Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΘΕΜΑ: Περιληπτική διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κατερίνης στα πλαίσια του έργου LIFE IP AdaptiInGR (LIFE17 IPC/GR/000006) – Α ΦΑΣΗ: Στο ΟΤ 140Β Επέκτασης Ενότητας Ευαγγελικών – Ν. Ζωής της Δ.Ε. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας  202.419,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 14/2023).

Ο Δήμος Κατερίνης Διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:«Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Κατερίνης στα πλαίσια του έργου LIFE IP AdaptiInGR (LIFE17 IPC/GR/000006) – Α ΦΑΣΗ: Στο ΟΤ 140Β Επέκτασης Ενότητας Ευαγγελικών – Ν. Ζωής της Δ.Ε. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας  202.419,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ  24%  (Α.Μ. 14/2023).

Το έργο εμπίπτει στις κατηγορίες ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 202013  μέχρι την παρακάτω καταληκτική ημερομηνία και ώραπαραλαβής και οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία ανάρτησης των εγγράφων της σύμβασης & έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 19/07/2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι: 04-08-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Α. Κατσάρας , Α. Καραγιαννίδης, Μ.Χρονάκη (τηλέφωνο: 2351350456, 525, 491 και e-mail:  katsaras@katerini.gr , karagiannidis@katerini.gr , xronaki@katerini.gr   ).

Η διαδικασία θα γίνει με ανοιχτό διαγωνισμό του ά.27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ά.95 παρ.2.α του Ν.4412/2016. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 202013 www.eprocurement.gov.gr και στην ιστοσελίδα του δήμου www.katerini.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες:

  •  τάξης A1 και άνω ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
  • τάξης A1 και άνω ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και
  • τάξης Α2 και άνω ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ή Κ/Ξ Αναβάθμισης δύο (2) Α1 ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

και που είναι εγκατεστημένα σε[i]:

               α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

               β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

   γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7[ii] και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής τεσσάρων  χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (4.048,39 €)

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκατρείς (13) μήνες.

                          Προέλευση Πιστώσεων: Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., το Πράσινο ταμείο και ίδιους πόρους του Δήμου Κατερίνης και συγκεκριμένα: συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE IP, κατά 10% από το Πράσινο Ταμείο και κατά 30% από πόρους του Δήμου όπως αυτό αναφέρεται στην αριθμ. 504/2019 απόφαση Δ. Σ.

Τα  έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση (URL) www.promitheus.gov.gr και τα λαμβάνετε ως εξής:

Α. Πατάτε στον παρακάτω σύνδεσμο
http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspx

Β. Πληκτρολογείτε όπου Αρ. Α/Α Συστήματος = 202013 και όπου Κατάσταση= ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Γ.
Πατάτε το κουμπί Αναζήτηση
Δ. Τέλος, πατάτε στον αριθμό του διαγωνισμού που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της αναζήτησης και εμφανίζονται συγκεντρωμένα (ως συνημμένα) τα έγγραφα της σύμβασης του διαγωνισμού.


[i] Για την κατανόηση πρακτικών διαδικασιών, ιδίως κατά την εξέταση της συμμετοχής τρίτων χωρών σε διαγωνισμούς, βλ. τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ», Βρυξέλλες, 24.7.2019 C(2019) 5494 final.

[ii] Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο