Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.11/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης   Αριθμός απόφασης 213/2018               ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της Έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δ

 
Στην Κατερίνη 7 Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθμ. 14491/3.5.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και οι αναπληρωτές Δημάρχου που ορίστηκαν με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου Χρήστος Λεμονόπουλος και Νικόλαος Παπαζιώγας.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31): 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
 • Τζουμέρκα Καλλιόπη
 • Μακρίδης Νικόλαος
 • Αθανασιάδης Παναγιώτης
 • Μακρίδου Παρθένα
 • Αμοιρίδης Περικλής
 • Μπουσνάκης Αστέριος
 • Ανανιάδης Σταύρος
 • Ναβροζίδου Παρθένα
 • Βαϊνάς Δημήτριος
 • Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
 • Γιουμίδης Αλέξανδρος 
 • Ντόντης Λάζος
 • Δρούγκας Φώτιος
 • Ντούρος Δημήτριος
 • Ίτσιος Γεώργιος
 • Παπαδόπουλος ΧαράλαμποςΚαλτσίδης Αλέξανδρος
 • Παπαζήσης Αναστάσιος
 • Κατανάς Νικόλαος
 • Παπαζιώγας Νικόλαος
 • Κοκαβίδης Γεώργιος
 • Παυλίδης Θεόδωρος
 • Κυραϊλίδης Χρυσόστομος
 • Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
 • Κυριακίδης Γεώργιος
 • Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
 • Λιακόπουλος Αθανάσιος
 • Φάκας Ιωάννης
 • Λεμονόπουλος Χρήστος
 • Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
 • Λιανός Χρήστος
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
 • Αγαθαγγελίδης Δημήτριος
 • Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
 • Αρβανίτη Μαρία
 • Μίγκος Βασίλειος
 • Γαβρίδης Γεώργιος
 • Μπερεδήμας Παναγιώτης
 • Γκουγκουρέλας Χρήστος
 • Παπαδημητρίου Θωμάς
 • Ελευθεριάδου Ροδή
 • Ράδης Σπυρίδων

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής

2 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης

3 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου

4 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας

5 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη

6 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας

7 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου

8 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη

9 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας

10 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου

11 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου

2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων

3 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

4 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου

5 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου

6 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης

7 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος

8 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά

9 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού

10 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου

11 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής

12 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς

13 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας

14 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών

15 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας

16 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου

17 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης

18 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης

  Οι Δ.Σ Νικόλαος Κατανάς και Χρήστος Λιανός προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Οι Δ.Σ. Παναγιώτης Αθανασιάδης και Χαράλαμπος Παπαδόπουλος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος μετά την ψήφιση του 4ου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο Δ.Σ. Ιωάννης Φάκας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ……5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κο Λάζο Ντόντη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την 215/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που περιλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και μετά από εισήγηση του υπεύθυνου οικονομικών υπηρεσιών, την Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ.

  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

  Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 175 του Ν. 3463/2006,  65 και 266 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 Εγκρίνει την Έκθεση εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2018 που έχει ως εξής:

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

  Τέλος Προηγούμενου έτους                             έτος 2017 Προηγούμενο τρίμηνο                     Δ' τρίμηνο 2017 Τρέχον Τρίμηνο          Α' τρίμηνο έτους 2018 Μεταβολή %

Ε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

ΕΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 22.821.765,74 22.821.765,74 22.849.367,77 1,00

ΕΑ1 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 14.641.535,05 14.641.535,05 14.372.450,91 0,98

ΕΑ2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 30.429,10 30.429,10 30.364,79 1,00

ΕΑ3 Λοιπές απαιτήσεις 8.149.801,59 8.149.801,59 8.446.552,07 1,04

ΕΒ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 10.861.023,93 10.861.023,93 9.761.784,23 0,90

ΕΒ1 Ταμείο 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΒ2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 10.861.023,93 10.861.023,93 9.761.784,23 0,90

ΕΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΓ1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΓ2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΓ3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

Π ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2

ΠΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 10.340.757,97 10.340.757,97 10.003.620,54 0,97

ΠΑ1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 10.340.757,97 10.340.757,97 10.003.620,54 0,97

ΠΑ2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00

ΠΒ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.329.976,01 9.329.976,01 8.928.445,82 0,96

ΠΒ1 Προμηθευτές 3.804.376,45 3.804.376,45 3.801.030,25 1,00

ΠΒ3 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 802.552,48 802.552,48 775.674,20 0,97

ΠΒ4 Ασφαλιστικοί οργανισμοί 415.964,58 415.964,58 164.917,02 0,40

ΠΒ5 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.307.082,50 4.307.082,50 4.186.824,35 0,97

ΠΓ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 93.496,24 93.496,24 93.496,24 1,00

ΠΓ1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 93.496,24 93.496,24 93.496,24 1,00

ΠΓ2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00

ΠΓ3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % %

1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3

6 Έξοδα 37.453.892,69 25.685.896,52 0,69 8.729.023,71 0,23 4.884.427,30 7.474.571,50 0,20 0,86

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 11.318.482,24 7.847.813,74 0,69 2.539.085,95 0,22 2.522.373,32 2.150.508,47 0,19 0,85

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.078.059,86 892.552,80 0,83 197.277,58 0,18 147.947,93 136.278,63 0,13 0,69

62 Παροχές τρίτων 5.650.307,03 4.580.175,72 0,81 1.203.971,10 0,21 751.914,11 693.432,89 0,12 0,58

63 Φόροι - τέλη 247.000,00 241.000,00 0,98 3.546,27 0,01 3.546,27 3.466,27 0,01 0,98

64 Λοιπά Γενικά έξοδα 432.371,05 324.409,47 0,75 58.544,94 0,14 10.409,76 10.128,81 0,02 0,17

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1.700.000,00 1.699.500,00 1,00 432.087,96 0,25 432.087,96 432.087,96 0,25 1,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.272.752,44 1.126.995,70 0,89 207.418,95 0,16 113.100,25 112.888,61 0,09 0,54

67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 13.805.420,07 7.023.949,09 0,51 3.857.557,66 0,28 687.385,63 3.724.617,79 0,27 0,97

68 Λοιπά Έξοδα 1.949.500,00 1.949.500,00 1,00 229.533,30 0,12 215.662,07 211.162,07 0,11 0,92

7 Επενδύσεις 11.769.939,16 7.041.728,71 0,60 999.415,94 0,08 558.049,88 499.648,31 0,04 0,50

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.376.100,43 717.643,11 0,52 76.518,12 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Έργα 8.302.795,95 4.344.468,36 0,52 734.666,80 0,09 517.293,92 463.648,31 0,06 0,63

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 2.091.042,78 1.979.617,24 0,95 188.231,02 0,09 40.755,96 36.000,00 0,02 0,19

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 29.501.328,36 15.848.853,01 0,54 8.137.997,28 0,28 4.314.340,65 3.187.002,53 0,11 0,39

81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 8.525.564,12 8.524.264,12 1,00 7.378.526,81 0,87 2.736.025,64 1.916.273,39 0,22 0,26

82 Αποδόσεις 7.324.588,89 7.324.588,89 1,00 759.470,47 0,10 1.578.315,01 1.270.729,14 0,17 1,67

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 13.651.175,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Αποθεματικό 7.757,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολα δαπανών 78.732.917,36 48.576.478,24 0,62 17.866.436,93 0,23 9.756.817,83 11.161.222,34 0,14 0,62

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018

Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Προϋπ/σμος Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα %

1 2 2/1 3 3/1 3/2

0 Τακτικά έσοδα 27.759.337,70 6.731.119,29 0,24 6.725.494,05 0,24 1,00

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 191.700,00 30.342,67 0,16 24.948,81 0,13 0,82

02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 60.000,00 22.908,46 0,38 22.908,46 0,38 1,00

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 5.743.000,00 533.725,42 0,09 533.725,42 0,09 1,00

04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 812.000,00 251.917,65 0,31 251.686,27 0,31 1,00

05 Φόροι και εισφορές 466.200,00 50.796,06 0,11 50.796,06 0,11 1,00

06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 20.410.437,70 5.835.837,67 0,29 5.835.837,67 0,29 1,00

07 Λοιπά τακτικά έσοδα 76.000,00 5.591,36 0,07 5.591,36 0,07 1,00

1 Έκτακτα έσοδα 10.241.432,38 406.019,41 0,04 406.019,41 0,04 1,00

11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3.368.112,48 218.680,42 0,06 218.680,42 0,06 1,00

13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 6.346.619,90 66.750,00 0,01 66.750,00 0,01 1,00

14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 498.700,00 120.534,37 0,24 120.534,37 0,24 1,00

16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.000,00 54,62 0,02 54,62 0,02 1,00

2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 2.323.045,85 1.610.484,45 0,69 1.519.684,82 0,65 0,94

21 Τακτικά έσοδα 2.243.045,85 1.539.047,38 0,69 1.494.037,80 0,67 0,97

22 Έκτακτα έσοδα 80.000,00 71.437,07 0,89 25.647,02 0,32 0,36

3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 14.672.005,39 14.575.923,81 0,99 269.532,98 0,02 0,02

31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 14.672.005,39 14.575.923,81 0,99 269.532,98 0,02 0,02

4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 12.326.643,54 1.212.843,45 0,10 1.212.843,45 0,10 1,00

41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 4.491.000,00 1.181.617,11 0,26 1.181.617,11 0,26 1,00

42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 7.835.643,54 31.226,34 0,00 31.226,34 0,00 1,00

5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 11.410.452,50 11.410.252,50 1,00 11.410.252,50 1,00 1,00

Σύνολα εσόδων 78.732.917,36 35.946.642,91 0,46 21.543.827,21 0,27 0,60

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. α) Σταύρος Ανανιάδης, Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη, Θεοδοσία Χαϊλατζίδου, Χρήστος Λιανός που δήλωσαν παρόντες και β) Νικόλαος Μακρίδης, Περικλής Αμοιρίδης, Γεώργιος Κοκαβίδης, Παρθένα Ναβροζίδου, Λάζαρος Σαρηγιαννίδης, Γεώργιος Κυριακίδης και Ιωάννης Φάκας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 213/2018

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής:

Η Πρόεδρος  Τα Μέλη

Ακολουθούν υπογραφές.

 

Ακριβές  απόσπασμα

Κατερίνη 10.5.2018

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Καλλιόπη Τζουμέρκα