εξής:

Α. Πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Β. Πληκτρολογείτε όπου Αρ. Α/Α Συστήματος = 199599 και όπου Κατάσταση= ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.
Πατάτε το κουμπί Αναζήτηση
Δ. Τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.


[i] Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.

[ii] Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο