Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Σύμφωνα με την αριθ. 461/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κατερίνης, εγκρίθηκε η δημιουργία της λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Καλλιθέας, ημέρα λειτουργίας Πέμπτη.
Έχοντας υπόψιν τις διατάξεις:

 1. Του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 Α΄) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 32,33
 2. Τις αριθ. 579/2014, 461/2016 αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Κατερίνης
 3. Την αριθ. πρωτ. 783931(3411)/20-12-2019 Απόφαση Αντιπερειφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας, για συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 Α΄)

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, κατόχους θεωρημένης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στη λαϊκή αγορά της Κοινότητας Καλλιθέας ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την τοποθέτησή τους στην εν λόγω λαϊκή αγορά, σύμφωννα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4497/2017.
Αίτηση μπορεί να υποβάλλει και ο ενδιαφερόμενος παραγωγός ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησής του για έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελματία αγρότη.
Α. Υποβολή Αιτήσεων:
Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα κατατίθενται στο πρωτόκολο του Δήμου Κατερίνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τους ενδιαφερόμενους ή από εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους, θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών μαζί με την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα το χρονικό διάστημα εντός εκάστου έτους που επιθυμούν να δραστηριοποποιηθούν στη λαίκή αγορά, καθώς και τα στοιχεία που διαμορφώνουν τη βαθμολογία τους, συνυποβάλλουν:

 1. Ευκρινές φωτ/φο της θεωρημένης άδειας του πωλητή λαϊκών αγορών
 2. Ευκρινές φωτ/φο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  Β. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
  Η κατανομή των θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία του Ν. 4497/2017 και ειδικότερα με τη διαδικασία του άρθρου 33.
  Για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα μόρια, σύμφωνα με τα αντίστοιχα μόρια του παραρτήματος ΙΓ΄ του Ν. 4497/2017
  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ
 4. Παλαιότητα άδειας (15 μόρια ανά έτος παλαιότητας)
 5. Ηλικία (10 μόρια δικαιούχους που είναι κάτω των 4ο
  ετών και όσους είναι άνω των 55 ετών)
 6. Μη κατοχή θέσης (15 μόρια για κάθε μέρα που συμμετέχει στη
  λαίκή αγορά δίχως θέση)
 7. Εντοπιότητα (5 μόρια εάν ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο
  των γεωργικών εμεταλλεύσεών του εντός της
  Περιφέρειας στην οποία αιτείται θάση στη
  λαϊκή αγορά αρμοδιότητάς της)
 8. Έλλειψη παραβατικότητας (α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει
  διαπιστωθεί καμμία παράβαση, β. 0 μόρια, α
  στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί (1) μία
  παράβαση, γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση
  πέραν της μίας, που έχει διαπιστωθεί κατά το
  τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40
  μόρια).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών φυσικών προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επί μέρους κριτήρια κατά σειρά:

 • Έλλειψη παραβατικότητας
 • Εντοπιότητα
 • Ηλικία δικαιούχου
 • Παλαιότητα άδειας

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων
Οι αιτούντες με την αίτησή τους δηλώνουν υπεύθυνα ότι μπορούν να βεβαιώσουν με έγγραφα παραστατικά στοιχεία τα όσα αναφέρουν στην αίτησή τους. Οι φορείς λειτουργίας , εφόσον περιέλθουν σε γν’ώση τους, καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο, στοιχεία που πιθανολογούν ψευδή δήλωση στοιχείων που διαμορφώνουν πλασματκά τη βαθμολογία, συγκεκριμένου παραγωγού πωλητή, τότε τον καλούν, ενώπιον της Επιτροπής, με βάση το Πρακτικό με το οποίο διαμορφώθηκε η βαθμολογία του, να προσκομίσει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη μοριοδότησή του. Αν προκύψει ότι ο παραγωγός έχει υποβάλλει ψευδή δήλωση, τότε η Επιτροπή γνωμοδοτεί για την ανάκληση της άδειάς του και την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων. Αν ο πωλητής δεν παρουσιάσει τα έγγραφα στοιχεία του εντός (1) ενός μηνός, από την ημερομηνία που κλήθηκε, τεκμαίρεται ότι έχει υπαβάλλει ψευδή δήλωση και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής.
Ο Δήμος θα διαβιβάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας (Τμήμα Εμπορίου) προκειμένου στη συνέχεια με τη σειρά της να τις διαβιβάσει στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28 του Ν. 4497/2017.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Back to top