Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.9/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης   Αριθμός απόφασης 153/2018              ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση - συμπλήρωση της 720/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα "Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμού

Στην Κατερίνη 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 10045/16.3.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη
2 Λιανός Χρήστος
3 Αθανασιάδης Παναγιώτης
4 Μακρίδης Νικόλαος
5 Αμοιρίδης Περικλής
6 Μακρίδου Παρθένα
7 Ανανιάδης Σταύρος
8 Μπερεδήμας Παναγιώτης
9 Αρβανίτη Μαρία
10 Μπουσνάκης Αστέριος
11 Βαϊνάς Δημήτριος
12 Ναβροζίδου Παρθένα
13 Γκουγκουρέλας Χρήστος
14 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
15 Δρούγκας Φώτιος
16 Ντόντης Λάζος
17 Ελευθεριάδου Ροδή
18 Ντούρος Δημήτριος
19 Ίτσιος Γεώργιος
20 Παπαδημητρίου Θωμάς
21 Καλτσίδης Αλέξανδρος
22 Παπαζήσης Αναστάσιος
23 Κατανάς Νικόλαος
24 Παυλίδης Θεόδωρος
25 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
26 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
27 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος
28 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
29 Κυριακίδης Γεώργιος
30 Φάκας Ιωάννης
31 Λεμονόπουλος Χρήστος
32 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος
2 Μίγκος Βασίλειος
3 Γαβρίδης Γεώργιος
4 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
5 Γιουμίδης Αλέξανδρος   
6 Παπαζιώγας Νικόλαος
7 Κοκαβίδης Γεώργιος
8 Ράδης Σπυρίδων
9 Λιακόπουλος Αθανάσιος
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος
Τ.Κ. Εξοχής
 
2 Γαλάνης Παύλος
Τ.Κ. Καταλωνίων
 
3 Γκοτόβας Γεώργιος
Τ.Κ. Λόφου
 
4 Γκούτζας Δημήτριος
Τ.Κ. Λαγοράχης
 
5 Καρασερίδου Φωτεινή
Δ.Κ. Κορινού
 
6 Μαλιώρας Νικόλαος
Τ.Κ. Παραλίας
 
7 Οφίδης Χαράλαμπος
Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
 
8 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος
Δ.Κ. Καλλιθέας
 
9 Τάκος Ευάγγελος
Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
 
10 Τάκος Ιωάννης
Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
 
11 Τεκτονίδης Ιωάννης 
Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
 
12 Τσίρκος Ευθύμιος
Δ.Κ. Κατερίνης
 
13 Φωτιάδης Στέφανος
Τ.Κ. Τριλόφου
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης
Τ.Κ. Ελάφου
 
2 Γατσιού Άννα
Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
 
3 Γκλάρας Νικόλαος
Τ.Κ. Ελατοχωρίου
 
4 Ζανέτας Λεωνίδας
Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
 
5 Ζάχος Βασίλειος
Τ.Κ. Ρητίνης
 
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος
Τ.Κ. Αρωνά
 
7 Κατσαντώνης Ευθύμιος
Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
 
8 Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Τ.Κ. Σεβαστής
 
9 Κωνσταντινίδης Χρήστος
Δ.Κ. Σβορώνου
 
10 Μαλάμου Ευτέρπη
Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
 
11 Μαντονίτσας Ιωάννης
Τ.Κ. Γανόχωρας
 
12 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος
Τ.Κ. Φωτεινών
 
13 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος
Τ.Κ. Βρίας
 
14 Ταγκαλίδης Αναστάσιος
Τ.Κ. Κούκου
 
15 Χελιδονόπουλος Γεώργιος
Δ.Κ. Περίστασης
 
16 Χρυσόπουλος Αθανάσιος
Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
 
Τα θέματα 1ο και 27ο αποσύρθηκαν.
Ο Δ.Σ. Σταύρος Ανανιάδης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21ου και 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε πριν την ψήφιση του 23ου θέματος.
 
 Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ……17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κύριο Δημήτριο Ντούρο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. τα εξής: 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ. «Περί της Αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων» σύμφωνα με τις οποίες με απόφαση του Δημοτικού Σ/λίου καθορίζεται η έναρξη και η λήξη της αρδευτικής περιόδου, ο αριθμός των υδρονομέων άρδευσης, ο τομέας δράσης του κάθε υδρονομέα καθώς και η αμοιβή του κάθε υδρονομέα. 
Β.  Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.1 (δ3) του Ν. 3463/06.
Δ.  Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011.  
Ε. Την με αριθμό 720/2018 απόφαση Δ.Σ.
Στ. Την με αριθμό 39/2018 εισήγηση της Ε.Π.Ζ. που έχει ως εξής:
"Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης την τροποποίηση της αριθμ. 720/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με προσθήκη μίας θέσης υδρονομέα για το αρδευτικό έργο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης, διότι λόγω των Θεομηνιών (πλημμυρών) που έπληξαν την εν λόγω Τοπική Κοινότητα προκλήθηκαν σημαντικές ζημίες στο αρδευτικό έργο που εξυπηρετεί την αγροτική περιοχή της, και ως αποτέλεσμα κατέστη ιδιαίτερα δύσκολη η διαχείριση του αρδευτικού έργου από έναν μόνο υδρονομέα.
Προτείνεται οι θέσεις των υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο του έτους 2018 για την Τοπική Κοινότητα Εξοχής να διαμορφωθούν σε δύο (αντί για μία (1) που αναφέρεται στην 720/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)."
 
          Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010,  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
Τροποποιεί την 720/2018 απόφαση Δ.Σ. με την προσθήκη ενός ακόμα υδρονομέα στην Τοπική Κοινότητα Εξοχής της Δημοτικής Ενότητας Ελαφίνας του Δήμου Κατερίνης (οι θέσεις διαμορφώνονται σε δύο), διότι, λόγω των Θεομηνιών (πλημμυρών) που έπληξαν την εν λόγω Τοπική Κοινότητα, προκλήθηκαν σημαντικές ζημίες στο αρδευτικό έργο που εξυπηρετεί την αγροτική περιοχή της, με αποτέλεσμα να καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η διαχείριση του αρδευτικού έργου από έναν μόνο υδρονομέα.
 
Η αμοιβή των υδρονομέων καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ. Α’/16-12-2015) όπως αυτές ισχύουν.  Οι Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018 του Δήμου Κατερίνης που βαρύνει η δαπάνη της αμοιβής των υδρονομέων είναι οι:
- 02.25.6041.001 «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων επί συμβάσει»
- 02.25.6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» 
 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
 
Μειοψήφησαν οι: α) Νικόλαος Μακρίδης, Περικλής Αμοιρίδης, Παρθένα Ναβροζίδου και Λάζαρος Σαρηγιαννίδης, και β) Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη, Θεοδοσία Χαϊλατζίδου, Μαρία Αρβανίτη, Χρήστος Λιανός, Γεώργιος Κυριακίδης και Ιωάννης Φάκας, οι οποίοι δήλωσαν παρόντες.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 153/2018
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής:
 
 
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
 Ακολουθούν υπογραφές.
 
 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 21.03.2018
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
  
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