Αριθμός απόφασης 393/2018: Έγκριση της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018 (ύστερα από την αριθμ. 363/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

on

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρ. 21/2018
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

 

Αριθμός απόφασης 393/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018 (ύστερα από την αριθμ. 363/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής)

Στην Κατερίνη 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ. οικ. 25666/27.7.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και ο αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου Χρήστος Λεμονόπουλος.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα είκοσι επτά (27):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 15 Λιανός Χρήστος
2 Αθανασιάδης Παναγιώτης 16 Μακρίδης Νικόλαος
3 Ανανιάδης Σταύρος 17 Μακρίδου Παρθένα
4 Αρβανίτη Μαρία 18 Μπερεδήμας Παναγιώτης
5 Βαϊνάς Δημήτριος 19 Ναβροζίδου Παρθένα
6 Γιουμίδης Αλέξανδρος 20 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
7 Ελευθεριάδου Ροδή 21 Ντόντης Λάζος
8 Καλτσίδης Αλέξανδρος 22 Ντούρος Δημήτριος
9 Κατανάς Νικόλαος 23 Παπαδημητρίου Θωμάς
10 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 24 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
11 Κοκαβίδης Γεώργιος 25 Παπαζιώγας Νικόλαος
12 Κυριακίδης Γεώργιος 26 Παυλίδης Θεόδωρος
13 Λιακόπουλος Αθανάσιος 27 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
14 Λεμονόπουλος Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 8 Μίγκος Βασίλειος
2 Αμοιρίδης Περικλής 9 Μπουσνάκης Αστέριος
3 Γαβρίδης Γεώργιος 10 Παπαζήσης Αναστάσιος
4 Γκουγκουρέλας Χρήστος 11 Ράδης Σπυρίδων
5 Δρούγκας Φώτιος 12 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
6 Ίτσιος Γεώργιος 13 Φάκας Ιωάννης
7 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 14 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
3 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
4 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
5 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
6 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
7 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
8 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
9 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
10 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
4 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
5 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
6 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
7 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
8 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
9 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
10 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
11 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
12 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
13 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
14 Παλιαρούτας Θεοδώρου Κων/νος Τ.Κ. Φωτεινών
15 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
16 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
17 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
18 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
19 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης

Τα θέματα 1ο , 13ο και 28ο αποσύρθηκαν.
Ο Δ.Σ. Σταύρος Ανανιάδης προσήλθε πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε πριν τη συζήτηση και ψήφιση του 31ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. Γεώργιος Κοκαβίδης προσήλθε πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. Παναγιώτης Μπερεδήμας αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος αποχώρησε μετά τη συζήτηση και ψήφιση του 16ου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ….. 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών έθεσε υπόψη των μελών την 363/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών, την Έκθεση εσόδων – εξόδων Β τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 175 του Ν. 3463/2006, 65 και 266 του ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018 που έχει ως εξής:

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Τέλος Προηγούμενου έτους έτος 2017 Προηγούμενο τρίμηνο Α' τρίμηνο 2018 Τρέχον τρίμηνο Β' τρίμηνο έτους 2018 Μεταβολή %

Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2
ΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 22.821.765,74 22.849.367,77 23.482.590,70 1,03
ΕΑ1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 14.641.535,05 14.372.450,91 14.485.582,86 1,01
ΕΑ2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 30.429,10 30.364,79 30.284,79 1,00
ΕΑ3 Λοιπές απαιτήσεις 8.149.801,59 8.446.552,07 8.966.723,05 1,06
ΕΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 10.861.023,93 9.761.784,23 11.111.292,90 1,14
ΕΒ1 Ταμείο 0,00 0,00 379,23 0,00
ΕΒ2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 10.861.023,93 9.761.784,23 11.110.913,67 1,14
ΕΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΓ3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00
Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2
ΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 10.340.757,97 10.003.620,54 9.686.490,87 0,97
ΠΑ1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 10.340.757,97 10.003.620,54 9.686.490,87 0,97
ΠΑ2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΒ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.329.976,01 8.928.445,82 9.488.787,21 1,06
ΠΒ1 Προμηθευτές 3.804.376,45 3.801.030,25 4.533.956,31 1,19
ΠΒ3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 802.552,48 775.674,20 788.737,41 1,02
ΠΒ4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 415.964,58 164.917,02 133.708,09 0,81
ΠΒ5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.307.082,50 4.186.824,35 4.032.385,40 0,96
ΠΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 93.496,24 93.496,24 93.496,24 1,00
ΠΓ1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 93.496,24 93.496,24 93.496,24 1,00
ΠΓ2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00
ΠΓ3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %
1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3
6 Έξοδα 37.804.682,41 3.461.814,38 0,09 7.938.791,90 0,21 5.998.200,12 7.068.727,35 0,19 0,89
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.455.702,24 806.220,00 0,07 2.527.907,06 0,22 2.542.238,93 2.531.933,83 0,22 1,00
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.055.059,86 75.407,09 0,07 191.870,84 0,18 217.875,08 167.485,50 0,16 0,87
62 Παροχές τρίτων 5.580.023,71 775.726,13 0,14 1.289.764,80 0,23 1.125.487,12 1.093.646,05 0,20 0,85
63 Φόροι - τέλη 282.000,00 35.000,00 0,12 66.083,10 0,23 63.895,10 2.746,12 0,01 0,04
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 457.798,25 62.462,92 0,14 60.899,85 0,13 49.297,27 36.314,90 0,08 0,60
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1.704.000,00 4.000,00 0,00 413.559,05 0,24 413.147,27 413.116,27 0,24 1,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.411.614,88 59.573,73 0,04 203.995,49 0,14 183.841,64 110.817,59 0,08 0,54
67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 13.856.770,86 1.591.211,90 0,11 2.594.942,86 0,19 810.146,91 2.162.896,29 0,16 0,83
68 Λοιπά Έξοδα 2.001.712,61 52.212,61 0,03 589.768,85 0,29 592.270,80 549.770,80 0,27 0,93
7 Επενδύσεις 11.947.186,03 520.678,91 0,04 1.484.401,96 0,12 1.290.034,01 911.713,84 0,08 0,61
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.470.484,11 57.451,60 0,04 174.358,57 0,12 102.481,24 33.511,20 0,02 0,19
73 Έργα 8.345.791,71 411.046,33 0,05 1.006.574,40 0,12 1.117.256,49 834.446,68 0,10 0,83
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 2.115.910,21 37.180,98 0,02 303.468,99 0,14 70.296,28 43.755,96 0,02 0,14
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 29.851.328,36 350.000,00 0,01 -48.063,98 0,00 3.437.862,82 1.981.512,28 0,07 -41,23
81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 8.525.564,12 0,00 0,00 -54.447,74 -0,01 2.555.875,37 794.254,54 0,09 -14,59
82 Αποδόσεις 7.674.588,89 350.000,00 0,05 6.383,76 0,00 881.987,45 1.187.257,74 0,15 185,98
83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 13.651.175,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Αποθεματικό 9.566,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολα δαπανών 79.612.763,74 4.332.493,29 0,05 9.375.129,88 0,12 10.726.096,95 9.961.953,47 0,13 1,06

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Προϋπ/σμος Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %
1 2 2/1 3 3/1 3/2
0 Τακτικά έσοδα 27.937.489,02 7.782.884,92 0,28 7.537.280,62 0,27 0,97
01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 191.700,00 64.192,81 0,33 64.192,81 0,33 1,00
02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 60.000,00 5.293,52 0,09 5.293,52 0,09 1,00
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.743.000,00 1.383.139,19 0,24 1.382.242,74 0,24 1,00
04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 990.151,32 391.450,95 0,40 391.302,31 0,40 1,00
05 Φόροι και εισφορές 466.200,00 131.685,59 0,28 131.657,74 0,28 1,00
06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 20.410.437,70 5.798.245,64 0,28 5.553.899,28 0,27 0,96
07 Λοιπά τακτικά έσοδα 76.000,00 8.877,22 0,12 8.692,22 0,11 0,98
1 Έκτακτα έσοδα 10.508.764,64 2.067.139,04 0,20 2.067.077,56 0,20 1,00
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 25.000,00 3.526,00 0,14 3.526,00 0,14 1,00
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.619.444,74 743.372,92 0,21 743.372,92 0,21 1,00
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 6.362.619,90 1.222.434,55 0,19 1.222.434,55 0,19 1,00
14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 498.700,00 97.174,48 0,19 97.113,00 0,19 1,00
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.000,00 631,09 0,21 631,09 0,21 1,00
2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.407.408,65 407.224,22 0,17 280.157,77 0,12 0,69
21 Τακτικά έσοδα 2.327.408,65 354.345,24 0,15 254.236,88 0,11 0,72
22 Έκτακτα έσοδα 80.000,00 52.878,98 0,66 25.920,89 0,32 0,49
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 14.672.005,39 -12.382,87 0,00 246.612,38 0,02 -19,92
31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 14.672.005,39 -12.382,87 0,00 246.612,38 0,02 -19,92
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 12.676.643,54 1.179.498,93 0,09 1.179.498,93 0,09 1,00
41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 4.841.000,00 1.162.064,80 0,24 1.162.064,80 0,24 1,00
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 7.835.643,54 17.434,13 0,00 17.434,13 0,00 1,00
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 11.410.452,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολα εσόδων 79.612.763,74 11.424.364,24 0,14 11.310.627,26 0,14 0,99

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. α) Νικόλαος Μακρίδης, Παρθένα Ναβροζίδου, Γεώργιος Κοκαβίδης, που δήλωσαν παρόντες και β) Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη, Μαρία Αρβανίτη, Χρήστος Λιανός, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Σταύρος Ανανιάδης και Γεώργιος Κυριακίδης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 393/2018

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 2.8.2018
Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Καλλιόπη Τζουμέρκα

Μ.Α.