Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2014

Λήψη απόφασης για ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
(Εκθέσεις 1,18: ΚΑΕ 20.6011.001, ΚΑΕ 30.6011.001, ΚΑΕ 30.6051.002, Έκθεση 244: ΚΑΕ 00.6031.001,ΚΑΕ 00.6031.003, ΚΑΕ 00.6053.001, Έκθεση 36: ΚΑΕ 00.6123, ΚΑΕ 00.6053.001, ΚΑΕ 00.6031.003, Εκθέσεις 16, 48: ΚΑΕ 20.6011.001, Εκθέσεις 152, 325: ΚΑΕ 80.8111.601 )
1/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας (συνολικό ποσό: 318.886,59 ευρώ)
2/2014 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2014 (από όλους τους κωδικούς 80)
3/2014 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών (αφορούν σε Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Π.Ο.Ε. κλπ)
(Συνολικό ποσό 995.000 ευρώ)
4/2014 απόφαση

Ψήφιση συνεχιζόμενων έργων, μελετών και συμβάσεων Δήμου Κατερίνης
5/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων πάγιου χαρακτήρα
6/2014 απόφαση

Σύσταση πάγιας προκαταβολής, και ορισμός της υπαλλήλου Σταυρούλας Δημητριάδου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 6.000,00 ευρώ πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2014
7/2014 απόφαση

Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2014 (3.000 ευρώ για πρόεδρος Δ.Κ.Κατερίνης, 2.000 ευρώ για προέδρους Δ.Κ. Κορινού, Καλλιθέας, Περίστασης, Σβορώνου και Λόφου και 1.000 ευρώ για προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων)
8/2014απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 99.802,08 ευρώ, 22.954,50 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 122.756,58 ευρώ με Φ.Π.Α.
9/2014 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας συσσιτίων  - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης (ΟΠΠΑΠ και ΔΗΚΕΔΗΚ) συνολικού προϋπολογισμού 225.379,90 ευρώ με ΦΠΑ.
10/2014 απόφαση

Τροποποίηση - αναδιατύπωση της 482/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: Καταρτισμός όρων της δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΜΠΟΥΡΛΕΚΙΑ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ, Δ.Ε. ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»
11/2014 απόφαση

Ανάκληση της 403/2013 απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης» στους μελετητές Αυγέρη Ιωάννη με το ποσό των 11.070,00 ευρώ και Σ. Χριστόπουλος και Συνεργάτες Ε.Ε. με το ποσό των 12.300,00 ευρώ» και εκ νέου απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης
12/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας της παροχής υπηρεσίας «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου  του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2014», προϋπολογισμού 46.746,00 €.
13/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στη θέση ‘‘Καλόγηρος’’ του Τ.Κ. Ράχης»  (αριθ. μελέτης 84/2011), προϋπολογισμού   615.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) στην Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία Οδών και Γεφυρών «ΟΔ-ΓΕ ΑΕ» με το ποσό των 335.194,30 ευρώ με ΦΠΑ.
14/2014 απόφαση

Έγκριση των από 23.12.13 και 30.12.13 πρακτικών αρχικού και επαναληπτικού πρόχειρου (άγονου) διαγωνισμού της «Προμήθειας υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης Διεθνές Παιδικό Φολκλορικό Φεστιβάλ», προϋπολογισμού  24.348,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2012) και επιλογή για τη διενέργεια της προμήθειας τον τρόπο με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ  και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007.
15/2014 απόφαση

Έγκριση των από 23.12.13 και 30.12.13 πρακτικών αρχικού και επαναληπτικού (άγονου) πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών για τη διενέργεια της τοπικής πολιτιστικής εκδήλωσης «Κουρμπάνι», προϋπολογισμού 24.347,50 ευρώ εκτός του ΦΠΑ   (αριθ. μελέτης 20/2012)» και επιλογή για τη διενέργεια της προμήθειας τον τρόπο με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ  και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007.
16/2014 απόφαση

Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών που απαιτούνται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων του δήμου για το έτος 2014 (Δεμερτζή Μαρίκα ποσό 4.328.512,00 ευρώ για Βαριάς αναπηρίας, Στραβογιάννη Αθηνά 4.403.143,00 ευρώ για Τυφλών, Κωφάλαλων, Βαριά νοητικά καθυστερημένων, Ανασφάλιστων παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων (πλην δημοσίου), Παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων (δημοσίου), Κίνησης σε παραπληγικούς – τετραπληγικούς – ακρωτηριασμένους, Μεταξία Καλέση 597.035,00 ευρώ για Αιματολογικών νοσημάτων, Στεγαστικής συνδρομής, Απροστάτευτων παιδιών, Ομογενών)
17/2014 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.100,91 ευρώ για τοποθέτηση μίας κολώνας της ΔΕΗ με φωτιστικό σώμα στην Κατερίνη (πάροδος Αγίου Στυλιανού), ποσού 291,51 ευρώ για κάθε τοποθέτηση ΦΟΠ στην Περίσταση στον Υ/Σ 30 και Υ/Σ 38 και ποσού 1.100,91 ευρώ για τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος στην οδό Σωκράτους 44
18/2014 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.100,91 ευρώ για τοποθέτηση μίας κολώνας της ΔΕΗ με φωτιστικό σώμα στην Κατερίνη (οδός Δελφών) και ποσού 291,51 ευρώ για κάθε τοποθέτηση ΦΟΠ (στην περιοχή Τραπεζούντος στον Υ/Σ 1 και την περιοχή Καλλιθέας στον Υ/Σ 13) και  ποσού 291,79 ευρώ για τοποθέτηση ΦΟΠ στην περιοχή Πέλεκα στον Υ/Σ 381
19/2014 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 933, 1118, 1119, 1120, 1124, 1125, 1126 και 1129/2013 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
20/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Κωνσταντίνο Καραφουλίδη (ΑΜ 211), προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδιωτικής έκτασης με δημοτική, ύστερα από το αίτημα του κ. Ιωάννη Λαζαρίδη.
21/2014 απόφαση

Ανάκληση διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 265.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ (57/2013 μελέτη), σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.4 του Ν.3669/2008 (διότι έχουν προκύψει νέες ανάγκες συντήρησης σχολείων και συγκεκριμένα του ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής, οπότε αλλάζει το φυσικό αντικείμενο της μελέτης, η οποία θα πρέπει να ανασυνταχθεί)
22/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων – δεσμεύσεων πιστώσεων από τους ΚΑΕ 00.6031.001 έως 80.8323.752 για ψηφίσεις που έγιναν το έτος 2013 (συνολικό ποσό ανατροπής: 27.174.636,95 ευρώ)
23/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2014 (συνολικό ποσό ψήφισης: 578.407,38 ευρώ)
24/2014 αόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2013.
25/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.16/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης (αιτών ο Νικόλαος Ζγιάλτος του Αντωνίου)
26/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.193/2013 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης (αιτούσα η Χρυσούλα Γκούνα του Αθανασίου).
27/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Μούτσιο Χαρίλαο (Α.Μ.399) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων κατά τις διατάξεις του Ν.1337/1983
28/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αναγνωστούδη Δημήτριο (Α.Μ.212) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στο Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης για την αίτηση ακύρωσης της Άννας χήρας Γεωργίου Παπαδοπούλου κατά του Δήμου Κατερίνης που θα συζητηθεί στις 13.03.2014 ή σε όποια μετά από αναβολή δικάσιμο
29/2014 απόφαση

Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων και Αύλειων Χώρων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 1/2014) Προϋπολογισμού  680.000,00  Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
30/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την εκτέλεση των υπηρεσιών: α) «Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων» και β) «Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – υποστήριξη», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Σχέδιο Απασχόλησης Πιερίας» (κωδικός MIS 380432) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
(σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 6378/30.01.2014 Πρακτικό της κλήρωσης)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ    ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1    Γκόλτσιος Νικηφόρος    ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2    Μακρίδου Στυλιανή    ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
3    Ελευθεριάδης Μουράτιος    ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ    ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1    Κατσαρέλη Αλεξάνδρα    ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
2    Σερετίδου Ζωή    ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3    Γιαννώτας Θωμάς    ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
31/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων – δεσμεύσεων πιστώσεων (συνολικά ανατρέπεται το ποσό των 147.352,47 ευρώ)
32/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩΕΤ-ΕΩΔ)
33/2014 απόφαση

Διόρθωση της αριθ.12/2014 απόφασης Ο.Ε. με θέμα [Ανάκληση της 403/2013 απόφασης Ο.Ε. με τίτλο «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Συμπληρωματικά έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Τ.Κ. Παραλίας Δήμου Κατερίνης» στους μελετητές Αυγέρη Ιωάννη με το ποσό των 11.070,00 ευρώ και Σ. Χριστόπουλος και Συνεργάτες Ε.Ε. με το ποσό των 12.300,00 ευρώ» και εκ νέου απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης] (συμπληρώνεται ψήφιση 25.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 02.30.7412.902 με ΕΑΔ 324/13.01.2014)
34/2014 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών του Προσώπων», προϋπολογισμού 33.456,43 ευρώ, 5.424,39 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 38.880,82 ευρώ με ΦΠΑ
35/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας (χαρτικά, απορρυπαντικά, σακούλες απορριμμάτων, κάδοι απορριμμάτων, εργαλεία & υλικά καθαριότητας) Δήμου Κατερίνης και των Νομικών του Προσώπων» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 196.518,10 ευρώ με ΦΠΑ.
(στην FIL-ECO Ε.Π.Ε. με 72.321,54 ευρώ για ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, στην ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. με 33.210,00 ευρώ για ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και στα Ολοκληρωμένα Συστήματα Καθαρισμού ΑΕΒΕ τα είδη καθαριότητας Δήμου, ΟΠΠΑΠ, ΔΩΚ, ΔΗΚΕΔΗΚ, Αβάθμιας και Ββάθμιας Σχολικής Επιτροπής με σύνολο 168.400,04 ευρώ
36/2014 απόφαση

Έγκριση του από 16.01.2014 πρακτικού (άγονης) δημοπρασίας για την «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συσκευών και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού» προϋπολογισμού 18.255,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (91/2013 μελέτη) και επιλογή εκτέλεσής της με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 παρ. 3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ  και του άρθρου 25 του ΠΔ 60/2007
37/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια διαφόρων υλικών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (αριθ. μελέτης 66/2013) και συγκεκριμένα για την προμήθεια ειδών με CPV (44) (οπτοπλίνθους, λαμαρίνες, ορυκτή ίνα, οπλισμοί σκυροδέματος, μάρμαρα, υλικά θέρμανσης, ύδρευσης, υγιεινής, υαλοπίνακες, σιδ. Κατασκευές),  προϋπολογισμού 48.177,04 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (κατακύρωση για τις υποομάδες: 3 στην Γιώργο Παπαζήση Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, 6 στην Αφοι Σιρανίδη ΟΕ, 7 και 8 στην ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ) και επιλογή για τις υποομάδες 1, 2, 4, 9, 10 και 5 της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης
38/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την προμήθεια διαφόρων υλικών για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (αριθ. μελέτης 66/2013) και συγκεκριμένα για την προμήθεια ειδών με CPV (45)  (γυψοσανίδες, λούκια, υλικά εσωτερικών & εξωτερικών χρωματισμών), προϋπολογισμού 28.187,50 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (κατακύρωση στους: Γιώργος Παπαζήσης  Μονοπρόσωπη ΕΠΕ η υποομάδα 1 – γυψοσανίδες, Γεωργιάδη Φώτιο η υποομάδα 2 – λούκια και στην ΙΜΠΕΞ  ΑΒΕΕΕ η υποομάδα 3 – υλικά εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών).
39/2014 απόφαση

Ψήφιση πίστωσης, έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της Ευαγγελίας Πρεπόνη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.500 ευρώ για την πληρωμή της συνδρομής στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
40/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Θεόδωρο Καρρά (Α.Μ.461) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
Α) στην αίτηση αναστολής των Γεωργίου Λαμογιάννη του Δημητρίου κλπ Β) της εταιρείας «WET» και λοιπών Γ) στην ανακοπή που κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Πολυζόπουλος και Δ) στην ανακοπή που κατέθεσε η ετερόρρυθμη εταιρεία «WET» και λοιποί κατά του Δήμου Κατερίνης
41/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Θεόδωρο Καρρά (Α.Μ.461) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις.
1)    Την ανακοπή που κατέθεσαν οι Γεώργιος Λαμογιάννης του Δημητρίου και Νικόλαος Καρανταϊδης του Γρηγορίου 2) Την ανακοπή που κατέθεσαν οι Ελισάβετ Τσιγκαροπούλου του Αθανασίου και Αθανάσιος Πανωλής του Δημητρίου 3) Την ανακοπή που κατέθεσαν οι Φιλημέγκας Γεώργιος του Χριστοφόρου και Κήπου Ευάγγελος του Ιωάννη 4) Την ανακοπή που κατέθεσε η Ελένη Παπαδοπούλου του Χαράλαμπου και της Μαρίας κατά του δήμου Κατερίνης
42/2014 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά των αριθ. 193/2013 και 16/2014 διαταγών πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες.
43/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Δημήτριο Γρηγορόπουλο (Α.Μ.93) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη διαδικασία ανάκλησης ή άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, προκειμένου να εκδοθεί ανάλογη απόφαση για την ιδιοκτησία του κου Γεωργίου Κατσάρα του Βασιλείου
44/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Κοσμά Ιπποκράτη (Α.Μ.363) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας φακέλων Κακούρης Νικόλαος, Ο.Τ.568, 572 κλπ, Εθνικό Στάδιο (αριθ.πρωτ.αίτησης 290/16.01.14), Βασιλειάδου Μαρία, Ο.Τ.01, Προσήλιο (αριθ.πρωτ.αίτησης 283/16.01.14)
45/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Ευγενία Σαμαλή (Α.Μ.344) προκειμένου να εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς ιδιοκτησίας στο ΟΤ 802 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου – επέκταση
46/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Κωνσταντίνο Καραφουλίδη (ΑΜ 211), προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα ανταλλαγής ιδιωτικής έκτασης με δημοτική, ύστερα από το αίτημα του κ. Ιωάννη Λαζαρίδη
47/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2014.
48/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.11/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Ρητίνης» προϋπολογισμού 6.090,13 ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή του Παύλο Βελιτσιάνο του Δημητρίου με 6.090,13 ευρώ.
49/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.12/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο κοιμητήριο Ν. Χράνης» προϋπολογισμού 9.623,06 ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή του στον Γαλανό Θεόδωρο του Κων/νου με το ποσό των 9.623,06 ευρώ.
50/2014 απόφαση

Έγκριση της αριθ.13/2014 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στα κοιμητήρια Δ.Κ.Περίστασης και Τ.Κ.Παραλίας» προϋπολογισμού 10.954,95 ευρώ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεσή του στον Γαλανό Θεόδωρο του Κων/νου με το ποσό των 10.954,95 ευρώ
51/2014 απόφαση

Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση του κεντρικού πεζοδρόμου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα, β’ φάση» προϋπ/σμού 43.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (7/2014 μελέτη)
52/2014 απόφαση

Καταρτισμός όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (αριθ.8/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
53/2014 απόφαση

Καταρτισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Κατερίνης» (Δ.Ε. Ελαφίνας, Δ.Ε. Πιερίων, Δ.Ε. Πέτρας)
54/2014 απόφαση

Ανάκληση των αριθ. 216/2013, 446/2013 και 461/2013 αποφάσεων Ο.Ε. καθώς και της διακήρυξης που αφορούν στην εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» έτους 2013 (γιατί έχει παρέλθει το έτος 2013 δεν έχει υπογραφεί καμία σύμβαση σε καμία ομάδα εργασίας)
55/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 30/12/2013 και του επαναληπτικού της 7/1/2014 για την εκμίσθωση  δημοτικών αγροτεμαχίων
(Τα αριθ. 411 και 415 δημοτικά αγροτεμάχια της Δ.Κ. Καλλιθέας στον Έξαρχο Γεώργιο του Θωμά με το ποσό των € 56,00/στρέμμα. Το αριθ. αριθ. 72 δημοτικό αγροτεμάχιο στην τοποθεσία «Κολοκούρι» της Δ.Κ. Σβορώνου στην κα Νατσιάβα Ιωάννα του Νικολάου με το ποσό των € 78,00/στρέμμα. Για τα υπόλοιπα αγροτεμάχια που αναφέρονται παραπάνω  η δημοπρασία υπήρξε άγονη λόγω μη παρουσίασης πλειοδοτών)
56/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.1275 δημοτικού αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΚΟΣΙΣΤΡΑ» Δημοτικής Κοινότητας Κορινού (στην Μπράτσιου Γεωργία του Αριστείδη με 55,10 ευρώ/στρέμμα)
57/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Θεόδωρο Καρρά (Α.Μ.461) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) για την αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά του Δήμου Κατερίνης και της αριθ.649/2013 διαταγής απόδοσης της χρήσης μισθίου και διαταγής πληρωμής που κατέθεσαν οι Φιλημέγκας Γεώργιος του Χριστοφόρου και Κήπου Ευάγγελος του Ιωάννη, που θα συζητηθεί στις 20.02.2014 ή σε όποια μετά από αναβολή δικάσιμο.
58/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Γεώργιο Νατσιό (Α.Μ.249) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν οι Γεώργιος Ντάιος και Κων/νος Ντάιος κατά του Δήμου Κατερίνης και κατά της 143 Δ Διορθωτικής πράξης της 1/2003 πράξης εφαρμογής
59/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Κλεοπάτρα Φτεργιώτη (Α.Μ.400) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την απαλλαγή ή όχι από την εισφορά σε γη και χρήμα καθώς και της υποχρεώσεις προς τρίτους λόγω ρυμοτομίας (αίτημα της Ευπραξίας Βούβαρη)
60/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αναγνωστούδη Δημήτριο (Α.Μ.212) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο Γεώργιος Κουτσικανίδης κατά του Δήμου Κατερίνης (για την ακύρωση της με αριθμό πρωτοκόλλου 4385/2008 απόφασης Δημάρχου Κατερίνης) που θα συζητηθεί στις 06.03.2014 ή σε όποια μετά από αναβολή δικάσιμο
61/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αντωνόπουλο Γεώργιο (Α.Μ.194) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε ο Σωκράτης Καρατζάς του Γεωργίου κατά του Δήμου Κατερίνης, που θα συζητηθεί στις 13.03.2014  ή σε όποια μετά από αναβολή δικάσιμο
62/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Γιδαράκο Περικλή (Α.Μ.279) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.240/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (αιτών η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. – OTS A.E.)
63/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολΐδη (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την εξωσυμβατική χρήση του κτηρίου στέγασης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
64/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ένταξη σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ πολιτών Ε.Ε. μελών των οικογενειών τους καθώς και υπηκόων τρίτων χωρών
65/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.30/2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (αιτών Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης – Ανώνυμη Μεταφορική Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία)
66/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Γεώργιο Νατσιό (Α.Μ.249) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάκληση ή μη αδειών για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
67/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική και ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
68/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2014 και διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής
69/2014 απόφαση

Τροποποίηση της 38/2013 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργων προϋπολογισμού μέχρι του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (1.500.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ) και ορισμός γραμματέα με τον αναπληρωτή του»
70/2014 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Κατερίνης» (Δ.Ε. Ελαφίνας, Δ.Ε. Πιερίων, Δ.Ε. Πέτρας)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ    ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1    Σιούμη Αικατερίνη    ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2    Δημητριάδου Σταυρούλα    ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3    Σερετίδου Ζωή    ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ    ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1    Γκατζά Στέλλα    ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
2    Κιτιξής Κωνσταντίνος    ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
3    Πάντζαλη Παναγιώτα    ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
71/2014 απόφαση

Ανάκληση της 54/2014 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου καταρτισμός όρων ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Κατερίνης» (Δ.Ε. Ελαφίνας, Δ.Ε. Πιερίων, Δ.Ε. Πέτρας)
72/2014 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Πάρκο Ευαγγελικών» (10/2014 μελέτη), προϋπολογισμού 32.346,00 ευρώ εκτός Φ.Π.Α.
73/2014 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες του ενδιαιτήματος (καταφυγίου) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κατερίνης» (9/2014 μελέτη) προϋπολογισμού 22.144,16 ευρώ με ΦΠΑ
74/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δασόδρομου Άνω Μηλιά – Κρυονέρι – Μπουρλέκια Τ.Κ. Μηλιάς, Δ.Ε. Πέτρας Δήμου Κατερίνης»  στον ΕΔΕ Καλαϊτζίδη Λουκά με μέση έκπτωση 36,04% και με τιμή 127.445,28 ευρώ
75/2014 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης επί των πρακτικών δημοπρασίας για το διαγωνισμό «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων» προϋπολογισμού 33.456,43 € πλέον Φ.Π.Α. 5.424,39 €, σύνολο 38.880,82 ευρώ με Φ.Π.Α. 
76/2014 απόφαση  

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για το διαγωνισμό «Προμήθεια γραφικής ύλης και ειδών γραφείου, εντύπων, χαρτιού εκτύπωσης, φακέλων αλληλογραφίας, φωτοαντιγραφικού υλικού, υλικών και αναλωσίμων μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 99.802,08 ευρώ, 22.954,50 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 122.756,58 ευρώ με Φ.Π.Α. και ανάθεση των υποομάδων του ανωτέρω διαγωνισμού ως εξής:  
Α/Α ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ    ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ    ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €
A1.    ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ     ΑΦΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Ο.Ε.    12.999,50
A2.    
ΕΝΤΥΠΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡ.    7.956,87
A3.    
ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙΔΗ Ο.Ε.    13.972,80
Α4.    ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ      ΚΑΡΓΑ ΛΥΔΙΑ    1.845,06
Α6.     ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ    ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙΔΗ Ο.Ε.    602,70
A7.    ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ    ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.    18.634,60
Α8.     ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ    ΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ    23.542,20

B1.    ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΓΡΑΦΙΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙΔΗ Ο.Ε.    2.611,02

B2.    ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (ΦΑΞ)    ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙΔΗ Ο.Ε.    2.455,26
Β3.    ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ     COSMOS BYSINESS SYSTEMS AEBE    3.303,30

Β5.    ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ/ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ    ΑΦΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ Ο.Ε.    6.954,79
2. Για τις υποομάδες Α5. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ και Β4. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (ΔΙΣΚΕΤΕΣ, CD, ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, άρα ο διαγωνισμός απέβη άγονος  για τις προαναφερόμενες υποομάδες ειδών, και η διαδικασία  μπορεί να συνεχιστεί  με διενέργεια της προμήθειας με διαδικασία διαπραγμάτευσης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, από το οποίο θα επιλεχθεί και ο προμηθευτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
77/2014 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Καγιά Παναγιώτη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.574,61 ευρώ για τοποθέτηση καινούργιων φωτιστικών σωμάτων στις κολώνες της ΔΕΗ στην Κατερίνη (στις οδούς Τερζοπούλου και Νοταρά)
78/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Ανδρομάχη Σιάσιου (ΑΜ 483) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας φακέλων
79/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Χρυσούλα Τσιρώνη (ΑΜ 381) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων
80/2014 απόφαση

Τροποποίηση της 274/2012 απόφασης Ο.Ε. και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Γεώργιο Νατσιό (ΑΜ 249) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης σχετικά με την αριθ.πρωτ.7006/23.08.2012 αίτηση των Σιδηρόπουλου Παύλου του Ιωάννη και Θεοδωρίδη Νικολάου του Γεωργίου για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης
81/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Μ. Γρηγοριάδη και Γ. Τσιλικίδη κατά του Δήμου Κατερίνης
82/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να προβεί στον εντοπισμό των ακινήτων του Δήμου που προήλθαν από δωρεές - κληροδοτήματα
83/2014 απόφαση

Έγκριση των με αριθ. πρωτ. 10842/17.02.2014, 10860/17.02.2014 και 9702/13.02.2014 αποφάσεων δημάρχου με θέμα παροχή εντολής σε δικηγόρο
84/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Ηλία Νικολαΐδη (ΑΜ 241) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην αίτηση Αδελφοπούλου Ανθούλας και λοιπών κατά του Δήμου Κατερίνης
85/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή (μερική και ολική) αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
86/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2014
87/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια συσσιτίων  - τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς των νομικών προσώπων του Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ και ΔΗΚΕΔΗΚ) συνολικού προϋπολογισμού 225.379,90 ευρώ με ΦΠΑ και ανάθεση ως εξής:
α/α
ομάδας    Είδος προμήθειας    χαμηλότερη τιμή
 που δόθηκε με
ΦΠΑ    προσφέρων
1    Είδη Παντοπωλείου Κατερίνης ΟΠΠΑΠ    37.578,97    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2    Είδη Κρεοπωλείου Κατερίνης ΟΠΠΑΠ    10.360,97    Γ.ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ – Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
4    Τυροκομικά Κατερίνης ΟΠΠΑΠ    12.274,06    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5    Γαλακτοκομικά Κατερίνης ΟΠΠΑΠ    8.034,30    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7    Οπωρολαχανικά Κατερίνης ΟΠΠΑΠ    Έκπτωση 2%    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8    Είδη Παντοπωλείου Λόφου ΟΠΠΑΠ    3.477,31    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
9    Είδη Κρεοπωλείου Λόφου ΟΠΠΑΠ    1.073,04    Γ.ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ – Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
11    Οπωρολαχανικά Λόφου ΟΠΠΑΠ    Έκπτωση 2%    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
12    Είδη Παντοπωλείου Κορινού ΟΠΠΑΠ    6.583,20    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13    Είδη Κρεοπωλείου Κορινού ΟΠΠΑΠ    1.771,27    Γ.ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ – Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
15    Οπωρολαχανικά Κορινού ΟΠΠΑΠ    Έκπτωση 2%    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16    Είδη Παντοπωλείου ΔΗΚΕΔΗΚ    18.255,15    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17    Είδη Κρεοπωλείου ΔΗΚΕΔΗΚ    12.875,22    Γ.ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ – Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
19    Τυροκομικά - Γαλακτοκομικά ΔΗΚΕΔΗΚ    7.664,79    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
20    Ελαιόλαδο – Κατεψυγμένα ΔΗΚΕΔΗΚ    7.938,25    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22    Οπωρολαχανικά ΔΗΚΕΔΗΚ    Έκπτωση 2%    ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αποφασίζει για τις ομάδες: 3 Πουλερικά –Αυγά Κατερίνης ΟΠΠΑΠ, 6 Είδη Αρτοποιείου Κατερίνης ΟΠΠΑΠ, 10 Είδη Αρτοποιείου Λόφου ΟΠΠΑΠ, 14 Είδη Αρτοποιείου Κορινού ΟΠΠΑΠ, 18 Πουλερικά – Αυγά ΔΗΚΕΔΗΚ, 21 Είδη Αρτοποιείου ΔΗΚΕΔΗΚ, για τις οποίες ο διαγωνισμός απέβη άγονος τη διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, δηλαδή προσφυγή στο άρθρο 25 του ΠΔ 60/2007. Σε αυτήν την περίπτωση η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, από το οποίο θα επιλεχθεί και ο προμηθευτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
88/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
Κ.Α.    Αρ.Απόφ.ΟΕ    Ημερ/νία    ΑΔΑ    ΕΑΔ    Ποσό σε €
02.80.8112.132     4/14    13-01-2014    ΒΙ6ΖΩΕΤ-ΗΦ7    191    3.400,00
02.80.8113.131    3/2014    13-01-2014    ΒΙΨ4ΩΕΤ-Θ6Ζ    193    123.000,00
02.80.8113.132    3/2014    13-01-2014    ΒΙΨ4ΩΕΤ-Θ6Ζ    194    13.000,00
89/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2014 (συνολικό ποσό: 22.500 ευρώ)
90/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης (συνολικό ποσό 1.175,61 ευρώ)
91/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής (προέδρων Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 299,92 ευρώ, Καταλωνίων  393,60 ευρώ και Βρύας 847,71 ευρώ)
92/2014 απόφαση

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» (υποέργο 5 της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ») σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3316/2005, κατάρτιση όρων διαγωνισμού και έγκριση τευχών διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού [ως Τακτικά μέλη οι Μπατσαράς Βασίλειος, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και Πρεπόνη Ευαγγελία, ΠΕ Δασολόγων και ως Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα) οι Χρονάκη Μαρίνα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών και Παπαδόπουλος Αθανάσιος, ΠΕ Δασολόγων και από το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, Ν. Ε. Ν. Πιερίας, η Τριανταφυλλιά Ανδρέου, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος και ο Δανιήλ Σαμαράς, Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος]
93/2014 απόφαση

Συμπλήρωση της αριθ.458/2013 απόφασης με θέμα [Κατάρτιση όρων διαγωνισμού μελέτης - Έγκριση Τευχών Διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑ Η/Μ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ» (υποέργο 1 της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ»)]
94/2014 απόφαση

Καταρτισμός όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση υποδομών στο αγρόκτημα Περίστασης» (3/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 172.715,00 ευρώ
95/2014 απόφαση

Καταρτισμός όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός δικτύου μεταφοράς νερού άρδευσης στην Τ.Κ. Μηλιάς Δήμου Κατερίνης» (83/2011 επικαιροποιημένη μελέτη) προϋπολογισμού 410.000,00 ευρώ
96/2014 απόφαση

Καταρτισμός όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή 2ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ» (88/2013 μελέτη) προϋπολογισμού 553.500,00 ευρώ
97/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων» προϋπολογισμού 33.456,43 ευρώ πλέον ΦΠΑ (5.424,39 ευρώ) (σύνολο: 38.880,82 ευρώ με ΦΠΑ)
Α/Α ΟΜΑΔΑΣ    ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ    ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ    ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €
1.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ    998,29
2Α.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ    7.017,07
2Β.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΑ)  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ    746,70
3.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ    12.419,76
4.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ    ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ    8.450,31
5.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΚΟΥΛΚΟΥΔΙΝΑΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ    7.580,95
98/2014 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου ΠΡΕΠΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ από τη διαχείριση ποσού 1.500,00 ευρώ (για την πληρωμή της συνδρομής στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες σημαίες 2014»)
100/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις (προσφυγές κατά του Δήμου των: Ρενάτας Καραντώνα του Στάνισλαβ και της Ιρένα, Μπλάτζα Μαρίας του Γεωργίου, Στέφου Πουλχερίας του Γεωργίου, Μπρούνο Φούρλαν του Αντόνιο, Αθανασίας συζ. Νικολάου Μάνου)
101/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις (SHYTLARI VALVONA του A., της εταιρίας με την επωνυμία «Ε. ΛΑΛΟΥΜΗΣ & Ε. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.», Γάτου Μάρκου  του Σωτηρίου, Αριστείδη Τζιάτζιου του Γεωργίου, Γιαννούλας Σταφίδα του Αθανασίου)
102/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις (Καραντάνα Βασιλείου του Ευσταθίου, της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΛΕΩΝΙΔΑΣ», της εταιρίας με την επωνυμία «Κων/νος Χατζηπαναγιωτίδης & Σια Ο.Ε.», Γεωργίου Ηλιάδη του Λαζάρου, του Ιωάννη Βαστάζου του Βασιλείου, Ζακί (ΖΑΚΙ) Μωχάμεντ (MOHAMMED) του Λαρμπί (LARBI), Μπαρμπέρη Σωτηρίου του Βασιλείου)
103/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ως νομικός εκπρόσωπος στις διαδικασίες αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στο «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ε.» ύστερα από την αριθ. 612/2013 απόφαση του Δ.Σ. (περί συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας)
104/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Παντούλη Χαρίκλεια (Α.Μ. 150) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά,  ύστερα από αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σχετικά με την εκποίηση οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Μακεδονομάχων 5.
105/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης Αναγνωστούδη Δημήτριο  (Α.Μ. 212) προκειμένου να εισηγηθεί - γνωμοδοτήσει σχετικά με το εάν μπορεί να αρθεί η ανάκληση των  οικοδομικών αδειών με αριθ. 374/2004, 375/2004 και 373/2004 ύστερα από αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
106/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης Τσιρώνη Χρυσούλα  (Α.Μ. 381) προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των σχετικών τίτλων  ιδιοκτησίας και να  γνωμοδοτήσει για την τροποποίηση της αριθ. 632/10 απόφασης του Δ.Σ (Αίτηση της Μαριγούλας Μαρτίνη, Κων/νου Μαυρομάτη και Σοφίας Μαυρομάτη)
107/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2014
108/2014 απόφαση

Λήψη απόφασης για μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
109/2014 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του δήμου μας οικονομικού έτους 2014
110/2014 απόφαση

Έγκριση δαπάνης για καταβολή μισθωμάτων που αφορούν τη στέγαση του 14ου δημοτικού σχολείου Κατερίνης
111/2014 απόφαση

Α) Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού για την διενέργεια των διαγωνισμών των εργασιών: 1)  «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης»   (15/2014  μελέτη), 2) «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης (22/2014 μελέτη) 3) «Συντήρηση υφισταμένου Αγροτικού Δικτύου Δημοτικών Ενοτήτων α.   Ελαφίνας β. Κορινού γ. Πέτρας δ. Πιερίων (24/14 μελέτη)  4) «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» (25/14 μελέτη)  Β) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της εργασίας Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης  (15/2014  μελέτη).
112/2014 απόφαση

Καταρτισμός των όρων του Ανοιχτού διαγωνισμού της Εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 90.713,48 ευρώ εκτός του ΦΠΑ  (αριθ. μελέτης 15/2014)
113/2014 απόφαση

Έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης, έγκριση της διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της  εργασίας: «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών Δήμου Κατερίνης»  (αριθ. μελέτης 22/2014), προϋπολογισμού  47.708,30  ευρώ εκτός του ΦΠΑ
114/2014 απόφαση

Έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης, έγκριση της διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της  εργασίας: «Συντήρηση Υφισταμένου Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δημοτικών Διαμερισμάτων α) Ελαφίνας β) Κορινού γ) Πέτρας δ) Πιερίων»,  προϋπολογισμού 48.780,48 ευρώ εκτός του ΦΠΑ, (αριθ. μελέτης 23/2014)
115/2014 απόφαση

Έγκριση των συντασσόμενων τευχών της μελέτης, έγκριση της διενέργειας με πρόχειρο διαγωνισμό και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού της  εργασίας: «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού 32.515,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ ( αριθ. μελέτης 24/2014)
116/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση του κεντρικού πεζόδρομου και του πάρκου στα Καταφυγιώτικα – β΄φάση» (αριθ. μελέτης 7/2014), προϋπολογισμού  43.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
117/2014 απόφαση

Διάλυση της σύμβασης που αφορά στη μελέτη «Σύνταξη συμπληρωματικής πράξης εφαρμογής στην ενότητα Σιδηροδρομικός Σταθμός – Επέκταση στα Ο.Τ. 407, 420-447Α και 447Β
118/2014 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 684.886,39 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων α) τυφλότητας β) κωφαλαλίας γ) ΒΝΚ δ) παραπληγικών/τετραπληγικών ανασφάλιστων ε) παραπληγικών / τετραπληγικών δημοσίου στ) κίνησης 6ου μήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013
119/2014 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Μεταξίας Καλέση από τη διαχείριση συνολικού ποσού 80.717,34 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων α) ομογενών β) παιδικής προστασίας γ) στεγαστικής συνδρομής δ) αιματολογικών νοσημάτων 6ου μήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013
120/2014 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 577.850,22 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας  6ου μήνου Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013
121/2014 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του Παναγιώτη Καγιά από τη διαχείριση ποσών (1.100,91 ευρώ για τοποθέτηση μίας κολώνας της ΔΕΗ με φωτιστικό σώμα στην Κατερίνη -πάροδος Αγίου Στυλιανού-, ποσού 291,51 ευρώ για κάθε τοποθέτηση ΦΟΠ στην Περίσταση στον Υ/Σ 30 και ποσού 291,51 ευρώ για κάθε τοποθέτηση ΦΟΠ στην Περίσταση Υ/Σ 38 και ποσού 1.100,91 ευρώ για τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος στην οδό Σωκράτους 44, ποσού 1.100,91 ευρώ για τοποθέτηση μίας κολώνας της ΔΕΗ με φωτιστικό σώμα στην Κατερίνη -οδός Δελφών- ποσού 291,51 ευρώ για κάθε τοποθέτηση ΦΟΠ στην περιοχή Τραπεζούντος στον Υ/Σ 1 και ποσού 291,51 ευρώ για κάθε τοποθέτηση ΦΟΠ την περιοχή Καλλιθέας στον Υ/Σ 13) και  ποσού 291,79 ευρώ για τοποθέτηση ΦΟΠ στην περιοχή Πέλεκα στον Υ/Σ 381
122/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Μαρία Γκόλτσιου (Α.Μ.416) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στο διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε διάφορες υποθέσεις
123/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στο διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε διάφορες υποθέσεις
124/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στο διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε διάφορες υποθέσεις
125/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στο διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε διάφορες υποθέσεις
126/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στο διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης σε διάφορες υποθέσεις
127/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) για άσκηση αίτησης αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά της αριθ.543/2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
128/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.60/2014 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κατερίνης (αιτών ΑΦΟΙ Γ. ΓΙΑΛΕΝΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.)
129/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Περικλή Γιδαράκο (Α.Μ.279) προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.70/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης (αιτούσα Καλλιόπη Τασιοπούλου του Δημητρίου)
130/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κο Κορομήλη Μελίνα (Α.Μ.281) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΤΜΗΜΑ Γ’) στη δικάσιμο της 17/3/2014 (διαδικασία εργατικών διαφορών του Δήμου Κατερίνης κατά του Παναγιώτη Σταθακόπουλου του Ευσταθίου)
131/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Ευγενία Σαμαλή (Α.Μ.344) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο συμβολαίου προσκυρούμενου τμήματος οικοπέδου μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και Δημητρίου Γεωργίου και Αικατερίνης Γεωργίου
132/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Μεσολογγίου κο Αντώνιο Γρίβα (Α.Μ.62) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης στο Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου στην αγωγή που κατέθεσε η Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του Δήμου Κατερίνης
133/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Ιπποκράτη Κοσμά (Α.Μ.363) προκειμένου να καταθέσει προσφυγή στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά της 62/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
134/2014 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Ηλία Νικολαΐδη (Α.Μ.241) προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης στην έφεση που κατέθεσε ο Δήμος κατά της Βασιλικής Νατσιοπούλου και λοιπών και κατά της 1862/2006 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
135/2014 απόφαση

Ανάκληση της 296/2013 απόφασης Ο.Ε. και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Ηλία Νικολαΐδη (Α.Μ.241) προκειμένου α) να εκπροσωπήσει το Δήμο μας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στην αγωγή αποζημίωσης του Παναγιώτη Γραμματικόπουλου και β) να γνωμοδοτήσει σχετικά με την αίτηση του κου Κωνσταντίνου Κορομπίλη
136/2014 απόφαση

Απόφαση για μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθ. 30/2014 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαΐδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) προκειμένου να προβεί στις σχετικές απαιτούμενες ενέργειες
137/2014 απόφαση

Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού για την εργασία: «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Κατερίνης (Δ.Ε. Ελαφίνας, Δ.Ε. Πέτρας, Δ.Ε. Πιερίων)»   προϋπολογισμού 70.080,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 27 &4 του Ν.3669/2008
138/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικών του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού (άρθρο 7 του Ν.3316/2005) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 91.056,91 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
160/2014 απόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
195/2014 απόφαση

Έγκριση πρακτικών του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού (άρθρο 7 του Ν.3316/2005) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πλατεία Δημαρχείου: Μελέτη εφαρμογής βιοκλιματικού σχεδιασμού» με προεκτιμώμενη αμοιβή 18.461,09 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
343/2014 απόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους  2014.
497/2014 απόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.
Αριθμός απόφασης  826/2014