Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.39/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης.

Αριθμός απόφασης 377/2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2017

                                                                                                                                                  

Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ., σήμερα στις 24 του μήνα Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 31278/20-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με  το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.

       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από το σύνολο των εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν συνολικά εννέα (9) μέλη δηλαδή: 

 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ντόντης Λάζος - Πρόεδρος  

2. Ίτσιος Γεώργιος

3. Κυραϊλίδης Χρυσόστομος

4. Παυλίδης Θεόδωρος

5. Μπουσνάκης Αστέριος

6. Γιουμίδης Αλέξανδρος

7. Χαϊλατζίδου Θεοδοσία

8. Λιανός Χρήστος

9. Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα

 

     Ο πρόεδρος κ. Λάζος Ντόντης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ……. 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπηρεσιακή αναφορά της αναπληρώτριας προϊσταμένης τμήματος Λογιστηρίου Νατάσας Βασιλείου, που αναφέρει τα εξής:

“Σας υποβάλλω την Εισηγητική Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β’ τριμήνου 2017, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με   την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2001, που αντικαθίσταται με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ Α 93/14-04-14) : «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και παρακαλώ για δικές σας ενέργειες.

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ B’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ α 93/14-04-2014) ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

 

2

3

4

5