Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης   Αριθμός απόφασης 229/2018                ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων κ

Στην Κατερίνη 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ. 14491/3.5.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και οι αναπληρωτές Δημάρχου που ορίστηκαν με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου Χρήστος Λεμονόπουλος και Νικόλαος Παπαζιώγας.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31): 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
Τζουμέρκα Καλλιόπη
Μακρίδης Νικόλαος
Αθανασιάδης Παναγιώτης
Μακρίδου Παρθένα
Αμοιρίδης Περικλής
Μπουσνάκης Αστέριος
Ανανιάδης Σταύρος
Ναβροζίδου Παρθένα
Βαϊνάς Δημήτριος
Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
Γιουμίδης Αλέξανδρος
Ντόντης Λάζος
Δρούγκας Φώτιος
Ντούρος Δημήτριος
Ίτσιος Γεώργιος
Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
Καλτσίδης Αλέξανδρος
Παπαζήσης Αναστάσιος
Κατανάς Νικόλαος
Παπαζιώγας Νικόλαος
Κοκαβίδης Γεώργιος
Παυλίδης Θεόδωρος
Κυραϊλίδης Χρυσόστομος
Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
Κυριακίδης Γεώργιος
Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Αθανάσιος
Φάκας Ιωάννης
Λεμονόπουλος Χρήστος
Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
Λιανός Χρήστος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
Αγαθαγγελίδης Δημήτριος
Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
Αρβανίτη Μαρία
Μίγκος Βασίλειος
Γαβρίδης Γεώργιος
Μπερεδήμας Παναγιώτης
Γκουγκουρέλας Χρήστος
Παπαδημητρίου Θωμάς
Ελευθεριάδου Ροδή
Ράδης Σπυρίδων
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
3 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
4 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
5 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
6 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
7 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
8 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
9 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
10 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
11 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
4 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
5 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
6 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
7 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
8 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
9 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
10 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
11 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
12 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
13 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
14 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
15 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
16 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
17 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
18 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
Οι Δ.Σ Νικόλαος Κατανάς και Χρήστος Λιανός προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Οι Δ.Σ. Παναγιώτης Αθανασιάδης και Χαράλαμπος Παπαδόπουλος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος μετά την ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. Ιωάννης Φάκας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ….. 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών:
Ι. Την 53/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή “[…] Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Μητρ. Βαρνάβα (μονόδρομος), από την διασταύρωσή της με την οδό Οδ. Ανδρούτσου (μονής κατεύθυνσης) και έως την διασταύρωσή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου. Επίσης θα πρέπει να γίνει προσωρινή διακοπή της διέλευσης των πεζών καθώς και της στάθμευσης των οχημάτων στα τμήματα εκείνα των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος της οδού Μητρ. Βαρνάβα αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται κάτω από αρχιτεκτονικό στοιχείο (δοκάρι) το οποίο έχει υποστεί επικίνδυνη φθορά.
Καθώς η οδός Μητρ. Βαρνάβα είναι μονής κατεύθυνσης θα πρέπει να τοποθετηθεί η ανάλογη κατακόρυφη σήμανση ( Ρ-7 μονόδρομος + κορδέλα) στην διασταύρωσή της με την οδό Οδ. Ανδρούτσου και ασπροκόκκινη ταινία στα παραπάνω τμήματα των πεζοδρομίων. Επιπλέον επιβάλλεται η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων οι οποίες θα ενημερώνουν τους πεζούς αλλά και τους οδηγούς για τον κίνδυνο πτώσης στοιχείων από την οικοδομή του θέματος.
Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.”.
ΙΙ. Την αριθμ. 50/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης με την οποία γνωμοδοτεί «[…] υπέρ της έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών, επί της οδού Μητρ. Βαρνάβα […]».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την 53/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ. και τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ν. 3463/2006 και 65 του ν.3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας επί της οδού Μητρ. Βαρνάβα (μονόδρομος), από την διασταύρωσή της με την οδό Οδ. Ανδρούτσου (μονής κατεύθυνσης) και έως την διασταύρωσή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου. Επίσης με  προσωρινή διακοπή της διέλευσης των πεζών καθώς και της στάθμευσης των οχημάτων στα τμήματα εκείνα των πεζοδρομίων και του οδοστρώματος της οδού Μητρ. Βαρνάβα αντίστοιχα, τα οποία βρίσκονται κάτω από αρχιτεκτονικό στοιχείο (δοκάρι) το οποίο έχει υποστεί επικίνδυνη φθορά.
Η οδός Μητρ. Βαρνάβα είναι μονής κατεύθυνσης και θα τοποθετηθεί η ανάλογη κατακόρυφη σήμανση (Ρ-7 μονόδρομος + κορδέλα) στην διασταύρωσή της με την οδό Οδ. Ανδρούτσου και ασπροκόκκινη ταινία στα παραπάνω τμήματα των πεζοδρομίων. Επιπλέον επιβάλλεται η τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων οι οποίες θα ενημερώνουν τους πεζούς αλλά και τους οδηγούς για τον κίνδυνο πτώσης στοιχείων από την οικοδομή του θέματος.
Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 229/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 14.5.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα