Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2012


Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων
1/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2012 (στη Ζησκάτα Γεωργία με το ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%)
2/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 302/2011 Απόφασης της Ο.Ε. με θέμα συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων για τη «Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012» προϋπολογισμού 431.984,86 ευρώ με ΦΠΑ (98/2011 μελέτη) [ο κ. Σπρίντζιος Βασίλειος του Δημητρίου ως τακτικό μέλος και ο κ. Φελεκίδης Κωνσταντίνος του Νικολάου ως αναπληρωματικό μέλος εκ μέρους του Εμπορικού Επιμελητηρίου]
3/2012 απόφαση

Καθορισμός όρων δημοπράτησης για την εκποίηση έτοιμων δασικών προϊόντων (καυσοξύλων οξυάς) παραγωγής έτους 2011 από το Δ.Τ. 35 Δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς και ορισμός επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας [καθορίζονται οι όροι κατά την εισήγηση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η επιτροπή ως εξής: Μπατσαρά Δ., Γιαννώτας Θ., Παπαγεωργίου Δ.]
4/2012 απόφαση

Εισήγηση - Έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2011 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011 [κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας]
5/2012 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων [κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας]
6/2012 απόφαση

Ορισμός υπολόγων για προνοιακά επιδόματα [Ασλανίδου Σοφία, Στραβογιάννη Αθηνά, Δεμερτζή Μαρίκα]
7/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
8/2012 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων της παρ.1 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
9/2012 απόφαση

Έγκριση ακύρωσης των χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2011 και επιστράφηκαν από τον Επίτροπο με τη λήξη του οικονομικού έτους 2011 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
10/2012 απόφαση

Ανάκληση δεσμεύσεων έτους 2011 (σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
11/2012 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων έτους 2011 (σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
12/2012 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών
13/2012 απόφαση

Ψήφιση συνεχιζόμενων έργων, μελετών και συμβάσεων Δήμου Κατερίνης
14/2012 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιου χαρακτήρα για το έτος 2012
15/2012 απόφαση

Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2012 (Δημητριάδου Σταυρούλα για ποσό 6.000 €)
16/2012 απόφαση

Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2012
17/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτος 2012» και επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων διακήρυξης
18/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ. 2/2012 απόφασης Ο.Ε. (Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2012) με απαλοιφή της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης
19/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων του Δ.Κ. έτους 2012
20/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στους δικηγόρους Κατερίνης κ. Τασιοπούλου Καλλιόπη (ΑΜ 79) και Κωνσταντίνο Ταούλα (ΑΜ 115) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην εκδίκαση των 51/2009 και 60/2009 εφέσεων ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης
21/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Μελετλίδου Πολυξένη (ΑΜ 326) για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων, για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση φακέλων και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για τη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης της αριθ. Πρωτ. 1565/10-1-2012 αίτησης της Συμεωνίδου Μαρίνας του Βασιλείου περί αναγνώρισης δικαιούχων και καταβολής αποζημίωσης
22/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα. Στροσκίδου Αλεξάνδρα (ΑΜ 444) για έλεγχο του φακέλου μελέτης διορθωτικής πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ. 898 – Ο.Τ. 910 – Ο.Τ. 911 – Ο.Τ. 912 – Κ.Χ. 20 (039510) της Πολεοδομικής Ενότητας Βατάν - Επέκταση σχετικά με την αίτηση με αριθ. Πρωτ. 5893/22-10-2010 του κ. Γρηγορίου Ιωαννίδη του Αναστασίου
23/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Πούλιου Μαρία (ΑΜ 414) για έλεγχο του φακέλου μελέτης διορθωτικής πράξης εφαρμογής στο Ο.Τ. 548 στην επέκταση Εθνικού Σταδίου σχετικά με την αίτηση με αριθ. Πρωτ. 4992/1-3-2011 της Παρθένας Κάλφα συζ. Κων/νου
24/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αναγνωστούδη Δημήτριο (ΑΜ 212) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην εκδίκαση στις 15-3-2012 της αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
25/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Αχιλλέα (ΑΜ 132) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης για το χειρισμό διάφορων δικαστικών υποθέσεων
26/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κα. Οικονόμου Γεωργία (ΑΜ 320) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην εκδίκαση στις 08-3-2012 της αγωγής, (αγωγή χρέους) της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Κ. Ζησόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ» κατά του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
27/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αντωνόπουλο Γεώργιο (ΑΜ 201) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην εκδίκαση στις 16-3-2012 της αίτησης της Χαρίκλειας Σταμπουλίδου του Δημητρίου κατά του Δήμου Κατερίνης για τη μη συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 637/08 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νικης (Τμήμα Β΄ Ακυρωτικό) ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
28/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα. Καραδήμου Μίνα (ΑΜ 315) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην δικάσιμο της 06-3-2012 της αγωγής αποζημίωσης, (τακτική διαδικασία) της Ευαγγελία Τικρανιάν σύζυγος Αρτάκη Τικρανιάν κατά του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
29/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Παπαγιάννη Χρήστο (ΑΜ 296) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε ο κ. Σταύρος Κωνσταντινίδης κατά του Δήμου Κατερίνης ως καθολικού διαδόχου του Δήμου Παραλίας
30/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα. Τασιοπούλου Καλλιόπη (ΑΜ 79) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην δικάσιμο της 06-3-2012 της ανακοπής του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, (Δ.Ε. Δήμου Κατερίνης) κατά της Α.Ε. Μεταλλικών Κατασκευών και Επιψευδαργυρώσεων με την επωνυμία «ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε.» και κατά του από 12/11/2010 κατασχετηρίου στα χέρια τρίτου
31/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Ηλία Νικολαΐδη (ΑΜ 241) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε η κ. Σοφία Σαρηγιαννίδου κατά του πρώην Δήμου Παραλίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
32/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Κωνσταντίνο Δημόπουλο (ΑΜ 377) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε ο κ. Κυριάκος Ταραράς κατά του Κ.Α.Π.Η. του πρώην Δήμου Παραλίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
33/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Αθηνών κ. Δημήτριο Κωνσταντίνου (ΑΜ 23765) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ» κατά του πρώην Δήμου Κορινού ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών
34/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Κοσμά Ιπποκράτη (ΑΜ 363) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην δικάσιμο της 15-3-2012 της αίτησης ακυρώσεως της Μαρίας Ανθοπούλου του Κλεόβουλου συζ. Κων/νου Τσακίρη
35/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Τρικάλλων κ. Βούλγαρη Παναγιώτη (ΑΜ 328) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην δικάσιμο της 08-3-2012 της αγωγής της «Δημ. Παπακώστας – Προκατασκευές Τσιμέντου Α.Β.Ε.» κατά του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
36/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Δημήτριο Σεραπλή (ΑΜ 255) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε η Βασιλική Μυλωνά και λοιποί κατά του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
37/2012 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 25, 60, 61 και 62/2012 αποφάσεων του Δημάρχου (παροχή εντολής σε δικηγόρο)
38/2012 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 52 και 67/2012 αποφάσεων του Δημάρχου που αφορούν στη διάθεση ανάλογων πιστώσεων για την προμήθεια αλατιού
39/2012 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 69, 70, 71, 72, 73, 74 και 75/2012 αποφάσεων του Δημάρχου που αφορούν σε εκμισθώσεις αποχιονιστικών μηχανημάτων και ψηφίσεις των ανάλογων πιστώσεων
40/2012 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 και 84/2012 αποφάσεων του Δημάρχου που αφορούν σε εκμισθώσεις αποχιονιστικών μηχανημάτων και ψηφίσεις των ανάλογων πιστώσεων
41/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Μιχάλη Χατζεϊπίδη από τη διαχείριση ποσού 3.337,89 ευρώ (για τη μεταβίβαση αδειών μηχανημάτων έργων – τρακτέρ στο Δήμο Κατερίνης)
42/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση ποσού 1.248.123,40 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας.
43/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση ποσού 56.137,76 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων προστασίας ανηλίκων, υπερηλίκων ομογενών & στεγαστικής συνδρομής
44/2012 απόφαση

Καταρτισμός όρων διακήρυξης των όρων της δημοπρασίας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων»
45/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας (αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων) του ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2011-2012 και καθορισμός του τρόπου συνέχισης της διαδικασίας
46/2012 απόφαση

Έγκριση των 68 και 103/2012 αποφάσεων δημάρχου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 που αφορούν σε ψήφιση πίστωσης για προμήθεια αλατιού
47/2012 απόφαση

Έγκριση της 87/2012 αποφάσεων δημάρχου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 που αφορούν σε παροχή εντολής σε δικηγόρο για εκπροσώπηση του Δήμου
48/2012 απόφαση

Ανάκληση των 41 και 42/2012 αποφάσεων Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση των 69 έως 75 και 77 έως 84/2012 αποφάσεων δημάρχου που αφορούν σε εκμισθώσεις αποχιονιστικών μηχανημάτων και ψηφίσεις των ανάλογων πιστώσεων
49/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
50/2012 απόφαση

Καθορισμός τιμών εκκίνησης και όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δασικών τμημάτων έτους 2012 (21,22,25,33,43) με σκοπό την απόληψη λήμματος δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς, Δ.Ε. Πέτρας και συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας [οι όροι σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και η επιτροπή: Μπατσαρά Δ., Κούκουλης Α., Παπαγεωργίου Δ. (Τζιάστας Π., Πρεπόνη Ε., Παρίσης Δ.)]
51/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 366.000 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού (σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας)
52/2012 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 366.000 ευρώ με ΦΠΑ [Αντωνοπούλου Μ., Μόσχου Νικ., Φουρκιώτης Χρ. (Αναστασιάδης Β., Τιτιούφας Αθαν., Ξενίδης Δ.)]
53/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «α. Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση ανοιχτού αγωγού μήκους 3.300 μ. στην Τ.Κ. Μεσαίας Μηλιάς & β. Οριζοντιογραφική και υψομετρική αποτύπωση αγροτεμαχίου για κατασκευή ταμιευτήρα άρδευσης στην Τ.Κ. Καταλωνίων» (στον Πίτσια Αποστόλη με 4000 ευρώ με ΦΠΑ)
54/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση μελέτης «Σύνταξη τροποποιήσεων της υπ’ αριθ. 1/2003 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Εθνικού Σταδίου Δήμου Κατερίνης» (στη Μαρία Συμεωνίδου με 8.610 ευρώ με ΦΠΑ)
55/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας εκτίμησης οικοπέδου (στην ενότητα Κέντρου, στο ΟΤ216, στη συμβολή των οδών Μητρ. Κοϊδάκη και 25ης Μαρτίου) στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών
56/2012 απόφαση

Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.000 ευρώ για τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ (Χατζεϊπίδης Μιχάλης)
57/2012 απόφαση

Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.500 ευρώ για την έκδοση πινακίδων για το δεύτερο ρυμολκούμενο του Σταθμού Μεταφόρτωσης (Αναστασιάδης Βενιαμίν)
58/2012 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.
Μελετλίδου Πολυξένη για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στα ΟΤ542-543-544-550 π.ε. Εθνικού Σταδίου Επέκταση (Κυριακίδης Όμηρος) + για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στο ΟΤ171 π.ε. Ευαγγελικά Επέκταση (Ελευθεριάδης Δημήτριος)
59/2012 απόφαση

Κοσμάς Ιπποκράτης για αίτηση Ελένης Τσορπατζίδη, Λάζαρου Τσορπατζίδη προς Εφετείο Θεσσαλονίκης + για αίτηση Γαβριέλλας χας Πειλίδη προς Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης
60/2012 απόφαση

Αναγνωστούδης Δημήτριος για αλλαγή γένους της Μαρίας Σαβρακίδου + για αίτηση Δέσποινας Δέλλιου, Ελευθερίας Σιδηροπούλου ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης
61/2012 απόφαση

Μπαλάτος Γιώργος για αγωγή Δ.Κορινού κατά Μελπομένης Ιωαννίδη ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
62/2012 απόφαση

Γιδαράκος Περικλής για αγωγή Γρηγοριάδης Μανουτζοπούλου ΟΕ κατά Δ.Κατερίνης ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης + έφεση Δ.Πιερίων κατά Παπαθεοδώρου Παρλίτσης ΟΕ ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης
63/2012 απόφαση

Αχιλλέας Νικολαϊδης, έγκριση των αριθ.199 και 213/2012 αποφάσεων δημάρχου
64/2012 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής
65/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
66/2012 απόφαση

Ορισμός υπολόγου για διαχείριση ποσού 3.700 ευρώ που απαιτείται για προμήθεια γκρουπ διαφορικού (ορίζεται ο τακτικός υπάλληλος Χατζεϊπίδης Μιχάλης)
67/2012 απόφαση

Ορισμός υπολόγου για διαχείριση ποσού 1.500 ευρώ που απαιτείται για συνδρομή του Δήμου Κατερίνης στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες 2012» (ορίζεται ο τακτικός υπάλληλος Γιάννης Βαρβαρέζος)
68/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του κου Κουθουρίδη Γεωργίου, υπολόγου διαχείρισης ποσού 1000 ευρώ (δαπάνες πάγιας προκαταβολής για την Τ.Κ. Παραλίας)
69/2012 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου:
Μελετλίδου Πολυξένη για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης εκτάσεων για τους Τζητηρίδη Παναγιώτη, Τζητηρίδου Αναστασία, Γαβράνη Μαρία, Κορόκα Δημήτριο, Πιπερίδου – Καρασαββίδου Αλεξάνδρα.
70/2012 απόφαση ΟΕ

Σαϊδές Δημήτριος για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης εκτάσεων για τους Βαλιώτη Κων/νου και Βαλιώτη Σοφία, Θεοδωρίδη Πασχάλη, Κωνσταντινίδη Δημήτριο, Αντωνιάδου Γεωργία, Λέγκα Ιωάννη, Παπαδόπουλο Γεώργιο + έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας για Λιακοπούλου Κωνσταντία + έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος για ιδιοκτησία στην Π.Ε. Σ.Σταθμού – Επέκταση (αίτηση Γεροβασιλείου Βασιλείου)
71/2012 απόφαση

Αναγνώστου Σπύρος για έλεγχο ιδιοκτησιακού καθεστώτος ιδιοκτησιών Φωτιάδου Κυριακής και λοιπών, σύμφωνα με την αριθ.372/2009 απόφαση Δ.Σ.
72/2012 απόφαση

Καρατζούλης Γιώργος για προσφυγή για τη βεβαίωση της αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου του Αθανάσιου Τσιλακόπουλου κατά του Δ.Κατερίνης
73/2012 απόφαση

Νικολαϊδης Αχιλλέας για γνωμοδότηση για απαλλαγή κάποιων καταστημάτων από την επιβολή του τέλους 0,50% επί των ακαθαρίστων εσόδων που βρίσκονται στην Ολυμπιακή Ακτή, Παραλία και Κορινό.
74/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.17/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2012» και ακύρωση σχετικού χρηματικού εντάλματος (ορίζεται υπόλογος διαχείρισης ποσού 2.000 ευρώ – πάγια προκαταβολή ο Καλτσίδης Αλέξανδρος, νέος πρόεδρος της Δ.Κ.Κορινού και ακυρώνεται το αριθ.485/2012 χρηματικό ένταλμα)
75/2012 απόφαση

Αντωνόπουλος Γεώργιος για άσκηση ένδικων μέσων – έφεση κατά της αριθ.537/2011 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
76/2012 απόφαση

Ανάκληση της 62/2012 απόφαση Ο.Ε. + Γιδαράκος Περικλής για να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης για υπόθεσή του, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (αγωγή Δ.Κορινού κατά Μελπομένης συζ. Δημητρίου Ιωαννίδη)
77/2012 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής για το έτος 2012 (κατά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας)
78/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών από τον προϋπολογισμό έτους 2012 (κατά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας)
79/2012 απόφαση

Επαναδιατύπωση της αριθ.335/2011 απόφασης ΟΕ (σε ορθή επανάληψη) με θέμα «Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2011» (απάλειψη μιας παραγράφου από το αποφαντικό της απόφασης, κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου αντιδημάρχου, κου Βαϊνά Δημητρίου)
80/2012 απόφαση

Επαναδιατύπωση της αριθ.57/2012 απόφασης ΟΕ με θέμα «Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.000,00 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων» (με αναγραφή του κωδικού 20.6331.001)
81/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.398/2012 απόφασης Δημάρχου με την οποία παρέχεται εντολή στο δικηγόρο Κατερίνης, Γρηγόριο Μαπεντζίδη για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το δήμο κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης.
82/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, Γρηγόριο Μαπεντζίδη, για τη διοικητική αποβολή α) του Τιφτικίδη Νικολάου από καταληφθέν τμήμα αγροτικής οδού (αριθ.κληροτεμαχίου 2451) και β) του Αποστολόπουλου Λάζαρου από καταληφθέν τμήμα του αριθ.200 οικοπέδου στη Βρία.
83/2012 απόφαση

Έγκριση του από 28-03-2012 πρακτικού δημοπρασίας για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 (α. εγκρίνεται το πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο λόγω μη προσέλευσης κανενός ενδιαφερόμενου ο διαγωνισμός απέβη άγονος & β. να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση και να προωθηθεί το θέμα στο Δ.Σ. για λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της προμήθειας)
84/2012 απόφαση

Επαναδιατύπωση της αριθ.58/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα [Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Αναστασιάδη Βενιαμίν ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.500,00 ευρώ για την έκδοση πινακίδων για το δεύτερο ρυμολκούμενο του Σταθμού Μεταφόρτωσης], με αναγραφή του ΚΑ 20.6331.001 από τον οποίο θα καλυφθεί η σχετική δαπάνη.
85/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.53/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων στο Δήμο Κατερίνης» (διότι σύμφωνα με την αριθ.3373/390/75 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως αρμόδιο όργανο για τη συγκρότηση της επιτροπής είναι ο Δήμαρχος)
86/2012 απόφαση

Καταρτισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας δεξιώσεων του Β Δημοτικού Κοιμητηρίου Κατερίνης (κατά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας)
87/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας)
88/2012 απόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.
89/2012 απόφαση

Έγκριση του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής διενέργειας (αξιολόγησης αποτελεσμάτων ενστάσεων) του επαναληπτικού δημόσιου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2011-2012 και καθορισμός τρόπου συνέχισης της διαδικασίας [εγκρίνεται το πρακτικό κατά το οποίο ο διαγωνισμός απέβη άγονος και καθορίζεται η συνέχιση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Ορίζεται επιτροπή για τη διαπραγμάτευση από τους: Ίτσιο Γ., Μηλιώτη Ν., Παπατολίκα Β. και Γκατζά Στ., η οποία θα υποβάλει τα αποτελέσματα στην Ο.Ε. σε επόμενη συνεδρίαση].
90/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη Ακτών 2012» προϋπολογισμού 125.894,16 € με Φ.Π.Α. (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
91/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 110.255,60 € εκτός Φ.Π.Α. (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
92/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α. (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
93/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης και τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 65.530,03 ευρώ με ΦΠΑ (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
94/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της «Προμήθειας σάκων απορριμμάτων (τρία μεγέθη)» (12/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 16.260,00 € εκτός Φ.Π.Α. (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
95/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της «Προμήθειας υλικών για συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης» (17/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 23.458,00 € εκτός Φ.Π.Α. (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
96/2012 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργων προϋπολογισμού μέχρι του ορίου της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ (1.500.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ) (σύμφωνα με το από 12-04-2012 πρακτικό της κλήρωσης που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)
97/2012 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τις εργασίες: Α) Φύλαξη ακτών 2012 (Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης (18/2012 μελέτη), Β) Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης του Δήμου Κατερίνης (10/2012 μελέτη), Γ) Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών (σύμφωνα με το από 12-04-2012 πρακτικό της κλήρωσης που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011)
98/2012 απόφαση ΟΕ

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Βαρβαρέζου από τη διαχείριση ποσού 1.500 ευρώ (για την πληρωμή της συνδρομής στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες σημαίες 2012»)
99/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Ασλανίδου από τη διαχείριση ποσού 786.026,81 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων Τυφλότητας, Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, Κωφαλαλίας, Κίνησης, Αιμολυτικής Αναιμίας και Τετραπληγικών – Παραπληγικών – Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων (πλην δημοσίου) και δημοσίου (2μήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011)
100/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση ποσού 1.070.901,36 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας (2μήνου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011).
101/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 52.893,05 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων προστασίας ανηλίκων, υπερηλίκων ομογενών & στεγαστικής συνδρομής για το 2μηνο Νοέμβριο Δεκέμβριο 2011
102/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Καρυπίδη Κων/νου από τη διαχείριση ποσού 51.116,9 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος Τετραπληγικών – Παραπληγικών – Ακρωτηριασμένων δημοσίου για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2011
103/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Καρυπίδη Κων/νου από τη διαχείριση ποσού 57.464,5 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος Τετραπληγικών – Παραπληγικών – Ακρωτηριασμένων δημοσίου για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2011
104/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Καρυπίδη Κων/νου από τη διαχείριση ποσού 56.334 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος Τετραπληγικών – Παραπληγικών – Ακρωτηριασμένων δημοσίου για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο 2011
105/2012 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου:
Γιδαράκος Περικλής 1) για κλήση Σωτηρίου Ταγάρα κατά Δήμου Κατερίνης, 2) για αγωγή Δημητρίου Βροντινού κατά Δήμου Κατερίνης, 3) για αίτηση ακύρωσης Μαγδαληνής συζ. Λαζάρου Ευαγγελοπούλου κατά Επιτροπής Κρίσης Αυθαιρέτων κλπ Ν.Α.Πιερίας, 4) για αίτηση ακύρωσης Γαλλή Χρήστου κατά Ν.Α.Πιερίας κλπ, 5) για έφεση της Χαρίκλειας Σταμπουλίδου κατά του Ελληνικού Δημοσίου…..και του Δήμου Κατερίνης, 6) για έφεση της Σουμέλας Χαραλαμπίδου κατά του Ελληνικού Δημοσίου…..και του Δήμου Κατερίνης
</>106/2012 απόφαση ΟΕ

Αντωνόπουλος Γιώργος για έφεση Γεωργίου Νικοδέλλη κατά του Δήμου Κατερίνης κλπ
107/2012 απόφαση

Αναγνώστου Σπύρος 1) για καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στο Ο.Τ.920 της π.ε. Βατάν – Επέκταση (δικαιούχος Τσερτεκίδης Γιώργος), 2) καταβολή αποζημίωσης επικειμένων στα Ο.Τ.164-189 της π.ε. Αναθεώρηση – Εθνικού Σταδίου (ιδιοκτήτες Φωλίδης Πολυχρόνης κλπ)
108/2012 απόφαση

Αναγνωστούδης Δημήτριος 1) για αίτηση ακύρωσης – προσφυγή Σωτηρίου Μήλιου κατά του Ελληνικού Δημοσίου κλπ, 2) για αίτηση Δήμου Κατερίνης κατά Ιωάννη Ιορδανίδη και Χριστίνας Ιορδανίδου (αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας)
109/2012 απόφαση

Νικολαϊδης Αχιλλέας 1) για κατασχετήριο της Χολέβα Μαρία και ΣΙΑ ΕΕ κατά του Δήμου Κατερίνης, 2) για διαταγή (κατόπιν αίτησης της Χολέβα Μαρία και ΣΙΑ ΕΕ) κατά του Δήμου Κατερίνης, 3) για διαταγή (κατόπιν αίτησης του Ιωάννη Ταβαντζή) κατά του Δήμου Κατερίνης, 4) για διαταγή πληρωμής (κατόπιν αίτησης της Μουμουλέτσα & ΣΙΑ ΕΕ) κατά του Δήμου Κατερίνης
110/2012 απόφαση

Κοσμάς Ιπποκράτης 1) για αίτηση Παύλου Παπαδόπουλου κατά του Δήμου Κατερίνης και 2) για αίτηση Μπακάλη Ιωάννη και λοιπών κατά της Ν.Α.Πιερίας
111/2012 απόφαση

Δημόπουλος Κων/νος για αγωγή Αθανάσιου Στράνταρη κατά του Δήμου Παραλίας
112/2012 απόφαση

Τσιαπράζης Δημήτριος για προσφυγή της ΚΑΣΤΡΙ ΑΤΕ κατά του Δήμου Κατερίνης
113/2012 απόφαση

Παπαγιάννης Χρήστος για αγωγή αναγνωριστικής κυριότητας Δημητρίου Γαλανού και λοιπών κατά του Δήμου Κατερίνης
114/2012 απόφαση

Μαπεντζίδης Γρηγόριος για αίτηση αναστολής εκτέλεσης Γεωργίου Ερμείδη κατά του Δήμου Κατερίνης
115/2012 απόφαση

Παντούλη Χαρίκλεια για αίτηση Καρατέγου Αστερίου και λοιπών για υποβολή φακέλου μελέτης διορθωτικής πράξης εφαρμογής στα Ο.Τ.853,854,ΚΧ17 στην επέκταση ΒΑΤΑΝ
116/2012 απόφαση

Στροσκίδου Αλεξάνδρα για διερεύνηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος (αίτηση Τοπαλίδη Ιωάννη για εργασίες επισκευής αυθαιρέτου κτίσματος)
117/2012 απόφαση

Νικολαϊδης Ηλίας 1) για κλήση Μελπομένης συζ. Δημητρίου Ιωαννίδη κατά Δήμου Κατερίνης και 2) για αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) Ελένης Γεωργιάδου, Μαρίας Σιδηροπούλου και λοιπών κατά Δήμου Κατερίνης
118/2012 απόφαση

Τζαμακλής Γεώργιος 1) για αγοραπωλησία (Τσιαμπάζη Μαρία και λοιποί) , 2) ανταλλαγή οικοπέδων (Κουντουργιανού Ιωάννα και λοιποί)
119/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
120/2012 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
121/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό έτους 2012 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
122/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων προϋπολογισμού 297.560,97 ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (άγονος ο διαγωνισμός και επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους)
123/2012 απόφαση

1) Αποδοχή δωρεάς με διαλυτική αίρεση τριών απορριμματοφόρων οχημάτων, τα οποία θα εξυπηρετούν τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και εξουσιοδότηση προσώπου για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, 2) ορισμός δικηγόρου (κου Νικολαϊδη Αχιλλέα) ο οποίος θα παρίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 3) ορισμός υπολόγου (Αντωνοπούλου Μαρίας – δημοτικής υπαλλήλου) για την πληρωμή του φόρου δωρεάς στην προκείμενη δωρεά, ποσού 1.500 ευρώ.
124/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στους δικηγόρους Κατερίνης, Καρρά Θεόδωρο και Ασλανίδου Αναστασία προκειμένου να διερευνήσουν όλες τις υποθέσεις του δήμου που σχετίζονται με κατοχή διαφόρων δημοτικών χώρων από ιδιώτες, για τους οποίους (χώρους) δεν αποδίδονται τα οφειλόμενα μισθώματα
125/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Νικολαϊδη Αχιλλέα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ο Δήμος για την από 08.05.2012 προσφυγή κατά της αριθ.228/2012 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Κ.Χ. – Πεζοδρόμων - Πλατειών Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με την αριθ. 21/2012 εισήγηση της Ε.Π.Ζ.]
126/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κυρία Αλεξάνδρα Στροσκίδου προκειμένου να διερευνήσει πολεοδομική υπόθεση του Δήμου
127/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κυρία Χρύσα Τσιρώνη (ΑΜ 381) για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης στην αίτηση που κατέθεσε ο κ. Θεολόγος Βουλγαρίδης
128/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, Σπυρίδωνα Αναγνώστου προκειμένου να εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς στο ΟΤ Γ537 της πολεοδομικής ενότητας Εθνικού Σταδίου
129/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Δημήτριο Σαϊδέ, για υποθέσεις του δήμου
130/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη προκειμένου να καταθέσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά της με αριθ. 617/2010 διαταγή πληρωμής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης
131/2012 απόφαση

Ανάκληση της 111/2012 απόφασης ΟΕ ως προς την παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Κοσμά Ιπποκράτη για εκπροσώπηση του Δήμου στην υπόθεση με αιτούντες τους Ιωάννη Μπακάλη κλπ κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και έγκριση της αριθ.570/2012 απόφασης Δημάρχου σχετικά με παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, Γεώργιο Νατσιό, για να εκπροσωπήσει το δήμο ενώπιον του Τριμελούς διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την παραπάνω υπόθεση
132/2012 απόφαση

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Κατερίνης, με βάση την αριθ.10/16.03.2012 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
133/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού φανερής πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης έτοιμων δασικών προϊόντων παραγωγής έτους 2011 από το Δ.Τ. 35 του Δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς Δήμου Κατερίνης (στην Παπαγεωργίου Ελευθερία κάτοικο Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας η οποία πρόσφερε την τιμή των € 25,00 ανά χ.κ.μ.)
134/2012 απόφαση

Μη έγκριση πρακτικών της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δασικών τμημάτων έτους 2012 για την απόληψη του λήμματος Δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς
135/2012 απόφαση

Έγκριση της με αριθ. 29/2012 τεχνικής μελέτης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός όρων του διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Καθαρισμός παραλιακών ακτών» προϋπολογισμού 59.236,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
136/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εξοπλισμός και εργασίες βελτίωσης – επέκτασης – μετατόπισης & τροποποίησης λειτουργίας των εγκαταστάσεων ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων – πεζών με φωτεινή σηματοδότηση (Φ/Σ) του Δήμου Κατερίνης» (59/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 53.276,45 ευρώ εκτός ΦΠΑ [στην Κ & Τ Κατασκευαστική ΕΤΕ «Καρανίκας Ι.-Τσιαργαλής Αθ. & ΣΙΑ ΕΤΕ» με το ποσό των 60.279,59 ευρώ με Φ.Π.Α. (= 49.007,80 + 11.271,79 ΦΠΑ) (μέση έκπτωση 8,01%)]
137/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων του ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 27/2012) προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
138/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Παναγία” της Δημοτικής Κοινότητας Περίστασης » προϋπολογισμού € 86.790,00 με Φ.Π.Α. (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
139/2012 απόφαση

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ με ΦΠΑ (34/2012 μελέτη) (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
140/2012 απόφαση

Καταρτισμός όρων του διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την υλοποίηση της δράσης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900 ευρώ με ΦΠΑ (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
141/2012 απόφαση

Καταρτισμός όρων φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.1275 δημοτικού αγροτεμαχίου έκτασης 25.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ΚΟΣΙΣΤΡΑ στην Δ.Κ. Κορινού (κατά την εισήγηση του Τμήματος Περιουσίας)
142/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών – δεξιώσεων του Β Δημοτικού Κοιμητηρίου Κατερίνης [στον Νικολαϊδη Κων/νο του Αθανασίου, με το ποσό των οχτακόσια ένα (801,00) ευρώ]
143/2012 απόφαση

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Εργασίες κοπής χόρτου σε Κ.Χ. του Δήμου Κατερίνης (6/2012 μελέτη) [Κούκουλης Α., Μαυρίδης Ευστ., Ψυρίλλος Α. – Ξανθόπουλος Δ., Παρίσης Δ., Μπακράτσας Κ.]
144/2012 απόφαση

Τροποποίηση της αριθ.17/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2012» ως προς τον ορισμό του Προέδρου του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης [από Μακρίδου Παρθένα σε Τσιουκάνη Κων/νο].
145/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Βενιαμίν Αναστασιάδη από τη διαχείριση ποσού 2.500,00 ευρώ (για την κάλυψη των αναγκών έκδοσης πινακίδων για το δεύτερο ρυμολκούμενο του Σταθμού Μεταφόρτωσης)
146/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
147/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
148/2012 απόφαση

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του Νικολάου Μόσχου ως υπολόγου για τη διαχείριση ποσού για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή δύο οχημάτων του Δήμου Κατερίνης
149/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Φύλαξη Ακτών» (18/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 102.352,98 ευρώ εκτός ΦΠΑ (στην Λάμπρου Δημήτριος και ΣΙΑ Ε.Ε. (LIFEGUARD PATROL) με το ποσό των 124.558,53 ευρώ με Φ.Π.Α.)
150/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτηρίων Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» (16/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (στην Αθανάσιος Χρ. Τσιμήτρης – Χριστίνα Δ. Κομίνη Ο.Ε. με το ποσό των 167.495,09 ευρώ με Φ.Π.Α.)
151/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων (τρία μεγέθη)» (12/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 16.260,16 ευρώ εκτός ΦΠΑ (στη ΓΙΟΥΚΑ Α.Ε. με το ποσό των 19.815,30 ευρώ με Φ.Π.Α.)
152/2012 απόφαση

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 28.453,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (37/2012 μελέτη)
153/2012 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης της ΠΕΪΔΗΣ ΕΠΕ κατά του αποκλεισμού της από τη δημοπρασία και έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών» (29/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 52.420,36 ευρώ εκτός Φ.Π.Α. (στον κ. Κωνσταντίνο Δούκα με το ποσό των 39.315,27 ευρώ εκτός ΦΠΑ)
154/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για υποβολή προσφυγής κατά της αριθ.2336/5-4-2012 απόφασης Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας - Θράκης (ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006), εξουσιοδότηση αντιδημάρχου (του κ. Ζήνωνα Σατραζέμη) για την υπογραφή της και την εκπροσώπηση του δήμου και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου (του Νικολαϊδη Αχιλλέα, δικηγόρου Κατερίνης) για την ως άνω προσφυγή.
155/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.000,00 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων από το ΚΤΕΟ.
156/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Αντωνοπούλου Μαρίας ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.500,00 ευρώ για την πληρωμή τελών που απαιτούνται για την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας με τα στοιχεία του νέου Δήμου, των οχημάτων που ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης
157/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Αντωνοπούλου Μαρίας ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 300,00 ευρώ για την πληρωμή τελών που απαιτούνται για την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας για τέσσερα οχήματα που ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης
158/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Μόσχου Νικολάου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 3.000,00 ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ενός οχήματος του Δήμου Κατερίνης
159/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού (άρθρο 7 του Ν.3316/2005) για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας» με προεκτιμώμενη αμοιβή 91.056,91 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (στη σύμπραξη «ENVIROPLAN ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» με το ποσό των 72.846,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
160/2012 απόφαση

Διόρθωση των αριθ.8 και 12/2012 αποφάσεων Ο.Ε. σχετικά με ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων [γράφτηκε εκ παραδρομής το ποσό της ανάκλησης (δηλαδή το ποσό που δε χρησιμοποιήθηκε) αντί για το ορθό που είναι το ποσό της ανατρεπόμενης ανάληψης (δηλαδή το ποσό που δεν πληρώθηκε)]
161/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
162/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
163/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών του δημόσιου διαγωνισμού της «Προμήθειας υλικών για συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων Δήμου Κατερίνης» προυπολογισμού 23.458,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ.17/2012 μελέτη) [διενέργεια της προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, διότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος]
164/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της εργασίας «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 110.255,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ (10/2012 μελέτη) (επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους, διότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος)
165/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών του διαγωνισμού της «Προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων διαφόρων χωρητικοτήτων» προϋπολογισμού 40.650,41 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ.34/2012 μελέτη) [στην Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ (HELESI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ) (που ήταν μοναδική προσφορά) με το ποσό των 40.010,00 + 9.202,30 ΦΠΑ = 49.212,30 ευρώ]
166/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του αριθ.1275 δημοτικού τεμαχίου που βρίσκεται στη θέση ΚΟΣΙΣΤΡΑ Δ.Κ. Κορινού έκτασης 25.000 τ.μ. [στην τελευταία πλειοδότρια (και μοναδική ενδιαφερόμενη που παρουσιάστηκε), Μπράτσιου Γεωργία, με το ποσό των 55,50 ευρώ ανά στρέμμα]
167/2012 απόφαση

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του επαναληπτικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 366.000 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός χρόνου διάθεσης των τευχών του διαγωνισμού (ο διαγωνισμός στις 21 Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 – 10.30 π.μ. και ο χρόνος διάθεσης των τευχών του διαγωνισμού μέχρι 16 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.)
168/2012 απόφαση

Καθορισμός των όρων της επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δασικών τμημάτων έτους 2012 για την απόληψη του λήμματος Δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς (σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας)
169/2012 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 28.243,26 ευρώ με ΦΠΑ (όπως προέκυψε από το αριθ.πρωτ.44781/07-06-2012 Πρακτικό Κλήρωσης)
170/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.42/2012 μελέτης της εργασίας «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 28.243,26 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού (σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας)
171/2012 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900,00 ευρώ με ΦΠΑ (όπως προέκυψε σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.44781/07-06-2012 Πρακτικό Κλήρωσης)
172/2012 απόφαση

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση υφισταμένου αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (27/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 180.000 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός χρόνου διάθεσης των τευχών του διαγωνισμού (ο διαγωνισμός την 5η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10.00 π.μ. και καθορίζει το χρόνο διάθεσης των τευχών σε νέους διαγωνιζόμενους μέχρι και την 2η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα)
173/2012 απόφαση

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ της Δημοτικής Κοινότητας Περίστασης» (9/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 86.790,00 ευρώ με ΦΠΑ και καθορισμός χρόνου διάθεσης των τευχών του διαγωνισμού (ο διαγωνισμός την 5η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10.00 π.μ. και καθορίζει το χρόνο διάθεσης των τευχών σε νέους διαγωνιζόμενους μέχρι και την 2η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα)
174/2012 απόφαση

Ανάκληση της 114/2012 απόφασης ΟΕ ως προς την παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Παπαγιάννη Χρήστο για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης στη δικάσιμο της 05-06-2012 για την εκδίκαση της αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας των 1) Δημητρίου Γαλανού του Κων/νου και 2) Θεοδώρου Γαλανού του Κων/νου, κατά του Δήμου Κατερίνης, έγκριση των αριθ.636 και 736/2012 αποφάσεων Δημάρχου και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Δημήτριο Αναγνωστούδη για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
175/2012 απόφαση

Ανάκληση της 130/2012 απόφασης Ο.Ε. και παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κυρία Μαρία Καρανίκου (ΑΜ 437) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε υποθέσεις εξώδικων καθορισμών τιμής μονάδας αποζημίωσης να προβεί σε ελέγχους τίτλων ιδιοκτησίας και να εκπροσωπήσει το Δήμο Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου στην αίτηση που κατέθεσε ο Σαραϊδάρης Βασίλειος
176/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κυρία Χρύσα Τσιρώνη (ΑΜ 381) για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης στην αίτηση που κατέθεσε ο κ. Ιωάννης Στεφανίδης
177/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Περικλή Γιδαράκο (ΑΜ 279) για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε η ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. κατά του πρώην Δήμου Παραλίας
178/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Αθηνών, κ. Δημήτριο Κωνσταντίνου (ΑΜ 23765) για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην αγωγή που κατέθεσε ο κ. Αριστοτέλης Μαρινόπουλος κατά του πρώην Δήμου Παραλίας και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
179/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Χρήστο Παπαγιάννη (ΑΜ 296) για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε ο κ. Θεολόγος Κεσίσογλου κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του πρώην Δήμου Πιερίων
180/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Ιπποκράτη Κοσμά (ΑΜ 363) προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της 284/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης
181/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.776/2012 απόφασης δημάρχου με θέμα «Παροχή εντολής σε δικηγόρο», σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 [στο δικηγόρο Κατερίνης, Αχιλλέα Νικολαΐδη (Α.Μ.132)]
182/2012 απόφαση

Ανάκληση της 282/2011 απόφασης ΟΕ ως προς την παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Ιωάννη Σαχινίδη για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Μεταβατική έδρα Κατερίνης) για την προσφυγή που κατέθεσε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης» και έγκριση της αριθ.639/2012 απόφασης Δημάρχου σχετικά με παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, Χαρίκλεια Παντούλη, για να εκπροσωπήσει το δήμο στην παραπάνω υπόθεση
183/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Καρανίκου Μαρία (Α.Μ. 437) για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με την αποζημίωση του φακέλου: Φωτιάδου Παρθένα, Ο.Τ. 541, 542, Εθνικό Στάδιο
184/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση ποσού 1.007.417,76 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας (2μήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2012).
185/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 52.847,59 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων προστασίας ανηλίκων, υπερηλίκων ομογενών & στεγαστικής συνδρομής για το 2μηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012
186/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Ασλανίδου από τη διαχείριση ποσού 775.318,74 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων Τυφλότητας, Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, Κωφαλαλίας, Κίνησης, Αιμολυτικής Αναιμίας και Τετραπληγικών – Παραπληγικών – Ακρωτηριασμένων Ανασφάλιστων (πλην δημοσίου) και δημοσίου (2μήνου Ιανουαρίου – Φεβρουρίου 2012).
187/2012 απόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Β τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012 (έτσι όπως συντάχθηκε από την οικονομική υπηρεσία του δήμου)
188/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των μισθωμάτων που καταβάλλει ο Δήμος Κατερίνης (μείωση 20% για αίθουσα σίτισης μουσικού σχολείου + αγροτικό ιατρείο Κορινού)
189/2012 απόφαση

Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων (κατά την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου)
190/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.341/2011 απόφασης Ο.Ε. με την οποία έγινε απευθείας ανάθεση του έργου «Τροποποίηση Η.Μ. εγκαταστάσεων δημοτικού κτηρίου λόγω εφαρμογής Καλλικράτη» προϋπολογισμού 12.632,10 ευρώ με ΦΠΑ (62/2011 μελέτη), διότι ο ανάδοχος (Χαραλαμπίδης & ΣΙΑ ΕΤΕ) έχει πτυχίο 2ης τάξης.
191/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμ/λιο για επιβολή τελών που αφορούν στη λειτουργία της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης, καθώς και στην εγκατάσταση και λειτουργία του ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ και των λοιπών ψυχαγωγικών παιγνίων για το έτος 2012 (κατά την εισήγηση του Τμήματος Περιουσίας με την αλλαγή ως προς το τέλος χρήσης όλων των χώρων που γίνεται 8,00 ευρώ/τ.μ.)
192/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της προμήθειας «Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 28.453,00 εκτός ΦΠΑ (στον Δημήτριο Καρόζα με το ποσό των 34.127,58 ευρώ με Φ.Π.Α.)
193/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 28.243,26 ευρώ με ΦΠΑ (στην O.T.S. Α.Ε. με το ποσό των 22.900,00 ευρώ με Φ.Π.Α.)
194/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση δασικών τμημάτων έτους 2012 για την απόληψη του λήμματος του δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς (για το δασικό τμήμα 21 ο «Αγροτικός Δασικός Συν/σμός η Ένωση Σταυρού», για το δασικό τμήμα 22 η Παπαγεωργίου Ελευθερία, για το δασικό τμήμα 25 ο Κωστόπουλος Σωτήριος, για το δασικό τμήμα 33 ο Γαλάνης Βασίλειος, για το δασικό τμήμα 43 ο Αγροτικός Δασικός Συν/σμός Καρυών «ο Αγριοπλάτανος»)
195/2012 απόφαση

Εκ νέου απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ.Δ.Γανόχωρας» προϋπολογισμού 10.269,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (89/2011 μελέτη) [στην Πιτσάβα Αλεξάνδρα του Κων/νου]
196/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.40/2012 μελέτης του έργου «Κατασκευή ταφικών τετραγώνων στο Β Νεκροταφείο Κατερίνης» προϋπολογισμού 11.615,00 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και απευθείας ανάθεση του έργου (στην Κυρτέγου – Ιωαννίδου Ελισσάβετ του Αστερίου)
197/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.43/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού» προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και απευθείας ανάθεση του έργου (στην Πιτσάβα Κων. Αλεξάνδρα)
198/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.44/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και απευθείας ανάθεση του έργου (στον Γαλανό Θεόδωρο)
199/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.46/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ, έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και απευθείας ανάθεση του έργου (στον Φωτιάδη Π. Νικόλαο)
200/2012 απόφαση

Καταρτισμός όρων του επαναληπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 110.255,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ (10/2012 μελέτη) (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
201/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια οριοδεικτών ρύθμισης κυκλοφορίας οδών» προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
202/2012 απόφαση

Απόρριψη ένστασης (από Λ. Καλαϊτζίδη και λοιπούς) και επιλογή διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» αριθ. μελέτης 27/2012 με ορισμό εκ νέου νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.
203/2012 απόφαση

Απόρριψη ένστασης (Λαπάτση Νικολάου και λοιπών) και επιλογή διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Παναγία” της Δημοτικής Κοινότητας Περιστάσεως» αριθ. μελέτης 9/2012 με ορισμό εκ νέου νέας ημερομηνίας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης.
204/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου
Χατζεϊπίδης Μιχάλης, απαλλάσσεται για τα 3.075 ευρώ για την πληρωμή ανταλλακτικών για το ΚΗΥ 2823 φορτηγό βυτίο του Δήμου (ορίστηκε με την 67/2012 απόφαση ΟΕ)
205/2012 απόφαση

Χατζεϊπίδης Μιχάλης, απαλλάσσεται για τα 2.000,00 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων (ορίστηκε με την 67/2012 απόφαση ΟΕ)
206/2012 απόφαση

Έγκριση ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης χρηματικών ποσών για διάφορες ανάγκες του δήμου
Τζιάστας Πασχάλης για 4.000 ευρώ (ανταλλακτικά για ΜΕ 49079)
207/2012 απόφαση

Τζιάστας Πασχάλης για 1.800 ευρώ (ανταλλακτικά για ΜΕ 33351)
208/2012 απόφαση

Αντωνοπούλου Μαρία για 1.200 ευρώ (κάρτες για ψηφιακούς ταχογράφους)
209/2012 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.
Νικολαϊδης Αχιλλέας για αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά της αριθ.417/2011 διαταγής πληρωμής, για αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά της αριθ.2.125 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης κινητής περιουσίας, για αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά της Α επαναληπτικής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασμού κλπ, για αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά της αριθ.274/2011 διαταγής πληρωμής, για εξώδικη απάντηση στην από 02.07.2012 εξώδικη διαμαρτυρία πρόσκληση δήλωση του Δημητρίου Κουκουλιάτα κατά του Δ.Κ., για αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά της αριθ.689/2011 διαταγής πληρωμής, για αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά του από 13.07.2012 κατασχετηρίου, για αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά της αριθ.296/2012 διαταγής πληρωμής, για αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ανακοπή κατά του από 05.07.2012 κατασχετηρίου.
210/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.181/2012 απόφασης με θέμα «Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Ιπποκράτη Κοσμά (ΑΜ 363) προκειμένου να ασκήσει έφεση κατά της 284/2010 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης»
211/2012 απόφαση

Ανάκληση των αριθ. 318/2011, 350/2011 & 59/2012 αποφάσεων Ο.Ε. και ορισμός Αναγνώστου Σπύρου για ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιδιοκτησίας με Κ.Κ. 042206 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 174-175 της Πολεοδομικής Ενότητας Ευαγγελικά – Επέκταση, για ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιδιοκτησίας με Κ.Κ. 012301 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 431 της Πολεοδομικής Ενότητας Σιδηροδρομικός Σταθμός – Επέκταση, για ιδιοκτησιακό καθεστώς των ιδιοκτησιών κ.κ.021924 στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου – Επέκταση και κ.κ.042704 στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικά – Επέκταση ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης επικειμένων + για ιδιοκτησιακό καθεστώς της ιδιοκτησίας κ.κ.020713 στο Ο.Τ.585 στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου – Επέκταση
212/2012 απόφαση

Ανάκληση των αριθ.22/2012 και 349/2011 αποφάσεων Ο.Ε. ως προς το σκέλος κάποιων υποθέσεων για τις οποίες παρέχεται εντολή
213/2012 απόφαση

Καρανίκου Μαρία για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων για Κοκοβίδη Δ., Σαραηλίδη Ν. (Ο.Τ.865, ΒΑΤΑΝ), Κωτακίδου Π. (Ο.Τ.4,5,….13,14, Προσήλιο) + για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση για Ιωακειμίδου Σοφία του Ιωάννη (Ο.Τ.808,570, Εθνικό Στάδιο)
214/2012 απόφαση

Αναγνώστου Σπύρος για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση για Κανελοπούλου Β. κλπ (Ο.Τ.714,716, Καπνικός Σταθμός), Τσορμπατζίδη – Μπρα κλπ (Σ.Σταθμός), Κετσετζοπούλου Σ. (Καπνικός Σταθμός)
215/2012 απόφαση

Νατσιός Γιώργος για εκπροσώπηση του Δήμου στην αίτηση των Τσολαρίδου Ροδής, Μακρίδου Αναστασίας και Καζεπίδου Ιωάννας για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο (δικάσιμος 20.12.2012)
216/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
218/2012 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
219/2012 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010)
220/2012 απόφαση

Απόρριψη της ένστασης του Αρβανίτη Κων/νου κατά του αποκλεισμού του στη φάση κατάθεσης και ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εργασία «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης»
221/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας της «Προμήθειας οριοδεικτών ρύθμισης κυκλοφορίας οδών Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 36.585,37 ευρώ εκτός ΦΠΑ (7/2012 μελέτη) (στην ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ με το ποσό των 29.000,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ)
222/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.58/2012 μελέτης του έργου «Κατασκευή χώρου αποθήκευσης αλατιού στο Δ.Δ.Ελατοχωρίου» προϋπολογισμού 12.200,77 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεση του έργου στον κ. Γκλάρα Κωνσταντίνο τ. Δημητρίου
223/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης της αριθ.53/2012 τροποποιημένης μελέτης με τίτλο [Τροποποίηση της εργασίας «Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013»]
224/2012 απόφαση

Συγκρότηση 5μελών επιτροπών του διαγωνισμού για τη «Μεταφορά μαθητών Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013» (Α. για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και Β. για την αξιολόγηση των ενστάσεων)
225/2012 απόφαση

Ανάκληση διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Εξοπλισμός αρδευτικής γεώτρησης στη θέση “Παναγία” της Δημοτικής Κοινότητας Περίστασης» προϋπολογισμού € 86.790,00 με Φ.Π.Α. (9/2012 μελέτη) προκειμένου να επαναδημοπρατηθεί με τροποποίηση των αρχικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.4 του Ν.3669/2008
226/2012 απόφαση

Καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» (27/2012 μελέτη) μετά από τρεις άγονους διαγωνισμούς
227/2012 απόφαση

Συμπλήρωση της 124/2012 απόφασης Ο.Ε. με θέμα «1) Αποδοχή δωρεάς (με διαλυτική αίρεση) τριών απορριμματοφόρων οχημάτων, τα οποία θα εξυπηρετούν τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και εξουσιοδότηση του αντιδημάρχου, κ. Βαϊνά Δημητρίου, για την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου, 2) ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης (κ. Νικολαΐδη Αχιλλέα) ο οποίος θα παρίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης, 3) ορισμός υπολόγου (της δημοτικής υπαλλήλου Αντωνοπούλου Μαρίας) για την πληρωμή του φόρου δωρεάς στην προκείμενη δωρεά, ποσού 1.500 ευρώ» με την προθεσμία απόδοσης λογαριασμού από την ορισθείσα δημοτική υπάλληλο
228/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Ασλανίδου από τη διαχείριση συνολικού ποσού 715.816,00 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων Τυφλότητας, Κωφάλαλων, Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, Αιματολογικών νοσημάτων - αιμολυτικής αναιμίας – αιμορροφιλίας - AIDS, Ανασφάλιστων παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων (πλην Δημοσίου), Παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων Δημοσίου, Κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους για το 2μηνο Μάρτιο Απρίλιο 2012
229/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 13.469,86 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος ομογενών για το 2μηνο Μάρτιο Απρίλιο 2012
230/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 861.876,19 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας για το 2μηνο Μάρτιο Απρίλιο 2012
231/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου από τη διαχείριση ποσού 300 ευρώ (για την πληρωμή τελών που απαιτούνται για την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας για τέσσερα οχήματα που ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης)
232/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου από τη διαχείριση ποσού 1.500 ευρώ (για την πληρωμή του φόρου δωρεάς τριών απορριμματοφόρων οχημάτων)
233/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου από τη διαχείριση ποσού 1.500 ευρώ (για την πληρωμή τελών για έκδοση νέων αδειών απορριμματοφόρων οχημάτων του δήμου)
234/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Μόσχου Νικολάου από τη διαχείριση ποσού 3.000 ευρώ (για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή ενός οχήματος του Δήμου Κατερίνης)
235/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Τζιάστα Πασχάλη από τη διαχείριση ποσού 1.800 ευρώ (για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία για την επισκευή του ΜΕ 33351 φορτωτή του Δήμου)
236/2012 απόφαση

Έγκριση των αριθ.1083 και 1181/2012 αποφάσεων δημάρχου με θέμα «Παροχή εντολής σε δικηγόρο», σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010
237/2012 απόφαση

Ανάκληση εν μέρει των αριθ.222/2011, 349/2011 και 22/2012 αποφάσεων Ο.Ε.
238/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Σπύρο Αναγνώστου (ΑΜ 365) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δικαστικές υποθέσεις του
239/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Ιπποκράτη Κοσμά (ΑΜ 365) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δικαστικές υποθέσεις του
240/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Χρυσούλα Τσιρώνη (ΑΜ 381) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην αίτηση των Συμεωνίδου Αικατερίνης και Άννας Καλερμένου για αναγνώριση δικαιούχων και καταβολής αποζημίωσης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κατερίνης
241/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Χρήστο Παπαγιάννη (ΑΜ 296) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις
242/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Πρόδρομο Τσιμερίκα (ΑΜ 438) για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην αγωγή που κατέθεσε ο κ. Κωνσταντίνος Κεραμιδιώτης κατά του Δήμου Κατερίνης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
243/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) για να παρασταθεί και να αντικρούσει την αίτηση αντικατάστασης μεσεγγυούχου που κατέθεσε ο κ. Νικόλαος Χαρισόπουλος κατά του Δήμου Κατερίνης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης
244/2012 απόφαση

Συμπλήρωση της 245/2011 απόφαση Ο.Ε. με τον ορισμό δεύτερου νομικού παραστάτη (της κ. Χρυσούλας Τσιρώνη) στη δικαστική υπόθεση της αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας του Συλλόγου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ –Ε.Ο.Σ Κατερίνης» κατά του Δήμου Πέτρας
245/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στους δικηγόρους Θεσσαλονίκης κ. Νικολέττα Δαρίβα (ΑΜ 8857) και κ. Σπύρο Κωνσταντόπουλο (Α.Μ. 2809) για την κατάθεση προσφυγής κατά της με αριθ. πρωτ. 6780/09.07.2012 απόφασης Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
246/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αλέξανδρο Ξαφόπουλο (ΑΜ 328) για να παρασταθεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο, ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, στην αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν οι: κ. Άννα Μετοικίδου, Θεόδωρος Σιδηρόπουλος και Σπυρίδων Μετοικίδης κατά του Δήμου Κατερίνης και των 116/2010 και 261/2009 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
247/2012 απόφαση

Αναπροσαρμογή μισθωμάτων αίθουσας σίτισης μουσικού σχολείου & Αγροτικού Ιατρείου Κορινού
248/2012 απόφαση

Διαγραφή μέρους προστίμων του πρώην Δήμου Παραλίας για πολεοδομικές παραβάσεις
249/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής
250/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κατερίνης έτους 2012
251/2012 απόφαση

Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων
252/2012 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010)
253/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του δημοτικού υπαλλήλου Τιουτούφα Αθανασίου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 4.000,00 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστούν για την επισκευή δύο απορριμματοφόρων οχημάτων (ΚΗΙ 8274 και ΚΗΗ 5320)
254/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του δημοτικού υπαλλήλου Τιουτούφα Αθανασίου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 6.600,00 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστούν για την επισκευή τριών απορριμματοφόρων οχημάτων (ΚΗΥ 7090, ΚΗΙ 8282 και ΚΗΥ 7087)
255/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του δημοτικού υπαλλήλου Μόσχου Νικολάου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 5.500,00 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστούν για την επισκευή δύο απορριμματοφόρων οχημάτων (ΚΗΥ 7090 και ΙΕΙ 8042)
256/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του δημοτικού υπαλλήλου Μόσχου Νικολάου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.000,00 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστούν για την επισκευή ενός απορριμματοφόρου οχήματος (ΚΗΥ 7058)
257/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του δημοτικού υπαλλήλου Βαρβαρέζου Ιωάννη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 470,00 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστούν για την επισκευή ενός σαρώθρου (ΜΕ 95773)
258/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του δημοτικού υπαλλήλου Βαρβαρέζου Ιωάννη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.500,00 ευρώ για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστούν για την επισκευή ενός απορριμματοφόρου οχήματος (ΚΗΥ 7087)
259/2012 απόφαση

Τροποποίηση της 119/2012 απόφασης Ο.Ε. ως προς το περιεχόμενο της παροχής εντολής στο δικηγόρο Γεώργιο Τζαμακλή
260/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Περικλή Γιδαράκο (ΑΜ 279) για τη σύνταξη σχετικής γνωμοδότησης περί της νομιμότητας αιτήματος του δημότη κ. Παναγιώτη Γραμματικόπουλου, σχετικά με διόρθωση συμβολαίου
261/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Περικλή Γιδαράκο (ΑΜ 279) για να προβεί σε έλεγχο συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και του Γεωργίου Ναρίνογλου, ως μοναδικού κληρονόμου της Μαρίας Ναρίνογλου
262/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
263/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ του Δήμου Κατερίνης» (62/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ
264/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της «Προμήθειας φωτοαντιγραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 19.055,60 € εκτός Φ.Π.Α.
265/2012 απόφαση

Καθορισμός τιμών εκκίνησης και όρων φανερής πρόχειρης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δασικών τμημάτων 21 και 22 Δημοτικού δάσους Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς για την απόληψη του λήμματος
266/2012 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου (παρ. 2 άρθρου 58 του Ν. 3852/2010) [Εγκρίνει τις με αριθμό 709, 1354, 1357, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1379, 1380, 1381 και 1382/2012 αποφάσεις του Δημάρχου οι οποίες αφορούν την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων του Δήμου]
267/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Μόσχου Νικολάου από τη διαχείριση ποσού 9.530,41 (για την πληρωμή ανταλλακτικών και επισκευαστικών εργασιών των ΜΕ 49085 (εκσκαφέας) και ΜΕ 106370 μηχανημάτων του Δήμου
268/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.200,00 ευρώ για την πληρωμή των παραστατικών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενός απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης
269/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.500,00 ευρώ για την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας με τα στοιχεία του νέου Δήμου των οχημάτων (φορτηγά ανοιχτά και κλειστά) που ανήκουν στο Δήμο Κατερίνης
270/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132), για υπόθεση του δήμου
271/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Πιτούλη Βασιλική (Α.Μ.472), για υποθέσεις του δήμου
272/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.70/2011 απόφασης Ο.Ε. και εν μέρει της αριθ.349/2012 απόφασης Ο.Ε. και παροχή εντολής στον δικηγόρο Κατερίνης κο Τσιμερίκα Πρόδρομο, για τις ανακληθείσες υποθέσεις
273/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Γεωργαντά Ελένη, για δικαστική υπόθεση του δήμου
274/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Γεωργαντά Ελένη, για υποθέσεις του δήμου μας
275/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
276/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.
277/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης δασικών τμημάτων 21 και 22 έτους 2012 δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς (για το τμήμα 22 ανάδοχος ο Αγροτικός Δασικός Συνεταιρισμός Δασεργατών Καρυών και για το τμήμα 21 άγονος και θα επαναληφθεί) και απόρριψη των 2 ενστάσεων που υποβλήθηκαν (Γαλάνη Βασιλείου και Κωστόπουλου Σωτηρίου)
278/2012 απόφαση

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ [Έγκριση της με αριθ. 57/2012 μελέτης του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08» με κωδικό ΟΠΣ 376270 προϋπολογισμού 10.931,31 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση και επιλογή αναδόχου]
279/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στον Άξονα Προτεραιότητας 08 με κωδικό ΟΠΣ 376270 προϋπολογισμού 19.068,69 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
280/2012 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 366.000 ευρώ με ΦΠΑ μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς (απευθείας ανάθεση της εργασίας με τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης από το δημοτικό συμβούλιο)
281/2012 απόφαση

Ανάκληση διακήρυξης διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες με μηχανήματα για την επισκευή βλαβών στα δίκτυα άρδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού € 110.225,60 εκτός Φ.Π.Α. (10/2012 μελέτη) προκειμένου να επαναδημοπρατηθεί με τροποποίηση των αρχικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.4 του Ν.3669/2008.
282/2012 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.225/2012 απόφασης της Ο.Ε. και λήψη νέας απόφασης περί συγκρότησης 5μελών επιτροπών (α. αξιολόγησης αποτελεσμάτων - διενέργειας διαγωνισμού και β. αξιολόγησης ενστάσεων) διαγωνισμού για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με το από 11-09-2012 πρακτικό κλήρωσης.
283/2012 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων δημάρχου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (αφορούν στην εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» προϋπ/σμού € 297.560,97 επί πλέον Φ.Π.Α. 23% € 68.439,03)
284/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Ασλανίδου από τη διαχείριση συνολικού ποσού 785.786,33 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων Τυφλότητας, Κωφάλαλων, Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, Αιματολογικών νοσημάτων - αιμολυτικής αναιμίας – αιμορροφιλίας - AIDS, Ανασφάλιστων παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων (πλην Δημοσίου), Παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων Δημοσίου, Κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους για το 2μηνο Μάιο Ιούνιο 2012.
285/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 834.925,45 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας για το 2μηνο Μαΐου Ιουνίου 2012
286/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 67.722,71 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος ομογενών-προσφύγων 2μήνου Μαΐου Ιουνίου 2012 και απροστάτευτων παιδιών 4μήνου Μαρτίου – Απριλίου – Μαΐου – Ιουνίου 2012
287/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Αντωνοπούλου Μαρίας από τη διαχείριση ποσού 1.200,00 ευρώ για την πληρωμή των παραστατικών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενός απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης
288/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κο Νικολαϊδη Αχιλλέα (Α.Μ.132) για υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης (για κατασχετήρια τεχνικών εταιριών κατά του Δήμου εις χείρας τρίτου)
289/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.1452/2012 απόφασης δημάρχου με θέμα «Παροχή εντολής σε δικηγόρο», σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010
290/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Χρυσούλα Τσιρώνη (Α.Μ.381) για υποθέσεις του Δήμου Κατερίνης (για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων κατά τις διατάξεις του Ν.1337/1983 και έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας)
291/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής
292/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
293/2012 απόφαση

Σύνταξη σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2013 και υποβολή του στο δημοτικό συμβούλιο.
294/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
295/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
296/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών πολιτικών γάμων στο Δήμο Κατερίνης για το έτος 2013
297/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης
298/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
299/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης
300/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
301/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιώματος εμπορίας πόσιμου ύδατος
302/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων, στο Δήμο Κατερίνης
303/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 19.055,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ (στη Μαρία Γ. Αΐκου «γράφημα» με το ποσό των 19.231,05 ευρώ με Φ.Π.Α.)
304/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας Α’ σταδίου (κατάθεση προσφορών – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) για την υλοποίηση της δράσης «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» [αποκλείονται οι υποψήφιες εταιρίες Έμφασις Τηλεματική Α.Ε. και DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. από τη συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και γίνεται αποδεκτή η προσφορά της υποψήφιας ένωσης εταιριών INFO TRIP A.E. και AMCO A.B.E.E.]
305/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού φανερής επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση του δασικού τμήματος 21 έτους 2012 δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς [Πλειοδότης για το δασικό τμήμα 21 αναδείχτηκε ο Γαλάνης Βασίλειος του Χρήστου]
306/2012 απόφαση


Καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του ΤΔ Αρωνά) θέση διατομής 41 έως διατομή Κ23» προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με ΦΠΑ (σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας)
307/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση τοπογραφικής μελέτης «Καθορισμού Ρ.Γ. οικισμού Νέου Ελατοχωρίου» [στον μελετητή Παναγιώτη Φυδανάκη του Σταύρου με 14.300,00 ευρώ]
308/2012 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου (παρ.2 άρθρου 58 του Ν.3852/2010)
309/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών που απαιτήθηκαν για διάφορες ανάγκες του δήμου
Τζιάστας Πασχάλης για 4.000 ευρώ
310/2012 απόφαση

Χατζειπίδης Μιχάλης για 2.000 ευρώ
311/2012 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου
Πιτούλη Βάγια για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας Μπαλτατζή, Τσιαβέ, Τσουλφά, Πρισκομάτη
312/2012 απόφαση

Τσιμερίκας Πρόδρομος για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας Αμβροσιάδη, Ταμτακιρίδη, Ταμτακιρίδου, Θωμαίδου, Αβραμίδου, Παναγιωτίδου – Κούρτη
313/2012 απόφαση

Ανάκληση της 319/2011 απόφασης Ο.Ε. για αγωγές Τσάπουρνα Ζ., Δημολιού Ν. και Δημουλιού Π. και ορισμός Τσιμερίκα Πρόδρομου
314/2012 απόφαση

Τσιμερίκας Πρόδρομος για Εφετείο Θεσσαλονίκης για οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης (αίτηση Φωλίδη…)
315/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.1603/2012 απόφασης δημάρχου (ορισμός δικηγόρου Αχιλλέα Νικολαϊδη)
316/2012 απόφαση

Καρανίκου Μαρία για διαδικασία αποζημίωσης ιδιοκτησίας Χρήστου Τσιτλακίδη (Π.Ε. Καπνικός Σταθμός – Επέκταση) και ιδιοκτησίας Μπατσαρά Κων/νου & Αλεξάνδρου (Π.Ε. Ευαγγελικά – Επέκταση)
317/2012 απόφαση

Γεωργαντά Ελένη για ιδιοκτησιακό καθεστώς Αλ.Βαλλιάνος Ο.Ε. στον Π. Παντελεήμονα Πιερίας
318/2012 απόφαση

Αχιλλέας Νικολαϊδης για ακυρώσεις – προσφυγές των Τσιγκαρά Ε., Τσαουσάνη Η.
319/2012 απόφαση

Ανάκληση των αποφάσεων Ο.Ε. 242/2012 (Πεσερίδης – Μετοικίδου), 251/2012 (Τούντα ΑΕ), 359/2011 (Μαλούτας, Τόκας Ζάννας)
320/2012 απόφαση

Γιδαράκος Περικλής για υποθέσεις Πεσερίδη και Μετοικίδου
321/2012 απόφαση

Αναγνωστούδης Δημήτριος για υπόθεση Τούντα ΑΕ
322/2012 απόφαση

Τσιμερίκας Πρόδρομος για υπόθεση Τόκα
323/2012 απόφαση

Νικολαϊδης Ηλίας για υποθέσεις Μαλούτα και Ζάννα
324/2012 απόφαση

Γιδαράκος Περικλής για αγωγή Δ.Σταθακόπουλος Π.Κώττας & ΣΙΑ ΟΕ
325/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα Ασλανίδου Αναστασία προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με το τέλος (5%) που επιβλήθηκε με την αριθ.238/2001 απόφαση Δ.Σ. για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάίτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική στις περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, από το 2002 μέχρι σήμερα
326/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από δαπάνες πάγιας προκαταβολής
327/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
328/2012 απόφαση

Απογραφή παραστατικών σε εκκρεμότητα του πρώην Δήμου Παραλίας
329/2012 απόφαση

Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού 2012
330/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 1ου χωμάτινου ταμιευτήρα στη θέση ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΝΑ του Δήμου Κατερίνης» (62/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 615.000,00 ευρώ με ΦΠΑ [στον Ε.Δ.Ε. Λουκά Καλαϊτζίδη του Στέφανου, ο οποίος προσέφερε συνολικά 282.899,98 ευρώ με Φ.Π.Α. (μέση έκπτωση 54,00%)]
331/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεων» 69/2012 μελέτη, προϋπολογισμού 30.944,40 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
332/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1) μεταχειρισμένου τετρακίνητου ημιφορτηγού αυτοκινήτου και ενός (1) παρελκόμενου για μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων» 5/2012 μελέτη
333/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης» 11/2012 μελέτη
334/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2012» 3/2012 μελέτη
335/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων του ανοιχτού διαγωνισμού της προμήθειας «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δήμου Κατερίνης 2012 (προμήθεια υλικών)»13/2012 μελέτη, προϋπολογισμού 199.998,00 ευρώ εκτός Φ.Π.Α.
336/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (δημοπρασίας) που αφορά την αριθ. 53/2012 τροποποιημένη μελέτη με τίτλο «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 -2013» συνολικού προϋπολογισμού 273.094,74 € (άγονος διαγωνισμός μετά από δύο δημοπρασίες). Να παραταθούν οι περσινές συμβάσεις και να συναφθούν νέες συμβάσεις αναδρομικά έως 30-06-2013 για την εκτέλεση της εργασίας «Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013» σύμφωνα με την από 05/09/2012 (Αρ. Φύλλου 171) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012 – 2013» και την με αριθ. 47 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων με θέμα «Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2012 – 2013.
337/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Εφαρμογή των ορίων απαλλοτρίωσης Π.Ο. Κατερίνης» ύψους 11.490,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% 2.642,88 ευρώ σύνολο 14.133,68 ευρώ [στο μελετητή Κουκουβιάδη Διονύσιο]
338/2012 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικών μελετών τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κατερίνης που προκύπτουν από το αναθεωρημένο Γ.Π.Σ. στο μελετητή Βασίλειο Γεροβασιλείου με το ποσό των 14.300,00 ευρώ με ΦΠΑ
339/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.57/2012 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση Χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης στα πλαίσια της πράξης “Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08” με κωδικό ΟΠΣ 376270» προϋπολογισμού 10.931,31 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεση του έργου στην ΕΔΕ Ηλιάδου Ειρήνη.
340/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου από τη διαχείριση ποσών 1.200 (με την αριθ.209/2012 απόφαση Ο.Ε. έγινε ο ορισμός) και 1.500 ευρώ (με την αριθ. 270/2012 απόφαση Ο.Ε.) που απαιτήθηκαν για ανάγκες του δήμου.
341/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.800,00 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων από το ΚΤΕΟ
342/2012 απόφαση

Ανάκληση της 315/2012 απόφασης Ο.Ε. και μέρους της 314/2012 απόφασης Ο.Ε. και παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Ιπποκράτη Κοσμά (Α.Μ.363) για εκπροσώπηση του Δήμου σε διάφορες υποθέσεις του
343/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες υποθέσεις
344/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Μαρία Κατσαρού (ΑΜ 346) για να προβεί σε έλεγχο συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Κατερίνης και α) Δημητρίου Σαβουτζόγλου και β) Αβραάμ Αβραμίδη
345/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής (δήμος Κατερίνης, Βρύας, Αγίου Δημητρίου)
346/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δ. Κατερίνης έτους 2012.
347/2012 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων δημάρχου, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευαστικές εργασίες για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου)
348/2012 απόφαση

Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2011 του Δήμου Κατερίνης.
349/2012 απόφαση

Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης 2012 (1-1-2011 ως 31-12-2011)
350/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του Τ.Δ. Αρωνά) θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23» (70/2012 μελέτη), προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. , επανάληψη του διαγωνισμού καθότι κατέστη άγονος και καταρτισμός εκ νέου όρων δημοπράτησης του έργου
351/2012 απόφαση

Καταρτισμός όρων δημοπρασίας της «Προμήθειας εξοπλισμού ειδικών σχολείων και τμημάτων ένταξης σχολείων της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 297.136,64 ευρώ με Φ.Π.Α. (Α.Μ. 01/2012) και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 53.696,88 €
352/2012 απόφαση

Καταρτισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας» της Πράξης «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση – βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού» Προϋπολογισμού 2.200.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α) (Α.Μ. 32/2012)
353/2012 απόφαση

Καταρτισμός όρων δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» Προϋπολογισμού 7.735.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (77/2010 μελέτη) και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης στον προϋπ/σμό του Δήμου οικ. έτους 2012
354/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού, έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων του επαναληπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας ενός (1) μεταχειρισμένου μηχανήματος πολλαπλών χρήσεων, ενός (1) μεταχειρισμένου τετρακίνητου ημιφορτηγού αυτοκινήτου και ενός (1) παρελκόμενου για τη μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων ειδών 81.300,81 € + 18.699,19 € ΦΠΑ = 100.000,00 € (αριθ. μελέτης 5/2012)
355/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού, έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων του επαναληπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας ασφαλτομίγματος» για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση υφισταμένου ασφαλτικού δικτύου Δήμου Κατερίνης», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 120.900,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 11/2012)
356/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού, έγκριση επαναληπτικού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων του επαναληπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για την Συντήρηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Κατερίνης 2012», προϋπολογισμού δημοπρατούμενων ειδών 162.599,45 € + 37.397,88 € ΦΠΑ = 199.997,33 € (Aριθ. μελέτης 3/2012).
357/2012 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 77/2010), προϋπολογισμού 7.735.000,00 ευρώ (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.90950/06.12.2012 πρακτικό κλήρωσης)
358/2012 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ανέγερση 3 στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης και επέκταση-βελτίωση του κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας και προμήθεια εξοπλισμού» (αριθ. μελέτης 32/2012), με προϋπολογισμό 2.200.000,00 Ευρώ με τον ΦΠΑ (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.90950/06.12.2012 πρακτικό κλήρωσης)
359/2012 απόφαση

Έγκριση των αριθ. 1754 και 1801/2012 αποφάσεων δημάρχου με θέμα «Παροχή εντολής σε δικηγόρο», σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (στον Αχιλλέα Νικολαΐδη)
360/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 1800/2012 απόφασης δημάρχου με θέμα «Παροχή εντολής σε δικηγόρο», σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (στη δικηγόρο Θεσσαλονίκης Νικολέττα Δαρίβα)
361/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Χαρίκλεια Παντούλη (ΑΜ 150) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση του Δήμου.
362/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Πρόδρομο Τσιμερίκα (ΑΜ 438) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση του Δήμου
363/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες υποθέσεις
364/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Ιωάννη Σαχινίδη (ΑΜ 151) προκειμένου να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση του Δήμου
365/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
366/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής (Τ.Κ.Γανόχωρας, Τ.Κ. Π. Κεραμιδίου, Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη και για Κατερίνη)
367/2012 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων δημάρχου
368/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής (για τις Τ. Κ. Μοσχοχωρίου, Άνω Αγίου Ιωάννη, Σεβαστής, Ελατοχωρίου, Αρωνά και για την Δ.Κ. Περίστασης)
369/2012 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Γρηγοριάδη Γεώργιου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 39.455,20 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων και μηχανημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας και φορτηγών αυτοκινήτων της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2013.
370/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Καθαρισμός, επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις αρδευτικών υδρογεωτρήσεων» (69/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 30.944,40 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (στον ΕΔΕ Μπαλάσκα Αντώνιο με 30.325,52 ευρώ με ΦΠΑ)
371/2012 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός των όρων διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού προς «Προμήθειας, φόρτωσης αμμοχάλικων» για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια, φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση αμμοχάλικων» προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 144.950,00 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (8/2012 μελέτη).
372/2012 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Αμμοληψία στο ρέμα Πέλεκας (Νότια του Τ.Δ. Αρωνά) θέση από διατομή 41 έως διατομή Κ23» (70/2012 μελέτη) προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ (στον ΕΔΕ Χαράλαμπο Δ. Βασιλείου με 60.516,00 ευρώ)
373/2012 απόφαση

Ανάκληση προς με αριθμό 339/2012 απόφασης προς Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης τοπογραφικών μελετών τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Κατερίνης που προκύπτουν από το αναθεωρημένο Γ.Π.Σ. στο μελετητή Βασίλειο Γεροβασιλείου με το ποσό των 14.300,00 ευρώ με ΦΠΑ» και εκ νέου ανάθεση προς ανωτέρω εκπόνησης τοπογραφικών μελετών στον ίδιο (είχε λήξει το πτυχίο του και τώρα ανανεώθηκε)
374/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για ρύθμιση θεμάτων αποπληρωμής δανείων στο Τ.Π.&Δ., σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (υποβολή σχετικής αίτησης έως 31.12.2012 για επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.& Δ. προς τον Δήμο Κατερίνης άπαξ έως οκτώ (8) έτη από τη λήξη των δανειακών συμβάσεων)
375/2012 απόφαση

Έγκριση μείωσης καταβαλλόμενων μισθωμάτων Δήμου Κατερίνης (σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
376/2012 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης (παραμένουν ίδια με πέρσι)
377/2012 απόφαση

Καταρτισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αμμοχαλικοστρώσεις διανοιχθεισών οδών πόλεως Κατερίνης» προϋπολογισμού 65.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 80/2012)
378/2012 απόφαση

Επιλογή διαδικασίας για την υλοποίηση της «Προμήθειας και εγκατάστασης απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού για τη δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Κατερίνης» στα πλαίσια της Πράξης Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας - Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στον Άξονα Προτεραιότητας 08 με κωδικό ΟΠΣ 376270 προϋπολογισμού 19.055,60 ευρώ εκτός ΦΠΑ (51/2012 μελέτη), ύστερα από έναν άγονο διαγωνισμό. (τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.1 της παρ.3γ του άρθρου 3 και της παρ.2 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 25 του Π.Δ.60/2007)
379/2012 απόφαση

Έγκριση της αριθ.45/2012 μελέτης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπολογισμού 12.600 ευρώ με ΦΠΑ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με απευθείας ανάθεση και ανάθεση του έργου στην κα Πιτσάβα Αλεξάνδρα
380/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Μαρίας Αντωνοπούλου από τη διαχείριση ποσού 2.800 ευρώ (για την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων – ΚΤΕΟ)
381/2012 απόφαση

Απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Βαρβαρέζου Ιωάννη από υπόλογο διαχείρισης των χρηματικών ποσών 470 και 1.500 ευρώ (για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών που απαιτούνταν για την επισκευή του σαρώθρου ΜΕ 95773 και του απορριμματοφόρου ΚΗΥ 7087, αντίστοιχα)
382/2012 απόφαση

Απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Μόσχου Νικολάου από υπόλογο διαχείρισης των χρηματικών ποσών 5.500 και 2.000 ευρώ (για την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών που απαιτούνταν για την επισκευή των απορριμματοφόρων ΚΗΥ7090 + ΙΕΙ8042 και του απορριμματοφόρου ΚΗΥ7058, αντίστοιχα)
383/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 893.651,26 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας για το 2μηνο Ιουλίου Αυγούστου 2012.
384/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 58.776,52 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων α) ομογενών 2μήνου Ιουλίου Αυγούστου 2012 και β) παιδικής προστασίας 2μήνου Ιουλίου Αυγούστου 2012
385/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Ασλανίδου από τη διαχείριση συνολικού ποσού 766.546,62 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων Τυφλότητας, Κωφάλαλων, Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, Αιματολογικών νοσημάτων - αιμολυτικής αναιμίας – αιμορροφιλίας - AIDS, Ανασφάλιστων παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων (πλην Δημοσίου), Παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων Δημοσίου, Κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους για το 2μηνο Ιουλίου Αυγούστου 2012.
386/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση συνολικού ποσού 820.850,79 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας για το 2μηνο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2012.
387/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 64.910,81 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων α) ομογενών 2μήνου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2012 και β) παιδικής προστασίας 2μήνου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2012 και γ) στεγαστικής συνδρομής 2μήνου Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2012
388/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Ασλανίδου από τη διαχείριση συνολικού ποσού 748.152,72 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων Τυφλότητας, Κωφάλαλων, Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης, Αιματολογικών νοσημάτων - αιμολυτικής αναιμίας – αιμορροφιλίας - AIDS, Ανασφάλιστων παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων (πλην Δημοσίου), Παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασμένων Δημοσίου, Κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους για το 2μηνο Σεπτεμβρίου Οκτωβρίου 2012.
389/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής (για 22 προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων και 5 προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων)
390Α/2012 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Σταυρούλας Δημητριάδου από υπόλογο διαχείρισης ποσού 6.000 ευρώ (πάγια προκαταβολή Δήμου Κατερίνης έτους 2012)
390Β/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κύριο Γεώργιο Χιονίδη (ΑΜ 397) προκειμένου να εξετάσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε σχολικό αγροτεμάχιο ιδιωτικής διανομής Αρωνά
391/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κύριο Αχιλλέα Νικολαΐδη (ΑΜ 132) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο για τη διοικητική αποβολή του κ. Μιχάλη Χρισαφίδη από καταληφθέν τμήμα της αγροτικής οδού Καλλιθέας
392/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κυρία Καλλιόπη Τασιοπούλου (ΑΜ 79) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο για τη διοικητική αποβολή των κ. Δημητρίου ΒΑλλίδη και Χαρίκλειας Τριανταφυλλίδου από καταληφθέν τμήμα αγροτικής οδού
393/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κύριο Πρόδρομο Τσιμερίκα (ΑΜ 438) προκειμένου να προβεί σε έλεγχο τίτλου ιδιοκτησίας και εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιοκτησίας της κ. Δέσποινας Χαλκίδη
394/2012 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κύριο Κοσμά Ιπποκράτη (ΑΜ 363) προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμο σε διάφορες υποθέσεις του
395/2012 απόφαση

Έγκριση των αριθ.1934 και 1953/2012 αποφάσεων Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (παροχή εντολής σε Αχιλλέα Νικολαίδη)
396/2012 απόφαση

Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 του Ν.3852/2010 (για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων)
397/2012 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (σύνολο:168.463,01 ευρώ)
398/2012 απόφαση