Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2011

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Πιερίων του Δήμου Κατερίνης και σύναψη σύμβασης  μέχρι 26/4/2011 λόγω αδυναμίας κάλυψης των αναγκών από την ισχύουσα σύμβαση της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης
1/2011 απόφαση

Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας Δήμου Κατερίνης και σύναψη σύμβασης  μέχρι 26/4/2011 λόγω αδυναμίας κάλυψης των αναγκών από την ισχύουσα σύμβαση της Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης
2/2011 απόφαση

Παροχή εντολής σε δικηγόρους για εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου για τον δικαστικό  χειρισμό  ανά υπόθεση του Δήμου
3/2011 απόφαση

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3852/2010 (Μηλιώτης Νικόλαος)
4/2011 απόφαση

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και καταρτισμός όρων διακήρυξης της «Προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2011» (με δημόσιο τακτικό ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές)
5/2011 απόφαση

Έγκριση ακύρωσης των χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2010 και επιστράφηκαν από τον Επίτροπο με τη λήξη του οικονομικού έτους 2010
6/2011 απόφαση

Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης μέχρι 31-03-2011.
7/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
8/2011 απόφαση

Ανάθεση σε δικηγόρους εκπροσώπησης του Δήμου Κατερίνης για κάθε Διεύθυνση.
9/2011 απόφαση

Εξουσιοδότηση δικηγόρων για εκπροσώπηση του Δήμου σε δικαστήρια (Πάνος Ζυγούρης, δικηγόρος Αθήνας και Αναστάσιος Μπαρτζώκας, δικηγόρος Θεσσαλονίκης)
10/2011 απόφαση

Ορισμός ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον αναπληρωτή του για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης (Τζανάκης Στέφανος με αναπληρωτή τον κ. Πατερομιχελάκη)
11/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτης βελτίωσης αγροτικής οδού Ρητίνης – Ελατοχωρίου (κατά τμήματα) και αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινόμενων» στους Κοτσαϊλίδη Συμεών-γεωλόγο, Βασιλειάδου Αντιγόνη-πολιτικό μηχανικό και Χατζηκων/νου Δημήτριο-πολιτικό μηχανικό με το συνολικό ποσό των 15.977,70 ευρώ με ΦΠΑ
12/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτης σχεδιασμού και ανάπλασης περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού)» (στους Αλμπάνη – Φιντικάκη)
13/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
14/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της «Βιοκλιματικής Μελέτης περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού)» (στους Αλμπάνη – Φιντικάκη)
15/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτης αποκατάστασης ευστάθειας πρανών δεξαμενής Καταλωνίων –θέση Κριθαριές- και αντιμετώπιση κατολισθήσεων» στους Κοτσαϊλίδη Συμεών-γεωλόγο, Βασιλειάδου Αντιγόνη-πολιτικό μηχανικό και Χατζηκων/νου Δημήτριο-πολιτικό μηχανικό με το συνολικό ποσό των 15.356,55 ευρώ με ΦΠΑ
16/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτης διερεύνησης στεγανότητας πρανών φράγματος στο ρέμα Αγριάδες του Τ.Δ. Αρωνά και τρόπος αντιμετώπισης» στους Κοτσαϊλίδη Συμεών-γεωλόγο, Βασιλειάδου Αντιγόνη-πολιτικό μηχανικό και Χατζηκων/νου Δημήτριο-πολιτικό μηχανικό με το συνολικό ποσό των 14.753,85 ευρώ με ΦΠΑ
17/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Τασιοπούλου Καλλιόπη για εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για την αγωγή που κατέθεσε ο Κωνσταντινίδης Σταύρος του Ζαφείρη  κατά του Δήμου Παραλίας
18/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Λάρισας κ. Δημήτριο Γιτσαρά για εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λάρισας για την αγωγή που κατέθεσε η Γερονικολός Κω/νος Ελένη Ο.Ε. κατά του Δήμου Παραλίας
19/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.273 ευρώ για την πληρωμή ανταλλακτικών σκαπτικού μηχανήματος και ψήφιση πίστωσης
20/2011 απόφαση

Σύσταση Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 58 του Ν.3669/2008, για το έργο με τίτλο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» (αριθ.μελέτης ΤΥΔΚ 48/2008)» [Μόχλας Εμμανουήλ, Μπατσαράς Βασίλειος, Χρονάκη Μαρίνα]
21/2011 απόφαση

Ανάθεση Νομικής Υποστήριξης για το έργο με τίτλο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας» (αριθ.μελέτης ΤΥΔΚ 48/2008)»
22/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση έργων προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ μέχρι και το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του ΜΕΕΠ [τακτικά: Μπατσαράς Βασίλειος, Πεταλίδου Αγάπη, Καραγιαννίδης Αναστάσιος, αναπληρωματικά: Χρονάκη Μαρίνα, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, Αναστασιάδης Βενιαμίν, ΤΕ μηχανικών τεχνολογικών εφαρμογών ηλεκτρολογίας, υπάλληλος του Δήμου, Γκουτζιούλης Βασίλειος, ΠΕ6 Αγρονόμων Τοπογράφων  Μηχανικών, υπάλληλος του Δήμου, Γραμματέας της επιτροπής: Μαυρομάτης Ηλίας με αναπληρώτρια την Χαλκλίδου Περιστέρα]
23/2011 απόφαση

Διάλυση της με αριθ.πρωτ.42401/02.11.2010 σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση για την ανέγερση του Ειδικού Σχολείου Κατερίνης» (κατόπιν της μη έγκρισης της απόφασης ανάθεσης από την Περιφέρεια)
24/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για τη διάλυση της με αριθ.πρωτ.42396/02.11.2010 σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και αξιολόγηση για την ανέγερση του 8ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης» (κατόπιν της μη έγκρισης της απόφασης ανάθεσης από την Περιφέρεια)
25/2011 απόφαση

Έγκριση εγγραφής νέων κωδικών στον προϋπολογισμό δωδεκατημορίων του δήμου Κατερίνης, λόγω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα στους δήμους (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
26/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (1.250€ στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) για τις «Γαλάζιες σημαίες» και 950 € για συνδρομές στο ίντερνετ)
27/2011 απόφαση

Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανέγερση θεάτρου και χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κατερίνης» (77/2010 μελέτη)
28/2011 απόφαση

Ορισμός υπολόγου για 2.200 ευρώ για προμήθεια ξυλείας και λοιπού εξοπλισμού για την αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου (10.6265.01)  
29/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης
30/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης
31/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης
32/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης
33/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης
34/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης
35/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης
36/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων, στο Δήμο Κατερίνης
37/2011 απόφαση

Μη Εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Α’ και Β΄ Αθλητικών Κέντρων», αριθ. Μελ. 29/2008 (λόγω αλλαγής στοιχείων της μελέτης)
38/2011 απόφαση

Μη Εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Αναβάθμιση του Αστικού Πρασίνου ενότητας Βατάν»,  αριθ. Μελ. 32/2010 (λόγω αλλαγής στοιχείων της μελέτης)
39/2011 απόφαση

Μη Εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Αναβάθμιση του Αστικού Πρασίνου ενότητας Εθνικού Σταδίου» αριθ. Μελ. 22/2010
40/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Κατερίνης για το έτους 2011» (άγονος ο διαγωνισμός γιατί δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος)
41/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Γιάννη Βαρβαρέζου ως υπολόγου για την πληρωμή συνδρομής στην ΕΕΠΦ για το πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες» με ποσό 1250 ευρώ
42/2011 απόφαση

Εγγραφή ποσών στον προϋπολογισμό 12τημορίων του Δήμου Κατερίνης και ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
43/2011 απόφαση

Καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών του Δήμου Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
44/2011 απόφαση

Σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 (σύμφωνα με το προσχέδιο της Εκτελεστικής Επιτροπής)
45/2011 απόφαση

Απαλλαγή υπολόγου μετά τη διαχείριση ποσού για την πληρωμή ανταλλακτικών για την επισκευή δημοτικού οχήματος (απαλλάσσεται ο Χατζεϊπίδης Μιχάλης για ποσό 2.272,79 ευρώ)
46/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Τασιοπούλου Καλλιόπη για εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης κατά τη συζήτηση της αγωγής αναστολής εκτέλεσης στην κατάσχεση στα χέρια τρίτου της «ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Ε
47/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Ηλία για εκπροσώπηση του δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης κατά τη συζήτηση της αγωγής των α) Παπαδοπούλου Φερενίκης του Νικολάου και β) Κωνσταντινίδη Πεντελεήμων του Νικολάου κατά του πρώην Δήμου Κορινού.
48/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στo δικηγόρο Κατερίνης κ. Σιαμάγκα Γεώργιο για άσκηση έφεσης στο Διοικητικό Εφετείο Β’ Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθ. 1660/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Α΄ Θεσσαλονίκης
49/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Παππά  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στην Προσφυγή που κατέθεσε ο Δημήτριος Ζωγράφος του Γεωργίου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Κατερίνης
50/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Σιαμάγκα Γεώργιο  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της αίτησης της Φωτεινής Τσιλακοπούλου και Αθανασίου Τσιλακόπουλου κατά της Αριθ. 490/4-3-2009 Απόφασης του κ. Δημάρχου με την οποία κυρώθηκε η αριθ. 6/2008 πράξη αναλογισμού αποζημιώσεως, της με αριθ. 4208/10-6-2009 απόφασης του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. και του Ελληνικού Δημοσίου
51/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Αθήνας κ. Δημόπουλο Κων/νο  για την διεξαγωγή έρευνας ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και αναγνώρισης των υπόχρεων καταβολής στο Δήμο Κατερίνης των χρηματικών τιμημάτων που τους αναλογεί, για την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων τμημάτων
52/2011 απόφαση

Έλεγχος Α’ τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης και υποβολή της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
53/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Ταβαντζή Ιωάννη (Α.Μ. Δ.Σ.Κ. 28) εκπροσώπησης του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίαση της 09.05.2011 στη δίκη επί της αγωγής της κ. Παναγιώτας Σεμερτζίδου
54/2011 απόφαση

Α) Παροχή εντολής στο νομικό σύμβουλο του Δήμου κ. Ταβαντζή Ιωάννη (Α.Μ. Δ.Σ.Κ. 28) για αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας και αναγνώρισης δικαιούχων Παναγιωτίδη κατά Δήμου Κατερίνης & Β) ορισμός Νικολαϊδη Ηλία για αγωγή εργατικών διαφορών Σαρηγιαννίδου κατά Δήμου Παραλίας
55/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Καλλιθέας (Γρέβανη)» προϋπολογισμού 488.000 ευρώ (167/2010 μελέτη) [στον ΕΔΕ Μπουλογιάννη Κων/νος, ο οποίος προσέφερε συνολικά (396.736,67 + 91.492,43 ΦΠΑ =) 487.986,10 ευρώ με Φ.Π.Α.]
56/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια άμμου για την εκτέλεση του έργου «Έργα προστασίας Διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας – (προμήθεια άμμου)» (142/2010 μελέτη) συνολικού προϋπολογισμού 44.991,92 ευρώ με ΦΠΑ [στον ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΑΘ. ΚΑΝΙΚΑ, ο οποίος προσέφερε συνολικά (36.097,50 + 8.302,43 ΦΠΑ =) 44.399,93 ευρώ με Φ.Π.Α.]
57/2011 απόφαση

Καθορισμός όρων δημοπράτησης μίσθωσης των δασικών τμημάτων 24, 42, 44, 45 του δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μηλιάς για το έτος 2011 και ορισμός επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας [οι όροι κατά την εισήγηση της υπηρεσίας και η επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται από τα εξής μέλη: α. Παπαγεωργίου Δημήτριος (Δ.Ε. Διοικητικού) β. Μπατσαρά Δάφνη (Π.Ε. Δασολόγων)  γ. Γιαννώτας Θωμάς (Π.Ε. Διοικητικού)]
58/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Ιωάννη Βαρβαρέζου από τη διαχείριση ποσού 1.250 ευρώ (για την πληρωμή της συνδρομής στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες σημαίες 2011»)
59/2011 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων παρελθόντων ετών (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
60/2011 απόφαση

Ψήφιση συνεχιζόμενων έργων, μελετών και συμβάσεων Δήμου Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
61/2011 απόφαση

Ψήφιση δαπανών πάγιου χαρακτήρα για το έτος 2011 (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
62/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 (προμήθειες, εργασίες, έργα 2011: κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
63/2011 απόφαση

Ανάκληση της Αριθ. 28/2011 απόφασης της Ο.Ε. για [καταρτισμό όρων διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης»] {διότι τότε δεν είχε ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του δήμου μας οικονομικού έτους 2011}
64/2011 απόφαση

Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.350.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) [κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας]
65/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής  διαγωνισμού για την διεξαγωγή της δημοπρασίας  του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.350.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) [Τακτικά: Μπατσαράς Βασίλειος, ως Πρόεδρος της επιτροπής, Χρονάκη Μαρίνα, Καραγιαννίδης Αναστάσιος, Πεταλίδου Αγάπη, Σινωπίδης Εμμανουήλ εκπρόσωπος Σ.Π.Ε.Δ.Ε., Τσελεγκερίδης Χρήστος εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε., Μελιδώνης Ιωάννης εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΚαλαΪτζίδου Ευδοξία, Γκουτζιούλης Βασίλειος, Ξανθόπουλος Δημήτριος, Αναστασιάδης Βενιαμίν, Πιτσάβας Λάζαρος εκπρόσωπος Σ.Π.Ε.Δ.Ε., Σαμαράς Δανιήλ εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε., Λαμπονίκος Νικόλαος εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.]
66/2011 απόφαση

Ορισμός υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (για 6.000,00 ευρώ η δημοτική υπάλληλος κ. Δημητριάδου Σταυρούλα)
67/2011 απόφαση

Σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός των Προέδρων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων ως υπολόγων διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2011 (Α. Εγκρίνει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής ύψους 3.000,00 ευρώ για τη Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης που ο πληθυσμός της σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2001 είναι πάνω από 10.000 κατοίκους. Β. Εγκρίνει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής ύψους 2.000,00 ευρώ για τις Δημοτικές Κοινότητες: 1) Σβορώνου 2) Κορινού 3) Καλλιθέας 4) Περίστασης και 5) Λόφου που ο πληθυσμός τους σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής 2001 είναι έως 10.000 κατοίκους. Γ. Εγκρίνει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής ύψους 1.000,00 ευρώ για όλες τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κατερίνης)
68/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 3.524,25 ευρώ για την πληρωμή ανταλλακτικών για την υπερκατασκευή απορριμματοφόρου
69/2011 απόφαση

Ορισμός Αναγνωστούδη Δημητρίου για αγωγή καταβολής ειδικής πρόσθετης αμοιβής: Ίτσιου Βάϊας κλπ κατά Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λόφου, Τριανταφυλλίδη Φίλιππα κλπ κατά Δήμου Κατερίνης, Γαλάνη Παναγιώτας κλπ κατά Δήμου Πέτρας
70/2011 απόφαση

Ορισμός Νικολαϊδη Αχιλλέα για αγωγή εργατικών διαφορών Παπαδοπούλου Όλγας κλπ κατά ΔΕΔΑΚ και Δ. Κατερίνης
71/2011 απόφαση

Ορισμός Δημόπουλου Κώστα για αίτηση προσδιορισμού αξίας επικειμένων Παπουτσίδη κατά Δ. Κατερίνης
72/2011 απόφαση

Ορισμός Νικολαίδη Ηλία για διαδικασία εργατικών διαφορών Stage Τάκου κλπ κατά Δ. Ελαφίνας
73/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για αγωγή από τιμολόγια ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ κατά Δ. Παραλίας (Ζέρβας Κώστας)
74/2011 απόφαση

Ορισμός Σιαμάγκα Γιώργου για αγωγή αποζημίωσης Τσιολακίδη κατά Δ.Ε. Καλλιθέας
75/2011 απόφαση

Ορισμός Νικολαίδη Ηλία για αγωγή εργατικών διαφορών Stage Κυπαρίσση κλπ κατά Δήμου Πέτρας
76/2011 απόφαση

Ορισμός Σαχινίδη Γιάννη για (4) υποθέσεις Κωστόπουλου Γ., Παρχαρίδη Β., Γκόρτσιου Σ. κλπ και Σαββίδη Ν. κατά Δήμου Κατερίνης
77/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για κατασκευή παράνομων οικοδομικών εργασιών Κεραμιδιώτη και Στεφανίδη στον αιγιαλό Δ. Παραλίας (Τασιοπούλου Καλλιόπη)
78/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου Δημόπουλου Κώστα για αγωγή από εμπορική μίσθωση Μπλάνα κατά Δήμου Παραλίας
79/2011 απόφαση

Ορισμός Αναγνωστούδη Δημητρίου για (2) υποθέσεις Δημολιού Ν. και Ορφανίδη Γ. κατά Δήμου Κατερίνης.
80/2011 απόφαση

Ορισμός Δανόπουλου για αίτηση αναίρεσης Δ. κατερίνης κατά Σοφίας χήρας Νικοδήμου Μοσχονά
81/2011 απόφαση

Ορισμός Σιαμάγκα Γιώργου για άσκηση έφεσης δικηγορικού συλλόγου κατά Δ. Κατερίνης και αγωγή χρέους Βραχνού κατά Δ. Ελαφίνας
82/2011 απόφαση

Ορισμός Μπαλκίζα Νικολάου για αίτηση αναίρεσης κατά Ελληνικού Δημοσίου, Π.Κ.Μ. και Δ. Κορινού
83/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Αναστασιάδη Βενιαμίν ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 3.500 ευρώ για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης πινακίδων για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων
84/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (οδοιπορικά έξοδα, έργα, προμήθειες, εργασίες 2011 κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
85/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός – επιθεώρηση και δοκιμαστικές αντλήσεις σε υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις Δημοτικής Ενότητας Παραλίας» (γεώτρηση Παναγία της Δ.Κ. Περίστασης) (15/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 7.006,33 ευρώ με ΦΠΑ στον Αντώνιο Μπαλάσκα και ψήφιση πίστωσης
86/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός της υπαλλήλου Καρκάνη Αργυρής ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 500,00 ευρώ για την πληρωμή τελών κτηματογράφησης για τις δηλώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησιών του δήμου
87/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.500 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων
88/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.862,00 ευρώ για την πληρωμή ανταλλακτικών και επισκευή του ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) με αριθ. Κυκλοφορίας ΜΕ 49079
89/2011 απόφαση

Έγκριση τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομικός σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης Α) μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11 Δ.Ε. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης Β) μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5», 2) Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης της μελέτης, 3) Καθορισμός όρων προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  και 4) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού [τα τεύχη του διαγωνισμού εγκρίνονται όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Πολεοδομίας, η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους, οι όροι καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3316/2005 με ανοιχτή διαδικασία, επιτροπή: α) Πόδα Αικατερίνη, με αναπληρωτή τον Ελευθεριάδη Μουράτιο, β) Χρονάκη Μαρίνα, με αναπληρώτρια αυτής τον Μπατσαρά Βασίλη, γ) ως προς το τρίτο μέλος της Επιτροπής, αυτό θα υποδειχθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του από το ΤΕΕ ύστερα από αίτημα του Δήμου μας, γραμματέας: Ηλίας Μαυρομάτης]
90/2011 απόφαση

Ορισμός Χατζεϊπίδη Μιχάλη για διαχείριση ποσού 6.432,78 ευρώ για την πληρωμή ανταλλακτικών σκαπτικού μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 106370
91/2011 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για «προμήθεια και τοποθέτηση αεροψύκτη ψύκτη νερού και αντλίας για το Δημαρχιακό Μέγαρο» (2/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 60.000 ευρώ εκτός φπα [κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας]
92/2011 απόφαση

Έγκριση συντασσόμενων τευχών, διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και καταρτισμός όρων για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός παραλιακών ακτών» (18/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 57.925,00 ευρώ με φπα [κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας]
93/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τροποποίηση της 111/2011 απόφασης Δ.Σ. για καθορισμό τελών από τη χρήση Κ.Χ., πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης [κατά την εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου, Ζ. Σατραζέμη]
94/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός παραλιακών ακτών» (18/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 57.925,00 ευρώ με φπα [Βαρβαρέζος Γ.-Ρίζου Κ., Μαυρομάτης Η.-Παραστατίδης Σ., Πεταλίδου Α.-Καλαϊτζίδου Ε.]
95/2011 απόφαση

Παροχή εντολής σε δικηγόρο για διερεύνηση του θέματος σχετικά με την αίτηση των Βukurie Cepani κλπ που αφορά απαλλοτρίωση για υλοποίηση κοινωνικού στεγαστικού προγράμματος.
96/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
97/2011 απόφαση

Έγκριση της 1194/11.05.2011 απόφασης Δημάρχου για απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για το δήμο Κατερίνης [στον Τσιόνογλου Νεκτάριο με 60.000 ευρώ πλέον φπα 23%]
98/2011 απόφαση

Έγκριση των συντασσόμενων τευχών , έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού και καταρτισμός των όρων της διακήρυξης για την εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης», αριθ. Μελ.9/2011
99/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής αξιολόγησης για την διενέργεια του διαγωνισμού εκτέλεσης της εργασίας ««Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης», αριθ. Μελ.9/2011
100/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2011 [στον Τσιόνογλου Νεκτάριο με 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%]
101/2011 απόφαση

Σύσταση τριμελούς επιτροπής υπαλλήλων για την παραλαβή των παραστατικών του πρώην Δήμου Παραλίας για τη διενέργεια της εκκαθάρισης των υποχρεώσεων που παρέλαβε ο Δήμος Κατερίνης [1. Κουλουκουριώτη Μαριάνθη Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού, 2. Ιωάννου Σταυρούλα  Δ.Ε. Διοικητικού (πρώην υπάλληλος του Δήμου Παραλίας), 3. Νικολάου Μαρία Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού]
102/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Ηλία    για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 2/6/2011 για την εκδίκαση της αγωγής εργατικών διαφορών Γκατζή κλπ  κατά Δήμου Παραλίας
103/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Ηλία    για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 2/6/2011 για την εκδίκαση της αγωγής εργατικών διαφορών Γούτσιου Βασιλική κλπ κατά Δήμου Πιερίων
104/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Ηλία    για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 2/6/2011 για την εκδίκαση της τριτανακοπής Δήμου Κατερίνης κατά Μελιοπούλου Δ. κλπ.
105/2011 απόφαση

 
Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Γιδαράκο Περικλή    για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 9/6/2011 για την εκδίκαση εξ’ αναβολής  της Αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισμού  ΔΗΜ. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΕΡ. ΚΩΤΤΑΣ Ο.Ε. κατά Δήμου Κατερίνης
106/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Ηλία  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 9/6/2011 για την εκδίκαση της Αγωγής εργατικών διαφορών Παπαζήση Ελ. Κατά Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Κατερίνης
107/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Ηλία  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 9/6/2011 για την εκδίκαση της Αγωγής εργατικών διαφορών Τσόγια κλπ κατά Δήμου Κατερίνης
108/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Σαχινίδη Ιωάννη  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 16/6/2011 για την εκδίκαση της Αγωγής μισθωτική Μπάλτας  κατά Δήμου Παραλίας
109/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Ηλία  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 9/6/2011 για την εκδίκαση της Αγωγής εργατικών διαφορών Γιάγκου Θεοδ. Κατά Οργ. Κοιν. Πολιτικής Δήμου Κατερίνης
110/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Ηλία  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 9/6/2011 για την εκδίκαση της Αγωγής εργατικών διαφορών Καπετάνιου Σοφία κλπ κατά Οργ. Παιδικής & Βρεφ. Μέριμνας Δήμου Κατερίνης.
111/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Νικολαϊδη Ηλία  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 9/6/2011 για την εκδίκαση της Αγωγής εργατικών διαφορών Σιαπάκα Αθ. κατά Οργ. Παιδικής & Βρεφ. Μέριμνας Δήμου Κατερίνης
112/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Σιαμάγκα Γεώργιο  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 16/6/2011 για την εκδίκαση της αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος ρυμοτομούμενων τμημ. & αναγν. Δικαιούχων Κάτσικα Θ. κατά Δήμου Κατερίνης
113/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Δημόπουλο Κωνσταντίνο  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 20/6/2011 για την εκδίκαση της αγωγής μικροδιαφορών Ταραρά   κατά Δήμου Παραλίας
114/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Καραδήμου Μίνα  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 5/7/2011 για την εκδίκαση της αγωγής αποζημίωσης Παπαδόπουλου Απόστολου κατά Δήμου Κατερίνης
115/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κα. Κορομήλη Μελίνα  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης  στη συνεδρίαση της 5/7/2011 για την εκδίκαση της αγωγής εργατικών διαφορών Κωστόπουλος Νικ. Κατά Δήμου Κατερίνης (πρώην Δ. Παραλίας)
116/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στo δικηγόρο Κατερίνης κ. Αναγνωστούδη Δημήτριο  για την διερεύνηση  των οικοπέδων του  πρώην Δήμου Παραλίας
117/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση δασικών τμημάτων του Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Μηλιάς για το έτος 2011 [η εταιρεία «Τσαρσιταλίδης Δ. κ’ ΣΙΑ Ο.Ε.»]
118/2011 απόφαση

Ανάκληση της αριθ. 99/2011 Απόφασης της Ο.Ε. - Καταρτισμός εκ νέου των όρων διαγωνισμού της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Κατερίνης (αριθ. Μελέτης 9/2011) [κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας]
119/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων [κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας]
120/2011 απόφαση

Ορισμός του τακτικού δημοτικού υπαλλήλου Φουρκιώτη Χρήστου ως υπολόγου για τη διαχείριση ποσού 2000 ευρώ που απαιτούνται για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων του δήμου από το ΚΤΕΟ
121/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
122/2011 απόφαση

1) Έγκριση τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Α) Μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ10,ΠΕ12,ΠΕ13,ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης, Β) μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ9, ΠΕ10,ΠΕ12,ΠΕ13,ΠΕ14 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης» 2) Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης της μελέτης, 3) Καθορισμός όρων προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  και 4) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού [τα τεύχη του διαγωνισμού εγκρίνονται όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Πολεοδομίας, η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους, οι όροι καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3316/2005 με ανοιχτή διαδικασία, επιτροπή: α) Πόδα Αικατερίνη, με αναπληρωτή τον Ελευθεριάδη Μουράτιο, β) Χρονάκη Μαρίνα, με αναπληρώτρια αυτής τον Μπατσαρά Βασίλη, γ) ως προς το τρίτο μέλος της Επιτροπής, αυτό θα υποδειχθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του από το ΤΕΕ ύστερα από αίτημα του Δήμου μας, γραμματέας: Ηλίας Μαυρομάτης]
123/2011 απόφαση

Εντολή για κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης λόγω ασκηθείσας ανακοπής του άρθρου 632 Κ.Π.Δ. (αρ.κατ.1108/331/2011) κατά Νικολάου Τζατζαλά και κατά της αριθ.267/2011 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης [στον δικηγόρο Κατερίνης, Σαχινίδη Ιωάννη]
124/2011 απόφαση


1) Έγκριση τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης και Πράξης Εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης (ΠΕΡΠΟ,ΠΕ1,ΠΕ2,ΠΕ3)» 2) Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης της μελέτης, 3) Καθορισμός όρων προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  και 4) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού [τα τεύχη του διαγωνισμού εγκρίνονται όπως συντάχθηκαν από τη Δ/νση Πολεοδομίας, η χρηματοδότηση της μελέτης θα γίνει από ιδίους πόρους, οι όροι καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.3316/2005 με ανοιχτή διαδικασία, επιτροπή: α) Ελευθεριάδη Μουράτιο, με αναπληρώτρια την Πόδα Αικατερίνη, β) Μπατσαρά Βασίλη με αναπληρωτή αυτού την Χρονάκη Μαρίνα,, γ) ως προς το τρίτο μέλος της Επιτροπής, αυτό θα υποδειχθεί με τον νόμιμο αναπληρωτή του από το ΤΕΕ ύστερα από αίτημα του Δήμου μας, γραμματέας: Ηλίας Μαυρομάτης]
125/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας «Καθαρισμός Παραλιακών Ακτών» (18/2011 μελέτη), προϋπολογισμού 51.261,06 ευρώ εκτός ΦΠΑ [στη Μαχαιρίδου & ΣΙΑ Ε.Ε. με έκπτωση 1%]
126/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών» (118/2011 μελέτη) προϋπ/σμού 136.361,11 ευρώ εκτός Φ.Π.Α. [στην εταιρία ΛΑΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (LIFEGUARD PATROL) η οποία προσέφερε συνολικά 109.781,10 € εκτός Φ.Π.Α. ]
127/2011 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών σάκων συλλογής απορριμμάτων» (17/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 27.000 ευρώ εκτός ΦΠΑ [κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας]
128/2011 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 120, 240, 360 και 660 λίτρων» (11/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 40.650,41 ευρώ εκτός ΦΠΑ [κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας]
129/2011 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για το Δήμο Κατερίνης» (16/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 25.361,000 ευρώ εκτός ΦΠΑ [κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας]
130/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ενότητας Καπνικού Σταθμού» (13/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.627 ευρώ με ΦΠΑ [στην ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.]
131/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ενότητας Εθνικού Σταθμού» (14/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.634 ευρώ με ΦΠΑ[στην ΠΟΤΟΣ ΡΙΖΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.]
132/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Ξυγωνάκη Ευστράτιου που ορίσθηκε με την 29/2011 απόφαση Ο.Ε. υπόλογος διαχείρισης ποσού 2.200 ευρώ για την πληρωμή ξυλείας και λοιπού εξοπλισμού για την αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ.
133/2011 απόφαση

