Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΘΕΜΑ: Περιληπτική διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία με κωδική ονομασία ”ΓΗΡΥΟΝΗΣ” στις οδικές υποδομές  της Δ.Ε Πέτρας (ΣΑΕ055)» εκτιμώμενης αξίας  201.612,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 23/2023)

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δήμος Κατερίνης

Διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία με κωδική ονομασία ”ΓΗΡΥΟΝΗΣ” στις οδικές υποδομές  της Δ.Ε Πέτρας (ΣΑΕ055)» εκτιμώμενης αξίας  201.612,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 23/2023).

Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία  ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 203430  μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώραπαραλαβής και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης & έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 13/09/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι: 02-10-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Α. Κατσάρας , Α. Καραγιαννίδης, Μ.Χρονάκη (τηλέφωνο: 2351350456, 525, 491 και e-mail:  katsaras@katerini.gr , karagiannidis@katerini.gr , xronaki@katerini.gr   ).

Η διαδικασία θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό του ά.27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά.95 παρ.2.α του Ν.4412/2016. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 202090 www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του δήμου www.katerini.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία: τάξης A2 και άνω ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

και που είναι εγκατεστημένα σε[i]:

    α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

    β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

    γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7[ii] και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής τεσσάρων  χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (4.032,26 €).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

Προέλευση Πιστώσεων: Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ του Υπουργείου Εσωτερικών, Γεν. Δ/νση  Οικονομ/κών Τ.Α.  Α.Π., Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής, Τμήμα Αναπτ. Προγρ. & Διαχείρ. ΠΔΕ, με την με αρ. πρωτ. 43475/10-06-2021 απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών σε βάρος των πιστώσεων του έργου 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας» (ΣΑΕ 055) η οποία τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 52265/12-06-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΞΤ46ΜΤΛ6-ΓΦΩ)  Απόφαση  Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών [Ορθή επανάληψη ως προς την ημερομηνία, της προς τροποποίηση απόφασης 43475/10-06-2021) και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης με κωδικό ΚΑΕ 02.64.7333.001 με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία  με  κωδική ονομασία ‘‘ΓΗΡΥΟΝΗΣ’’ στις οδικές υποδομές της Δ.Ε Πέτρας (Σ.Α.Ε. 055)».

Τα  έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr και τα λαμβάνετε ως εξής:

Α. Πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Β. Πληκτρολογείτε όπου Αρ. Α/Α Συστήματος = 203430 και όπου Κατάσταση= ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.
Πατάτε το κουμπί Αναζήτηση
Δ. Τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.


[i] Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.

[ii] Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο