Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 163 και 167 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 4093/τ. Β’/23-09-2020), σύμφωνα με τις οποίες έχει συσταθεί μία (1) θέση Ειδικού Συνεργάτη, η πλήρωση της οποίας γίνεται αποκλειστικά με δημοσιογράφο.
 4. Το αριθμ.31066/22-05-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών περί της πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου-Δημοσιογράφου.
 5. Την αριθμ.οικ.35277/02-09-2019 (ΑΔΑ: 6Η4ΧΩΕΤ-7ΥΔ) απόφαση Δημάρχου «Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 3.9.2019 έως 31.12.2020 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση καθηκόντων για το χρονικό διάστημα 3.9.2019 έως 31.12.2020», όπως ισχύει.
 6. Την ανάγκη κάλυψης της ανωτέρω θέσης Ειδικού Συνεργάτη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ


Ο Δήμος Κατερίνης προτίθεται να προβεί στην πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη αποκλειστικά με δημοσιογράφο, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Επικοινωνίας, Προβολής, Δημοσίων Σχέσεων, Διεθνών Σχέσεων, Διοργανώσεων, Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν στο Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.
Ο/Η ανωτέρω θα υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
Το συμβουλευτικό του/της έργο θα απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του/της.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17) και να έχουν εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ.) σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 2. Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 4. Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης (η οποία είναι μέλος της ΠΟΕΣΥ),
 5. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
 6. Αποδεικτικά εμπειρίας ή επαγγελματικής ειδίκευσης στη χρήση εντύπων και ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεοπτικοί σταθμοί κλπ.) σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση εμπειρίας).
  Η εξειδικευμένη εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
  • Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Όσοι από τους ενδιαφερόμενους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, πρέπει να γνωρίζουν ότι η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους, είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθεί εξαίρεση από το ασυμβίβαστο, με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης της παρ.3, περ.Α’ του άρθρου 29 του Ν.3463/2006.

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου θα διενεργηθεί με απόφαση Δημάρχου, ο οποίος θα προσλάβει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, το πλέον κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση. Η παραπάνω απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (1ος όροφος, γραφείο 9, τηλ.2351350406 – 411 – 412) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και τη Πέμπτη 17-12-2020.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η παρούσα γνωστοποίηση για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη – Δημοσιογράφου, θα δημοσιευτεί σε μια ημερήσια εφημερίδα κυκλοφορίας του Νομού Πιερίας και θα αναρτηθεί:
α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
β) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr).
γ) στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κατερίνης.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της γνωστοποίησης μαζί με την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης (www.katerini.gr) μέσω της διαδρομής: Ενημέρωση→ Προκηρύξεις → Προσλήψεων.

Ο Δήμαρχος Κατερίνης

Κουκοδήμος Κωνσταντίνος

Σχετικά έγραφα

Back to top
Μετάβαση στο περιεχόμενο