Ορισμός υπολόγου για διαχείριση ποσού 2.000 ευρώ που απαιτείται για την επισκευή του ΜΕ71339 μηχανικού σαρώθρου του δήμου [Μιχάλης Χατζειπίδης, υπεύθυνος Γραφείου Καθαριότητας]
134/2011 απόφαση

Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση ποσού 2.475 ευρώ που απαιτείται για την πληρωμή τελών ταξινόμησης προκειμένου να εκδοθούν νέες άδειες κυκλοφορίας για τα οχήματα των πρώην δήμων Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας, Πέτρας και Πιερίων [Μιχάλης Χατζειπίδης, υπεύθυνος Γραφείου Καθαριότητας]
135/2011 απόφαση

Ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση των ποσών που απαιτούνται για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων [Καρυπίδης Κων/νος, Δεμερτζή Μαρίκα, Στραβογιάννη Αθηνά]
136/2011 απόφαση

Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή των μισθωμάτων που καταβάλλει ο δήμος ετών 2011 και 2010 (μείωση 20%).
137/2011 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή [κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας]
138/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων [κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας]
139/2011 απόφαση

Έγκριση συμβατικών τευχών  για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας
140/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 113/2010 απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης (απόρριψη της τριτανακοπής του Δ.Κ. κατά της αριθ. 103/1998 απόφασης του ίδιου δικαστηρίου
141/2011 απόφαση

Έλεγχος Β’ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 και υποβολή της στο Δημ.Συμβούλιο
142/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Βενιαμίν Αναστασιάδη από τη διαχείριση ποσού 3.500 ευρώ (για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας και ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης πινακίδων για το σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων)
143/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Μιχάλη Χατζεϊπίδη από τη διαχείριση ποσού 1.500 ευρώ (για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων)
144/2011 απόφαση

Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση του ποσού 1.707,24 ευρώ που απαιτείται για την πληρωμή των υλικών για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οριοθέτησης θαλάσσιου χώρου (Γαλάζιες Σημαίες)» (η κ. Δάφνη Μπατσαρά)
145/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
146/2011 απόφαση

Ψήφιση δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή
147/2011 απόφαση

Έγκριση της  αριθ. 1917/15-7-2011 Απόφασης Δημάρχου Κατερίνης με θέμα «Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων στο Δήμο Κατερίνης» (στη Ζησκάτα Γεωργία με 60.000 € πλέον ΦΠΑ 23%)
148/2011 απόφαση

Εισήγηση για τον καθορισμό των τελών που θα επιβληθούν για τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης για το 2011
149/201 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.750 ευρώ για την πληρωμή και τοποθέτηση ανταλλακτικών στο ΜΕ 71339 μηχανικό σάρωθρο
150/2011 απόφαση

Εξέταση ενστάσεων κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Πολεοδομικός Σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης – Α) Μελέτη Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης και πράξης Εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11 Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης. Β) μελέτη Αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις Πολεοδομικές Ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5» και λήψη απόφασης.
151/2011 απόφαση

Απόρριψη της  ένστασης κατά της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2η Δ.Ε. Ν.Πιερίας»
152/2011 απόφαση

Καταρτισμός των όρων δημοπράτησης της αίθουσας δεξιώσεων του Β Κοιμητηρίου του Δήμου Κατερίνης (κατά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας)
153/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου «Ανέγερση Θεάτρου και Χώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων στο Δήμο Κατερίνης» (77/2010 μελέτη) προϋπολογισμού 7.350.000,00 ευρώ [ανάθεση του έργου στην ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. με 3.518.936,06 ευρώ με Φ.Π.Α. (μέση έκπτωση 52,12%)]
154/2011 απόφαση

Έγκριση της 54/2011 μελέτης του έργου «Προστατευτικά έργα οδού εξυπηρέτησης 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 12.633,60 ευρώ με ΦΠΑ και απευθείας ανάθεση του έργου στην Α-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με το ποσό του προϋπολογισμού.
155/2011 απόφαση

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, έγκριση της 51/2011 μελέτης, καταρτισμός όρων του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση – Υποστήριξη Εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Κατερίνης» προϋπολογισμού 40.836 ευρώ με ΦΠΑ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού [οι όροι καταρτίζονται με βάση την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και η επιτροπή τακτικά: 1. Μαυρομάτης Ηλίας, 2. Γιργωλάς Γιώργος, 3. Γκαβαρδίνας Δημήτρης και αναπληρωματικά: 1. Παλαιοσελίτης Γιώργος, 2. Ζαγούλας Κων/νος, 3. Αναστασιάδης Βενιαμίν]
156/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας» [Μπατσαράς Βασίλειος –πρόεδρος- με αναπληρωτή τον Ιορδανίδη Παύλο, Χρονάκη Μαρίνα –μέλος- με αναπληρώτρια την Καλαϊτζίδου Ευδοξία (οι παραπάνω είναι πολιτικοί μηχανικοί του Δήμου μας), Βασίλης Μπουροζίκας –μέλος- με αναπληρώτρια τη Σοφία Τσακιρίδου (πολιτικοί μηχανικοί ορισμένοι από το ΤΕΕ)]
157/2011 απόφαση

ΑΝΑΒΟΛΗ του θέματος: Καταρτισμός όρων του διαγωνισμού για την πράξη «Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων» προϋπολογισμού 264.900,00 ευρώ και ορισμός επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής της πράξης [κατά την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας]
158/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Στροσκίδου Αλεξάνδρα, για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων και για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση φακέλων
159/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Καραδήμου Μήνα, προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διάνοιξη περιμετρικής οδού σχεδίου πόλης Κατερίνης στο Ο.Τ.997 της Π.Ε. ΒΑΤΑΝ
160/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Ξαφόπουλο Αλέξανδρο, για εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο της 17ης -09-2012
161/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Μελετλίδου Πολυξένη, για τον εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων και για έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας σχετικά με αποζημίωση φακέλων
162/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Στροσκίδου, για την αίτηση αναγνωριστικής αγωγής των Δημολιού Αθ., Βουλγαράκη Β. κλπ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Κατερίνης και της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του Καπνικού Σταθμού.
163/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης, κ. Κοροσίδη Σταύρο, για την αγωγή του Γκόγκου Νικολάου κατά του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Πρωτοδικείου Κατερίνης στις 14-11-2011.
164/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης, κα Ασλανίδου Αναστασία, για την αγωγή του Τσάλη Ιωσήφ κατά του Δήμου Κατερίνης ενώπιον του Πρωτοδικείου Κατερίνης στις 07-11-2011.
165/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κ. Δήμο Νικόπουλο, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την απόρριψη της αριθ.365/2011 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που ασκήθηκε από την εταιρία DELCO ΕΠΕ Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ.
165Α/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κ. Δήμο Νικόπουλο, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την απόρριψη της αριθ.379/2011 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που ασκήθηκε από τους: α) ΚΟΝΩΝ Ε.Ε. Δρ.-Μηχ. Αναστάσιος Δ. Μανιάτης και Συνεργάτες Ε.Ε. και β) ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Αρχιτέκτονα Μηχανικό
165Β/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κ. Δήμο Νικόπουλο, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που ενδεχομένως θα ασκήσει η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την Επωνυμία «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ – Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»
165Γ/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
166/2011 απόφαση

Έγκριση δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή και ψήφιση των σχετικών πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
167/2011 απόφαση

Κατάρτιση έκθεσης επί του ισολογισμού και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης 2010 (1-1- 2010 ως 31-12-2010) Δήμων:
Κατερίνης, 168/2011 απόφαση

Παραλίας, 169/2011 απόφαση
Κορινού, 170/2011 απόφαση
Ελαφίνας, 171/2011 απόφαση
Πέτρας, 172/2011 απόφαση
Πιερίων, 173/2011 απόφαση

Κατάρτιση έκθεσης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2010 των Δήμων:
Κατερίνης, 174/2011 απόφαση

Παραλίας, 175/2011 απόφαση
Κορινού, 176/2011 απόφαση
Ελαφίνας, 177/2011 απόφαση
Πέτρας, 178/2011 απόφαση
Πιερίων, 179/2011 απόφαση

Ψήφιση ποσού 1.422.232 ευρώ από τον ΚΑ 06.00.0611.008 του προϋπολογισμού μας οικονομικού έτους 2011.
180/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης, κ. Δήμο Νικόπουλο, προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για την απόρριψη τα αριθ.430/19.8.2011 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν κατά του Δήμου Κατερίνης: 1.Η εταιρία μελετών με επωνυμία «Α. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ-Ι.ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Α.-Κ. ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Ε.», …2. Η εταιρία μελετών με την επωνυμία «Α. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Τ.Ε.Μ.» και τον διακριτικό τίτλο «ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Ε», …3. Η εταιρία μελετών με την επωνυμία «Π.ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ-Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΡΗΣΗ Ε.Ε.», …4. Η εταιρία μελετών με επωνυμία «Γ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ – Δ. ΣΙΩΚΑΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και διακριτικό τίτλο «Ν. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ Ε.Ε.»
181/2011 απόφαση

Αποδέσμευση του ποσού των 408.300 ευρώ από τον ΚΑΕ 02.30.7323.62 και ψήφιση πίστωσης
182/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.2123/17.08.2011 απόφασης δημάρχου με θέμα «Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων στο Δήμο Κατερίνης» (στη κ. Γεωργία Ζησκάτα)
183/2011 απόφαση

Απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κτηματογράφησης,  πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας Δήμου Κατερίνης  (ΠΕΡΠΟ ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3)»
184/2011 απόφαση

Απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομικός σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης Α) μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, Δ.Ε. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης Β) μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14»
185/2011 απόφαση

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για συνάντηση με  τη Δ/ντρια νομοθετικού του Υπ. Μεταφορών και Δικτύων για θέματα εφαρμογής του Ν. 3919/2011
186/2011 απόφαση

Προ ημερήσιας διάταξης
Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2011 (στη Ζησκάτα Γεωργία)
187/2011 απόφαση

Ανάκληση της απόφασης 90/2011 Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «1) Έγκριση τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομικός σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης Α) μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7, ΠΕ8, ΠΕ11 Δ.Ε. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης Β) μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5», 2) Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης της μελέτης, 3) Καθορισμός όρων προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  και 4) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»
188/2011 απόφαση

Ανάκληση της απόφασης 123/2011 Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «1) Έγκριση τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πολεοδομικός σχεδιασμός Δήμου Κατερίνης Α) μελέτη κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής περιοχών επέκτασης ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, Δ.Ε. Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης Β) μελέτη αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στις πολεοδομικές ενότητες ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14», 2) Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης της μελέτης, 3) Καθορισμός όρων προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  και 4) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.»
189/2011 απόφαση

Ανάκληση της απόφασης 125/2011 Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην «1) Έγκριση τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κτηματογράφησης,  πολεοδόμησης και πράξης εφαρμογής οικιστικών περιοχών Δημοτικής Ενότητας Παραλίας Δήμου Κατερίνης  (ΠΕΡΠΟ ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3)», 2) Καθορισμός τρόπου χρηματοδότησης της μελέτης, 3) Καθορισμός όρων προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης  και 4) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.»
190/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
191/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κορινού» προϋπολογισμού 12.600 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 35/2011) (στο Φωτιάδη Δημήτριο)
192/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πιερίων» προϋπολογισμού 12.631 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 36/2011) (στο Βελιστιάνο Γεώργιο)
193/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Κατερίνης» προϋπολογισμού 7.215 € με ΦΠΑ (Στο Χαλκίδη Σταύρο)
194/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας» προϋπολογισμού 12.600 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 37/2011) (στο Φωτιάδη Δημήτριο)
195/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Δ.Κ. Καλλιθέας» προϋπολογισμού 2.249,00 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 48/2011) (στην Αφοι Αρ. Αραβίδη & Σια Ο.Ε.)
196/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων – αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τ.Κ. Τριλόφου» προϋπολογισμού 7.219,36 € με ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 47/2011) (στην Αφοι Αρ. Αραβίδη & Σια Ο.Ε.)
197/2011 απόφαση

Ανάκληση της διακήρυξης του Διαγωνισμού για την προμήθεια άμμου για την εκτέλεση του έργου «Έργα προστασίας Διαβρούμενων ακτών Δήμου Παραλίας – (προμήθεια άμμου)»
198/2011 απόφαση

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης – Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού» προϋπολογισμού 40.836,00 € με ΦΠΑ
199/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αστικών αναπλάσεων πόλης Κατερίνης» (στους Βασιλειάδου Αντιγόνη και Χατζηκωνσταντίνου Δημήτριο)
200/2011 απόφαση

Διόρθωση της αριθ. 157/2011 απόφασης της Ο.Ε. (Συγκρότηση της επιτροπής για τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης  «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων 2ης Δ.Ε. Ν.Πιερίας»)
201/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.000 ευρώ για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων.
202/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Αργυρής Καρκάνη από τη διαχείριση ποσού 500 ευρώ (για την πληρωμή τελών κτηματογράφησης για τις δηλώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησιών του δήμου)
203/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη από τη διαχείριση ποσού 1.750 ευρώ (για την πληρωμή ανταλλακτικών για το ΜΕ 71339 μηχανικό σάρωθρο του δήμου)
204/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Χρήστου Φουρκιώτη από τη διαχείριση ποσού 2.000 ευρώ (για την πληρωμή παραβόλων που απαιτούνται για τον υποχρεωτικό ετήσιο τεχνικό έλεγχο των δημοτικών οχημάτων)
205/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη από τη διαχείριση ποσού 2.000 ευρώ (για την πληρωμή κινητήρα για το ΜΕ 71339 μηχανικό σάρωθρο του δήμου)
206/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση ποσού 61.538,32 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων προστασίας ανηλίκων, υπερηλίκων ομογενών & στεγαστικής συνδρομής
207/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή του δημοτικού υπαλλήλου Καρυπίδη Κωνσταντίνου από τη διαχείριση ποσού 795.368,16 ευρώ για την καταβολή των επιδομάτων τυφλότητας, Β.Ν.Κ., κίνησης κλπ.
208/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δεμερτζή Μαρίκας από τη διαχείριση ποσού 1.151.387,54 ευρώ για την καταβολή του επιδόματος βαριάς αναπηρίας
209/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενου λογαριασμού και απαλλαγή της δημοτικής υπαλλήλου Δάφνης Μπατσαρά από τη διαχείριση ποσού 1.707,24 ευρώ (για την πληρωμή των υλικών για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού οριοθέτησης θαλάσσιου χώρου (Γαλάζιες σημαίες)»)
210/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ. 2423/16-9-2011 απόφασης Δημάρχου (ορισμός δικηγόρου) {Νικολαΐδης Ηλίας}
211/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Ηλία Νικολαΐδη δικηγόρο Κατερίνης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για την αγωγή που κατέθεσε η Σόνια Γκάσα κατά του δήμου)
212/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Ιωάννη Σαχινίδη δικηγόρο Κατερίνης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για αίτηση αναστολής εκτέλεσης του δήμου κατά του Βασιλείου Δημάδη)
213/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Ιωάννη Σαχινίδη δικηγόρο Κατερίνης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για αγωγή που κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Τσενεκίδης κατά του δήμου)
214/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Δημήτριο Αναγνωστούδη για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης για αίτηση καθορισμού τιμής μονάδας που κατέθεσε ο Γεώργιος Καλαϊτζής κατά του Δήμου)
215/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Δημήτριο Αναγνωστούδη για παράσταση ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης για αίτηση καθορισμού τιμής μονάδας που κατέθεσαν οι Νικόλαος Μπίντας και λοιποί κατά του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου)
216/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη δικηγόρο Κατερίνης για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για την αγωγή που κατέθεσαν οι Γεώργιος τράντας και λοιποί κατά του δήμου)
217/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Πρόδρομο Τσιμερίκο δικηγόρο Κατερίνης για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης για την αγωγή που κατέθεσε η «Αφοι Μουλά Ο.Ε.» κατά του δήμου)
218/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Δήμο Νικόπουλο για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι «Ε.Μ.Α. Ε.Π.Ε.» και λοιποί κατά του δήμου)
219/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Δήμο Νικόπουλο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η «ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών» κατά του δήμου)
220/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Δήμο Νικόπουλο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η «ΓΑΙΑ Α.Ε. Μελετών» κατά του δήμου)
221/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης για εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης (κ. Πολυξένη Μελετλίδου)
222/2011 απόφαση

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών – δεξιώσεων του Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου
223/2011 απόφαση

Ψήφιση και έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή
224/2011 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων
225/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του δήμου Κατερίνης σε δίκη (κ. Θεόδωρο Τόνα)
226/2011 απόφαση

Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου (Μετεγκετάσταση 14ου Δημοτικού Σχολείου)» (8/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
227/2011 απόφαση

Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Βατάν (Μετεγκετάσταση 4ου Δημοτικού Σχολείου)» (6/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000,00 ευρώ
228/2011 απόφαση

Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (Μετεγκετάσταση 5ου Δημοτικού Σχολείου)» (7/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.500.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ
229/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη άρδευσης πρανών και κόμβων Περιφερειακής οδού Κατερίνης»
230/2011 απόφαση

Ανάκληση της 13/2011 απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου απευθείας ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτης σχεδιασμού και ανάπλασης περιοχής Μοσχοποτάμου εντός οικισμού (περιοχή Καπνικού Σταθμού)» με το συνολικό ποσό των 77.368,00 ευρώ με ΦΠΑ
231/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση Δ. Κατερίνης(Μετεγκατάσταση 5ου δημοτικού σχολείου)» 7/2011 μελέτη [τακτικά: Μπατσαράς Β., Χρονάκη Μ., Καραγιαννίδης Αν., Πεταλίδου Α., Σινωπίδης Ε., Ηλιάδου Ε., Μελιδώνης Ι. και αναπληρωματικά: Καλαϊτζίδου Ε., Ξανθόπουλος Δ., Αναστασιάδης Β., Γκουτζιούλης Β., Ιωάννου Δ., Ελευθεριάδης Α., Λαμπονίκος Ν.]
232/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα ΒΑΤΑΝ Δ. Κατερίνης(Μετεγκατάσταση 4ου δημοτικού σχολείου)» 6/2011 μελέτη [τακτικά: Μπατσαράς Β., Χρονάκη Μ., Καραγιαννίδης Αν., Πεταλίδου Α., Αλεξίου Η., Τσακπουνίδου Ε., Μελιδώνης Ι. και αναπληρωματικά: Καλαϊτζίδου Ε., Ξανθόπουλος Δ., Αναστασιάδης Β., Γκουτζιούλης Β., Τσακπουνίδης Σ., Μπουροζίκος Α., Λαμπονίκος Ν.]
233/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής για το έργο «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Εθνικού Σταδίου Δ. Κατερίνης(Μετεγκατάσταση 14ου δημοτικού σχολείου)» 8/2011 μελέτη [τακτικά: Μπατσαράς Β., Χρονάκη Μ., Καραγιαννίδης Αν., Πεταλίδου Α., Συμεωνίδης Σ., Κόκκινος Α., Μελιδώνης Ι. και αναπληρωματικά: Καλαϊτζίδου Ε., Ξανθόπουλος Δ., Αναστασιάδης Β., Γκουτζιούλης Β., Μιντζιαρίδης Μ., Σαμαράς Δ., Λαμπονίκος Ν.]
234/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ. Δ. Γανόχωρας» (89/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.630,87 ευρώ με ΦΠΑ [στον Τσακπουνίδη Σωκράτη]
235/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου» (60/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.564,47 ευρώ με ΦΠΑ [στον Τσακπουνίδη Σωκράτη]
236/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τροποποίηση Η.Μ. Εγκ/σεων Δημοτικού Κτιρίου λόγω εφαρμογής Καλλικράτη» προϋπολογισμού 12.632,10 € με ΦΠΑ [στον Τσιβανίδη Περικλή]
237/2011 απόφαση

Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «Αστικές Αναπλάσεις στις περιοχές Κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» προϋπολογισμού 4.900.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ (29/2011 μελέτη) και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο αυτό [τακτικά: Μπατσαράς Β., Χρονάκη Μ., Καραγιαννίδης Αν., Πεταλίδου Α., Γελαδάρης Ι., Γεροβασιλείου Β., Μελιδώνης Ι. και αναπληρωματικά: Καλαϊτζίδου Ε., Ξανθόπουλος Δ., Αναστασιάδης Β., Γκουτζιούλης Β., Λαπάτσης Ι., Ιωάννου Χ., Λαμπονίκος Ν.]
238/2011 απόφαση

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά άμμου» για το έργο «Έργα προστασίας διαβρούμενων ακτών Δήμου Κατερίνης» [κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας]
239/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης ποσών για την εξυπηρέτηση αναγκών του δήμου
Ξυγωνάκης Ευστράτιος, 2.200 ευρώ 240/2011 απόφαση

Χατζεϊπίδης Μιχάλης, 2.475 ευρώ 241/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
242/2011 απόφαση

Παροχή εντολής σε δικηγόρους για εκπροσώπηση του δήμου σε διάφορες υποθέσεις.
Αντωνόπουλο Γιώργο (υπόθεση Νικοδέλλη, Πάτσιου, Παπαγιαννούλη, Ζαβαντία Τζιώκα κλπ)
243/2011 απόφαση

Σαχινίδη Ιωάννη (υπόθεση Μαλετσά, Στεφανίδη, Φιλημέγκα και λοιποί)
244/2011 απόφαση

Αναγνωστούδη Δημήτριο (υπόθεση Γκουνταμάνη, Ορειβατικός Σύλλογος, Αρμεντσούδης, Μαντουλίδης, Τσοπανόπουλος)
245/2011 απόφαση

Καραδήμου Μήνα (υπόθεση Κων/νου Παναγιώτη & ΣΙΑ ΕΕ, Τσιροπούλου)
246/2011 απόφαση

Κοροσίδη Σταύρο (υπόθεση Γκόγκου)
247/2011 απόφαση

Χάρη Τσαμακλή (υπόθεση Παναγιωτίδου, Ευροσπόρτ ΕΠΕ)
248Α/2011 απόφαση

Γιδαράκο Περικλή (υπόθεση ΟΤΕ ΑΕ)
248Β/2011 απόφαση

Ασλανίδου Αναστασία (υπόθεση Τσάλη Ι.)
249/2011 απόφαση

Νικολαϊδη Ηλία (υπόθεση Πουλετίδου Σ.)
250/2011 απόφαση

Παπαγιάννη Χρήστο (υπόθεση Ξενοδοχ.Επιχ. Πλάτωνος Τούντα ΑΕ)
251/2011 απόφαση

Γεωργία Οικονόμου (υπόθεση Ε. Τερζόπουλου)
252/2011 απόφαση

Κουτσαλή Παύλο (κατά του Σ. Ταγάρα)
253/2011 απόφαση

Αχιλλέα Νικολαϊδη (Γ Τριμελές Πρωτοδικείο)
254/2011 απόφαση

Αχιλλέα Νικολαϊδη (Δ Τριμελές Πρωτοδικείο)
255/2011 απόφαση

Αχιλλέα Νικολαϊδη (ΣΤ Τριμελές Πρωτοδικείο)
256/2011 απόφαση

Αχιλλέα Νικολαϊδη (Ι Τριμελές Πρωτοδικείο)
257/2011 απόφαση

Αχιλλέα Νικολαϊδη (ΙΓ Τριμελές Πρωτοδικείο)
258/2011 απόφαση

Ψήφιση και έγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή
259/2011 απόφαση

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση Δ.Σ. στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών  Επέκταση  (Μετεγκατάσταση 5ου Δ.Σ.)», αριθ. Μελ 7/2011 και τροποποίηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο αυτό [11η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10.00 π.μ. και καθορίζει ημερομηνία διάθεσης των τευχών σε νέους διαγωνιζόμενους μέχρι και την 8η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ορίζει αναπληρώτρια προέδρου την Πεταλίδου Αγάπη]
260/2011 απόφαση

Έλεγχος Γ τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2011 και υποβολή της στο δημοτικό συμβούλιο (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
261/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
262/2011 απόφαση

Αναπροσαρμογή (μείωση) μισθωμάτων σχολικών κτηρίων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας)
263/2011 απόφαση

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Ανέγερση Δ.Σ. στην πολεοδομική ενότητα Βατάν Δ. Κατερίνης (Μετεγκατάσταση 4ου Δ.Σ.)», αριθ. Μελ 6/2011 [4η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10.00 π.μ. και καθορίζει ημερομηνία διάθεσης των τευχών σε νέους διαγωνιζόμενους μέχρι και την 1η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη]
264/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση υφιστάμενου αγροτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» 61/2011 μελέτη προϋπολογισμού 12.600 ευρώ στην ΑΦΟΙ Κων/νου Κουτλουμπάση ΟΕ
265/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή βάσης για προκάτ αίθουσα στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης» (72/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.619,55 ευρώ με ΦΠΑ» στον ΕΔΕ Κουσκουρίδη Σάββα.
266/2011 απόφαση

Καταρτισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια προκάτ αίθουσας στο Νηπιαγωγείο της Ανδρομάχης προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ (κατά την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας)
267/2011 απόφαση

Παροχή εντολής σε δικηγόρους για εκπροσώπηση του δήμου σε διάφορες υποθέσεις.
Ορισμός της δικηγόρου Κατερίνης κας Μήτρα Χριστίνας για τη σύνταξη των μισθωτηρίων συμβολαίων, ύστερα από την αναπροσαρμογή των μισθωμάτων που καταβάλλει ο Δήμος Κατερίνης σε τρίτους (137 και 263/2011 αποφάσεις Ο.Ε.)
268/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στη δικηγόρο Κατερίνης κ. Κυριακή Πασχαλίδου  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η ομόρρυθμη εταιρεία «Ελένη Κλιγγοπούλου – Χρήστος Κουτρούλας και ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και κατά της με αριθ. πρωτ. 21/6011-03.07.2009 απόφασης θεώρησης της αριθ. 35/2008 άδειας οικοδομής
269/2011 απόφαση

Παροχή εντολής στο δικηγόρο Κατερίνης κ. Γεώργιο Νατσιό  για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «COSMOTE» κατά της Δ/νσης Οικισμού Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Πιερίας και κατά του Ελληνικού Δημοσίου
270/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα ΒΑΤΑΝ  Δήμου Κατερίνης (Μετεγκατάσταση 4ου δημοτικού σχολείου)» (6/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000,00 ευρώ
271/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δήμου Κατερίνης (Μετεγκατάσταση 14ου δημοτικού σχολείου)» (8/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 3.550.000 ευρώ και ανάθεση του έργου στη ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α.Ε. με το ποσό των 1.766.063,44 ευρώ με ΦΠΑ
272/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αστικές Αναπλάσεις στις περιοχές κέντρου και Αστών της πόλης της Κατερίνης» (29/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 4.900.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και ΦΠΑ και ανάθεση του έργου στη ΕΝΙΠΕΑΣ Α.Ε. με το ποσό των 4.195.968,51 ευρώ με Φ.Π.Α.
273/2011 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.237/2011 απόφασης Ο.Ε. σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με θέμα [Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τροποποίηση Η.Μ. εγκαταστάσεων δημοτικού κτηρίου λόγω εφαρμογής Καλλικράτη» (62/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.632,10 ευρώ με ΦΠΑ» στον Περικλή Τσιβανίδη]
274/2011 απόφαση

Ανάκληση των 157 και 201/2011 αποφάσεων Ο.Ε. [Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν.Πιερίας»]
275/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας»
276/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.2735/31.10.2011 απόφασης Δημάρχου σχετικά με απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για το Δήμο Κατερίνης, στη ΖΗΣΚΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, με το ποσό των 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ23%
277/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Αναστασιάδη Βενιαμίν ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.500,00 ευρώ για την έκδοση πινακίδων για το δεύτερο ρυμολκούμενο του Σταθμού Μεταφόρτωσης και ψήφιση πίστωσης
278/2011 απόφαση

Ορισμός της δικηγόρου Κατερίνης κας Χαρίκλειας Παντούλη για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσε η ανώνυμη εταιρεία «B.P. HELLAS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών» κατά της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κατερίνης
279/2011 απόφαση

Ορισμός της δικηγόρου Κατερίνης κας Πολυξένης Μελετλίδου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την προσφυγή που κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Καραγκιοζίδης κατά της Πράξης Επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου Κατερίνης (άνευ αριθμού και ημεροχρονολογίας) που κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 6572/8.12.2003 έγγραφο του Δήμου Κατερίνης ως και της επισυναπτόμενης στην ως άνω πράξη, από 27.4.2000 έκθεσης προσδιορισμού αξίας ακινήτων της επιτροπής του άρθρου 1 του ΠΔ 5/1985
280/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Χρήστου Παπαγιάννη για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την ανακοπή που κατέθεσε ο Νικόλαος Αλεξίου κατά του Δήμου Κατερίνης, του Ελληνικού Δημοσίου και της με αριθ. πρωτ. 42641/17.10.2008 ατομικής ειδοποίησης και του σχετικού μ’ αυτήν αριθ. 46 χρηματικού καταλόγου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης
281/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Ιωάννη Σαχινίδη για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Μεταβατική έδρα Κατερίνης) για την προσφυγή που κατέθεσε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία Κατερίνης» κατά της από 30.10.2003 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα (ΠΔ 5/1986) που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κατερίνης, κάθε άλλης συναφούς με την προσβαλλόμενη πράξη και κατά του Δήμου Κατερίνης
282/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Γρηγορίου Μαπεντζίδη για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης για την αγωγή που κατέθεσαν οι: Σοφία Τσορπατζίδου, Παύλος Τσορπατζίδης και Πολύμνια Μπρα για αναγνώριση δικαιούχων και απόληψη αποζημίωσης απαλλοτριωθέντος ακινήτου
283/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Αχιλλέα Νικολαΐδη για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Μεταβατική έδρα Κατερίνης) για την αγωγή που κατέθεσαν οι: Σοφία χήρα Ιωάννη Μπέντα, η Καλλιόπη συζ. Αντωνίου Τασιάκου, ο Δημήτριος Μπέντας και ο Ευάγγελος Μπέντας κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και του Δήμου Κατερίνης
284/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Περικλή Γιδαράκου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την προσφυγή που κατέθεσε ο Νικόλαος Καλαϊτζής κατά της πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα (ΠΔ 5/1986) του Διευθυντή του Δήμου Κατερίνης Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, της περιοχής Εθνικού Σταδίου του Δήμου Κατερίνης, κατά της από 14.03.2003 Έκθεσης Εκτίμησης που αφορά την πράξη εφαρμογής της Ενότητας Επέκτασης Εθνικού Σταδίου του Δ.Δ. Κατερίνης και κατά του Δήμου Κατερίνης
285/2011 απόφαση

Παραίτηση από το δικόγραφο της από 10.11.2008 ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ασκηθείσης και υπ’ αριθ. καταθ. 7005/2008 αίτησης ακύρωσης κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας και της υπ’ αριθ. πρωτ. 41/481/18.1.2008 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων «Μεταφορά θέσης αγωγού διάθεσης νερού (από Φράγμα Μόρνας στην Εγκατάσταση Διυλιστηρίων)», εκτός των ορίων της οδού Φωτεινά – Σκοτεινά Ν. Πιερίας του Νομάρχη Πιερίας και κάθε συναφούς πράξης και παράλειψης
286/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαου Μπαλκίζα για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αίτηση αναίρεσης που κατέθεσε ο Γρηγόριος Κονδύλης κατά του πρώην Δήμου Κορινού και ήδη Δήμου Κατερίνης
287/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Περικλή Γιδαράκου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Μορφωτικός Σύλλογος «Α.Ε. Κούκου» κατά του Δήμου Κατερίνης
288/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Περικλή Γιδαράκου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν οι: Ελένη Αρβανίτη, Μαρία Γραμμένου, Μεταξία Παπαγεωργίου, Ιωάννης Παπαγεωργίου και Κυριάκος Παπαγεωργίου κατά του Δήμου Κατερίνης
289/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Γεωργίου Δίντση για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης για την αγωγή που κατέθεσε η ομόρρυθμη εταιρεία «Υιοί Θ. Αναστασιάδη Ο.Ε.» κατά του Δήμου Παραλίας
290/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Ιωάννη Σαχινίδη για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για την αγωγή που κατέθεσε ο Αντώνιος Ταγιάννης κατά του Δήμου Κατερίνης
291/2011 απόφαση

Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Πρόδρομου Τσιμερίκα για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για την αγωγή (χρέους) που κατέθεσε η «ΣΝΑΙΝΤΕΡ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Παιχνιδιών» με το διακριτικό τίτλο «ΣΝΑΙΝΤΕΡ Α.Ε.» κατά του Δήμου Κατερίνης
292/2011 απόφαση

Ορισμός της δικηγόρου Κατερίνης κας Χαρίκλειας Παντούλη για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν οι: Ιωάννης Ζουμπανιώτης, Γεωργία Ζουμπανιώτη, Δημήτριος Ζουμπανιώτης και Γεώργιος Ζουμπανιώτης κατά του Δήμου Κατερίνης και της υπ’ αριθ. πρωτ. 5346/4.10.2006 απόφασης Δημάρχου Κατερίνης, με την οποία κυρώθηκε η 1/2006 πράξη διόρθωσης της 1/1993 πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης περιοχής επέκτασης οικισμού Σβορώνου του Δήμου Κατερίνης
293/2011 απόφαση

Ορισμός της δικηγόρου Κατερίνης κ. Χριστίνας Μήτρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης για αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων μετά προσωρινής διαταγής
294/2011 απόφαση

Αποδέσμευση του ποσού των 175.400,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 02.10.7331.04.
295/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σμού οικ. έτους 2011
296/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων Δήμου Κατερίνης έτους 2011
(στη Ζησκάτα Γεωργία έναντι του ποσού των 45.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%)
297/2011 απόφαση

Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Χατζεϊπίδη Μιχάλη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 3.337,89 ευρώ για τη μεταβίβαση αδειών μηχανημάτων έργων – τρακτέρ στο Δήμο Κατερίνης
298/2011 απόφαση

Έγκριση όρων δημοπράτησης ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης σχολικού έτους 2011-2012» (μεταφορικό μέσο ΤΑΧΙ)
299/2011 απόφαση

Αναβολή συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εξέτασης ενστάσεων κατά του μειοδοτικού διαγωνισμού με τίτλο «Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης σχολικού έτους 2011-2012» και εξουσιοδότηση της κ. Στέλλας Καντζά για αναζήτηση φορέων, προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή
300/2011 απόφαση

Έγκριση και ψήφιση σχετικής δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών σύμφωνα με την αριθ.98/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας.
301/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπών για το διαγωνισμό της «Μεταφοράς των μαθητών Αβάθμιας και Ββάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2011-2012» [ΕΑΑ: Γκαβαρδίνας Δ. (Καραγιαννίδης Αν.), Γκατζά Στ. (Νταντάμη Αναστ.), Σιώμος Ε. (Ευθυμιάδης Ν.), Κατσιώκαλης Π. (Κουτσής Αλ.), Μαρτινίδης Ν. (Τάκος Χρ.), Γιαννούλης Ι. (Λάλα Ε.), Ντούρος Γ. (Νατσιόπουλος Ν.), ΕΑΕ: Πεταλίδου Α. (Μέγας Γ.), Νταντάμη Αν. (Γκατζά Στ.), Γαζέτη Ε. (Τζημαγιώργη Ε.), Κουτσής Αλ. (Κατσιώκαλης Π.), Κακάνη Ο. (Μπουκλής Φ.), Λάλα Ε. (Γιαννούλης Ι.), Νατσιόπουλος Ν. (Ντούρος Γ.)]
302/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της αριθ.1/2005 πράξης Π.Ε. Επέκταση Εθνικού Σταδίου Δ. Κατερίνης» (στην Μαρία Συμεωνίδου με 7.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
303/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών κλπ Δήμου Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
304/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
305/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών διαφήμισης στο Δήμο Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
306/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και φόρου του άρθρου 10 του Ν.1080/80 του Δήμου Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
307/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης λαϊκών αγορών στο Δήμο Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
308/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείων Δήμου Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
309/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό τελών άρδευσης στο Δήμο Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
310/2011 απόφαση

Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.) και καθορισμός τιμών ζώνης σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ακινήτων,  στο Δήμο Κατερίνης (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
311/2011 απόφαση

Αποδοχή δωρεάς ενός (1) λεωφορείου ιδιοκτησίας ΨΝΠΟ  
312/2011 απόφαση

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση δημοτικού σχολείου στην πολεοδομική ενότητα Ευαγγελικών Επέκταση (μετεγκατάσταση 5ου δημοτικού σχολείου)» προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ με ΦΠΑ (7/2011 μελέτη) [στην ΟΡΚΑ ΑΤΕΕ με μ΄4ση έκπτωση 49,01%]
313/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση εξοπλισμού αρδευτικών δικτύων  αντλιοστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήματος Τοπικής Κοινότητας Φωτεινών» προϋπολογισμού 4.500 ευρώ με ΦΠΑ (94/2011 μελέτη) [στην Αφοι Αρ. Αραβίδη & ΣΙΑ Ο.Ε.]
314/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της αριθ.2/2002 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Βατάν Δήμου Κατερίνης» [στη Μαρία Συμεωνίδου με 7.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ]
315/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της αριθ.1/2000 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Ευαγγελικών Δήμου Κατερίνης» [στον Μυλωνόπουλο Πέτρο με 11.600 ευρώ χωρίς ΦΠΑ]
316/2011 απόφαση

Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών εκσκαφής του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών (Τρίλοφου, Ελάφου, Εξοχής, Καταλωνίων) πρώην Δήμου Ελαφίνας» (89/2010 μελέτη πρώην ΤΥΔΚ) [Ψυρίλλος Αγ., Καλαϊτζίδου Ευδ., Γκαβαρδίνας Δ.]
317/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του δήμου.
Μελετλίδου Πολυξένη [αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησίας κ.κ.042206 Ο.Τ.174-175 Π.Ε. Ευαγγελικά – Επέκταση, ύστερα από αίτημα Σιδηροπούλου Συμέλας + εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενων και ρυμοτομούμενων τμημάτων για τους Κοκοβίδη Δ., Σαραηλίδη Κ., Σαραηλίδη Ν. και Μπάγια Άννα]
318/2011 απόφαση

Μελετλίδου Πολυξένη [αγωγή των Τσάπουρνα Ζ., Ξανθόπουλου Κ., Μαυρίδη Ν. κλπ + αγωγή των Ν.Δημουλιού και Π.Δημουλιού]
319/2011 απόφαση

Απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων.
Στραβογιάννη Αθηνά για επιδόματα προστασίας ανηλίκων, υπερηλίκων, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής
320/2011 απόφαση

Δεμερτζή Μαρίκα, για επιδόματα βαριάς αναπηρίας
321/2011 απόφαση

Καρυπίδης Κων/νος, για επιδόματα τυφλότητας, Β.Ν.Κ., κωφαλαλίας κλπ
322/2011 απόφαση

Συμπλήρωση της 278/2011 απόφασης Ο.Ε. με θέμα [Έγκριση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός του υπαλλήλου Αναστασιάδη Βενιαμίν ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 2.500,00 ευρώ για την έκδοση πινακίδων για το δεύτερο ρυμολκούμενο του Σταθμού Μεταφόρτωσης και ψήφιση πίστωσης] με το χρόνο απόδοσης λογαριασμού: 2 μήνες
323/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
324/2011 απόφαση

Ψήφιση πιστώσεων από δαπάνες πάγιας προκαταβολής (κατά την εισήγηση της Ο.Υ.)
325/2011 απόφαση

Αποδέσμευση του ποσού των 374.900 ευρώ από τον ΚΑΕ 02.30.7323.702 και ψήφιση πίστωσης
326/2011 απόφαση

Απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων.
Στραβογιάννη Αθηνά για επιδόματα προστασίας ανηλίκων, υπερηλίκων, ομογενών και στεγαστικής συνδρομής
327/2011 απόφαση

Δεμερτζή Μαρίκα, για επιδόματα βαριάς αναπηρίας
328/2011 απόφαση

Καρυπίδης Κων/νος, για επιδόματα τυφλότητας, Β.Ν.Κ., κωφαλαλίας κλπ
329/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής.
330/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
331/2011 απόφαση

Καταρτισμός όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012» ενδεικτικού προϋπολογισμού 999.424,20 ΕΥΡΩ (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
332/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
333/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων από πάγια προκαταβολή (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
334/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (στη Ζησκάτα Γεωργία έως 45.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23%)
335/2011 απόφαση

Ανάκληση των 303 και 315/2011 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής (σύμφωνα με το αριθ.πρωτ.11922/28-12-2011 έγγραφο της Αποκεντρ. Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης)
336/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τροποποιήσεων της αριθ.2/2002 πράξης εφαρμογής Π.Ε. Επέκταση Βατάν Δήμου Κατερίνης» στη μελετήτρια Μαρία Συμεωνίδου με το ποσό των 8.610 ευρώ με ΦΠΑ
337/2011 απόφαση

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2012 (σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας με τις επιφυλάξεις για τοποθέτηση κατά τη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο)
338/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για το έργο: Επέκταση ΧΥΤΑ Κατερίνης στη θέση Μπουφόλακας» προϋπολογισμού 50.000 ευρώ με ΦΠΑ (σε ομάδα μελετητών Κουτσιούμπα Δήμητρα, Λώλο Θεοφάνη, ENVIROPLAN ΑΕ, Ταβουλάρη Γεώργιο)
339/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης για το έργο: Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην 1η Διαχειριστική Ενότητα του Νομού Πιερίας» προϋπολογισμού 55.350 ευρώ με ΦΠΑ (σε ομάδα μελετητών)
340/2011 απόφαση

Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τροποποίηση Η.Μ. εγκαταστάσεων δημοτικού κτηρίου λόγω εφαρμογής Καλλικράτη» (62/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.632,10 ευρώ με ΦΠΑ (στη Χαραλαμπίδης & ΣΙΑ ΕΤΕ με το ποσό των 12.632,10 ευρώ με ΦΠΑ)
341/2011 απόφαση

Ανάκληση της αριθ.235/2011 απόφασης Ο.Ε. με θέμα [Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού τεχνικού στο Δ.Δ. Γανόχωρας» (89/2011 μελέτη) προϋπολογισμού 12.630,87 ευρώ με ΦΠΑ» στον ΕΔΕ Σωκράτη Τσακπουνίδη] λόγω του ότι ο ανάδοχος δε διαθέτει το κατάλληλο εργοληπτικό πτυχίο.
342/2011 απόφαση

Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου
Αχιλλέας Νικολαϊδης (εξώδικες προσκλήσεις με δήλωση του Ρηγόπουλου Θεοδώρου + άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της αριθ.1346/2011 διαταγής πληρωμής)
343/2011 απόφαση

Διόρθωση της 244/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το γ) μέρος για αγωγή Γεωργίου Φιλημέγκα ορίζεται ο δικηγόρος Αναγνωστούδης Δημήτριος
344/2011 απόφαση

Ανάκληση της 294/2011 απόφασης ΟΕ και εκ νέου Ορισμός της δικηγόρου Κατερίνης κας Ασλανίδου Αναστασίας για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείο Κατερίνης για την αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων μετά προσωρινής διαταγής που κατέθεσε η Ένωση Φορέων «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΘΑΛΗΣ – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το «Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Πέτρας Ολύμπου» κατά του Δήμου Κατερίνης και κατά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Επιχορήγηση Δράσης Συμβουλευτικής του Σχεδίου “Κατερίνη Απασχόληση Τώρα”»
345/2011 απόφαση

Ανάκληση της 290/2011 απόφασης ΟΕ και εκ νέου Ορισμός του δικηγόρου Κατερίνης κ. Περικλή Γιδαράκου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κατερίνης σε δίκη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κατερίνης για την αγωγή που κατέθεσε η ομόρρυθμη εταιρεία «Υιοί Θ. Αναστασιάδη Ο.Ε.» κατά του Δήμου Παραλίας
346/2011 απόφαση

Νατσιός Γιώργος (αίτηση ακύρωσης – προσφυγή των Ελένης + Γεωργίας Τζάγκα προς το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης)
347/2011 απόφαση

Γιδαράκος Περικλής (αγωγή χρέους Δαρίβας – Μουτσιοκάπα ΟΕ κατά Δ. Παραλίας στο Ειρηνοδικείο Κατερίνης)
348/2011 απόφαση

Μελετλίδου Πολυξένη (εξώδικος καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης + έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας)
349/2011 απόφαση

Μελετλίδου Πολυξένη (αιτήσεις των Γρηγοριάδη Λεωνίδα + Τσορμπατζίδη Παύλου για αποζημίωση των επικειμένων της ιδιοκτησίας τους στον Σ.Σταθμό – επέκταση)
350/2011 απόφαση

Γιδαράκος Περικλής (αίτημα αναστολής Μισαηλίδη Μιχαήλ κατά Πράξης Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα)
351/2011 απόφαση

Νικολαϊδης Αχιλλέας (για την αριθ.273/2010 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης)
352/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.3000/2011 απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στο δικηγόρο Αναγνωστούδη Δημήτριο)
353/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.2960α/2011 απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στο δικηγόρο Νικολαϊδη Αχιλλέα)
354/2011 απόφαση

Έγκριση της αριθ.3226/2011 απόφασης Δημάρχου (παροχή εντολής στο δικηγόρο Νικολαϊδη Αχιλλέα)
355/2011 απόφαση

Αναγνωστούδης Δημήτριος (αίτηση ακύρωσης Δημητρίου Ψαρού + αγωγή διεκδικητική κυριότητας Δ. Κορινού + αίτηση Ν.2882/2001 Νικολάου Καλαϊτζίδη)
356/2011 απόφαση

Αναγνωστούδης Δημήτριος (αίτηση καθορ.τιμής μονάδας κλπ Υφαντίδη Σάββα + αίτηση καθορ.τιμής μονάδας κλπ Δημητριάδη Γρηγορίου κλπ + κλήση Απόστολου Μακρίδη)
357/2011 απόφαση

Γιδαράκος Περικλής (αίτηση ακύρωσης Σωτηρίου Ροκά κλπ + αγωγή Δημητρίου Κατσίμπουρα + αγωγή Φυτά Α. Αλεξίου ΕΠΕ)
358/2011 απόφαση

Παπαγιάννης Χρήστος (αγωγή χρέους Ι. Μαλούτα + αγωγή αποζημίωσης Γεωργίου Ζάννα + αγωγή Τόκα ςΑστέριος & ΣΙΑ ΕΕ)
359/2011 απόφαση

Νικολαϊδης Αχιλλέας (αγωγή Βασιλείου Γεροβασιλείου)
360/2011 απόφαση

Καραδήμου Μήνα (αγωγή Γεωργίου Καρασκόρδα)
361/2011 απόφαση

Σαχινίδης Ιωάννης (Έφεση Βασιλικής Τουλιοπούλου και Παρασκευής Νικολάου)
362/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής για (12) προέδρους Τ. & Δ.Κοινοτήτων (Τραπεζούντας, Βρίας, Κ. Μηλιάς, Τρίλοφου, Ρητίνης, Ελάφου, Νεοκαισάρειας, Λόφου, Καλλιθέας, Σβορώνου, Γανόχωρας, Μοσχοποτάμου)
363/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής για (11) προέδρους Τ. & Δ.Κοινοτήτων (Καταλωνίων, Εξοχής, Αρωνά, Π.Κεραμιδίου, Περίστασης, Αγίου Δημητρίου, Φωτεινών, Κορινού, Κ.Αγιάννη, Κούκου, Ελατοχωρίου)
364/2011 απόφαση

Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης διαφόρων ποσών για τις ανάγκες του Δήμου μας (απαλλάσσονται οι δημοτικοί υπάλληλοι Σταυρούλα Δημητριάδου, Αναστασιάδης Βενιαμίν και Χατζεϊπίδης Μιχάλης)
365/2011 απόφαση

Διόρθωση της 333/2011 ΟΕ «Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες που έγιναν από την πάγια προκαταβολή του Δήμου Κατερίνης» ως προς το 2. Γανόχωρα: 25.7425.024 από Πολυλέλης Σάββας στο ορθό ΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
366/2011 απόφαση

Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων (κατά την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας)
367/2011 απόφαση