Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αριθ.6/2018
                      συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης.
Αριθμός απόφασης 45/2018  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2017
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., σήμερα στις 29 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3473/25.1.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν έξι (6) μέλη, δηλαδή: 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                    ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ντόντης Λάζος - πρόεδρος                  1. Παυλίδης Θεόδωρος
2. Ίτσιος Γεώργιος 2. Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
3. Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 3. Λιανός Χρήστος
4. Μπερεδήμας Παναγιώτης
5. Γιουμίδης Αλέξανδρος
6. Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
Ο Πρόεδρος Λάζος Ντόντης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την υπηρεσιακή αναφορά της υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας κας Νατάσας Βασιλείου, που έχει ως εξής:
  
Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ α 93/14-04-2014) ως εξής:
«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.  
 
Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
 
Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.
 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.
 
Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 
 
Με την αριθ. 725 της 27 Δεκεμβρίου έτους 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017  και εγκρίθηκε με την αριθ. 283/17 της 18/01/2017 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 
 
Στην παρούσα εισήγηση της οικονομολόγου, υπαλλήλου του τμήματος Προϋπολογισμού και οικονομικής πληροφόρησης της οικονομικής υπηρεσίας, αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Δ’ τριμήνου του έτους 2017.
 
Για την κατάρτιση της παρούσας, επιλέχθηκαν τα στοιχεία  σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 40038 της 09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία  περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και περιφερειών».
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Δ ' 3ΜΗΝΟΥ 2017 Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 28.493.180,24 6.939.104,15 0,24 6.947.379,90 0,24 1,00
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 108.500,00 63.302,33 0,58 65.542,33 0,60 1,04
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 45.000,00 14.946,34 0,33 14.946,34 0,33 1,00
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.527.000,00 1.666.629,78 0,30 1.671.540,08 0,30 1,00
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.504.000,00 538.257,09 0,36 539.267,38 0,36 1,00
05 Φόροι και εισφορές 521.000,00 158.542,52 0,30 158.657,68 0,30 1,00
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 20.583.180,24 4.377.913,64 0,21 4.377.913,64 0,21 1,00
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 204.500,00 119.512,45 0,58 119.512,45 0,58 1,00
1 Έκτακτα έσοδα 11.205.881,79 2.256.316,77 0,20 2.253.323,54 0,20 1,00
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 118.240,09 18.905,70 0,16 18.905,70 0,16 1,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.356.003,89 744.112,07 0,22 744.112,07 0,22 1,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 7.131.637,81 1.379.684,13 0,19 1.379.684,13 0,19 1,00
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 583.000,00 113.102,04 0,19 110.108,81 0,19 0,97
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 17.000,00 512,83 0,03 512,83 0,03 1,00
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.334.000,00 226.727,78 0,10 380.879,45 0,16 1,68
21 Τακτικά έσοδα 2.230.500,00 247.238,71 0,11 306.164,66 0,14 1,24
22 Έκτακτα έσοδα 103.500,00 -20.510,93 -0,20 74.714,79 0,72 -3,64
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 14.313.586,93 -156.393,70 -0,01 543.148,44 0,04 -3,47
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 14.313.586,93 -156.393,70 -0,01 543.148,44 0,04 -3,47
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 11.212.618,83 1.406.263,88 0,13 1.408.845,55 0,13 1,00
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 4.490.000,00 898.480,39 0,20 898.561,03 0,20 1,00
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 6.722.618,83 507.783,49 0,08 510.284,52 0,08 1,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 11.923.561,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FSUM Σύνολα εσόδων 79.482.828,91 10.672.018,88 0,13 11.533.576,88 0,15 1,08
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Δ' 3ΜΗΝΟΥ2017 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 38.333.684,18 -1.008.142,84 -0,03 8.398.052,03 0,22 5.920.456,98 7.700.307,36 0,20 0,92
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.337.528,53 -911.949,73 -0,08 2.443.397,99 0,22 2.306.415,59 2.371.506,22 0,21 0,97
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.089.624,76 -154.707,90 -0,14 237.687,28 0,22 213.295,05 227.805,84 0,21 0,96
62 Παροχές τρίτων 5.725.995,47 -123.256,26 -0,02 1.570.240,97 0,27 1.166.010,25 1.261.533,30 0,22 0,80
63 Φόροι - τέλη 241.693,07 -84.125,70 -0,35 36.271,67 0,15 36.271,67 36.271,67 0,15 1,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 546.473,72 -197.437,76 -0,36 150.153,68 0,27 56.507,14 80.452,36 0,15 0,54
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1.710.000,00 -24.606,26 -0,01 411.227,48 0,24 409.951,00 409.951,00 0,24 1,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.286.763,09 -182.211,46 -0,14 356.056,26 0,28 242.153,74 257.207,93 0,20 0,72
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 14.435.262,61 794.543,16 0,06 2.600.812,89 0,18 946.628,44 2.512.352,40 0,17 0,97
68 Λοιπά Έξοδα 1.960.342,93 -124.390,93 -0,06 592.203,81 0,30 543.224,10 543.226,64 0,28 0,92
7 Επενδύσεις 13.016.938,08 -3.569.888,93 -0,27 1.782.596,94 0,14 1.187.440,22 1.640.627,89 0,13 0,92
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.482.164,99 -779.805,76 -0,53 259.505,45 0,18 230.432,32 340.916,93 0,23 1,31
73 Έργα 9.214.565,95 -2.698.441,27 -0,29 1.354.592,16 0,15 861.223,80 1.181.214,91 0,13 0,87
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 2.197.311,14 -121.349,90 -0,06 138.791,33 0,06 66.076,10 88.788,05 0,04 0,64
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 122.896,00 0,00 0,00 29.708,00 0,24 29.708,00 29.708,00 0,24 1,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 28.131.820,41 -1.782.907,28 -0,06 412.717,09 0,01 1.390.803,95 1.927.028,24 0,07 4,67
81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 7.242.038,05 -322.825,00 -0,04 -124.042,13 -0,02 516.731,55 1.052.882,62 0,15 -8,49
82 Αποδόσεις 7.527.601,58 -1.460.082,28 -0,19 536.759,22 0,07 874.072,40 874.145,62 0,12 1,63
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 13.362.180,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Αποθεματικό 386,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FSUM Σύνολα δαπανών 79.482.828,91 -6.360.939,05 -0,08 10.593.366,06 0,13 8.498.701,15 11.267.963,49 0,14 1,06
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Β  ΙΙΙ.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  Δ ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
Μεταβολή
  Τέλος Προηγ. Έτους 2016 Προηγούμενο  Α' 3μηνο έτους 2017 Προηγούμενο  Β' 3μηνο έτους 2017 Προηγούμενο  Γ' 3μηνο έτους 2017 Τρέχον Δ' 3μηνο έτους 2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 3ΜΗΝΟΥ
1 2 3 3/2
Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00  
ΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 20.552.058,49 20.634.369,25 21.753.684,80 23.457.107,92 22.821.765,74 0,97
ΕΑ1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 14.313.586,92 14.200.656,55 14.380.919,72 15.533.892,33 14.641.535,05 0,94
ΕΑ2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 50.400,00 50.400,00 30.429,10 0,60
ΕΑ3 Λοιπές απαιτήσεις 6.238.471,57 6.433.712,70 7.322.365,08 7.872.815,59 8.149.801,59 1,04
ΕΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 10.191.443,68 11.777.224,61 11.147.341,50 10.844.318,36 10.861.023,93 1,00
ΕΒ1 Ταμείο 0,00 1.261,85 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΒ2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 11.923.273,40 11.775.962,76 11.147.341,50 10.844.318,36 10.861.023,93 1,00
ΕΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00  
ΕΓ1 Δάνεια προς τρίτους 0,00 0,00  
ΕΓ2 Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς  
ΕΓ3 α) Δάνεια εσωτερικού  
Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00  
ΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 12.892.208,61 11.306.686,83 10.978.303,86 10.668.525,00 10.340.757,97 0,97
ΠΑ1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 11.633.868,92 11.306.686,83 10.978.303,86 10.668.525,00 10.340.757,97 0,97
ΠΑ2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΒ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 7.730.389,66 7.984.193,08 7.939.734,02 7.960.646,21 9.329.976,01 1,17
ΠΒ1 Προμηθευτές 3.705.794,33 3.650.316,67 3.430.571,70 3.955.636,37 3.804.376,45 0,96
ΠΒ3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 343.028,62 350.287,28 399.842,79 323.414,38 802.552,48 2,48
ΠΒ4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 242.680,73 282.481,52 188.193,03 213.521,63 415.964,58 1,95
ΠΒ5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.438.885,98 3.701.107,61 3.921.126,50 3.468.073,83 4.307.082,50 1,24
ΠΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 93.496,24 93.496,24 93.496,24 93.496,24 93.496,24 1,00
ΠΓ1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 93.496,24 93.496,24 93.496,24 93.496,24 93.496,24 1,00
ΠΓ2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
ΠΓ3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση την Δ’ τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2017, όπως αυτή αναφέρεται στο ιστορικό μέρος της παρούσας. 
  Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Μειοψήφησε η κα Θεοδοσία Χαϊλατζίδου, η οποία δήλωσε παρούσα.
  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2017
  
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
 
 
 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές  απόσπασμα
Κατερίνη, 29-01-2018
Ο Πρόεδρος Ο.Ε.
ΛΑΖΟΣ ΝΤΟΝΤΗΣ
Ακριβές αντίγραφο
Με εντολή Δημάρχου
Η προϊσταμένη Τμήματος
Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
  
                                                                                                                                         Μαρία Αδάμου                                                                                                                                           Κ.Σ.