ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 9/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης   Αριθμός απόφασης 152/2018  ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης στην οδό Κασσάνδρου, με την παραχώρηση μιας θέσης στάσης

Στην Κατερίνη 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 10045/16.3.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
 
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010.
 
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα δύο (32): 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη
2 Λιανός Χρήστος
3 Αθανασιάδης Παναγιώτης
4 Μακρίδης Νικόλαος
5 Αμοιρίδης Περικλής
6 Μακρίδου Παρθένα
7 Ανανιάδης Σταύρος
8 Μπερεδήμας Παναγιώτης
9 Αρβανίτη Μαρία
10 Μπουσνάκης Αστέριος
11 Βαϊνάς Δημήτριος
12 Ναβροζίδου Παρθένα
13 Γκουγκουρέλας Χρήστος
14 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
15 Δρούγκας Φώτιος
16 Ντόντης Λάζος
17 Ελευθεριάδου Ροδή
18 Ντούρος Δημήτριος
19 Ίτσιος Γεώργιος
20 Παπαδημητρίου Θωμάς
21 Καλτσίδης Αλέξανδρος
22 Παπαζήσης Αναστάσιος
23 Κατανάς Νικόλαος
24 Παυλίδης Θεόδωρος
25 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος
26 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
27 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος
28 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
29 Κυριακίδης Γεώργιος
30 Φάκας Ιωάννης
31 Λεμονόπουλος Χρήστος
32 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος
2 Μίγκος Βασίλειος
3 Γαβρίδης Γεώργιος
4 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
5 Γιουμίδης Αλέξανδρος   
6 Παπαζιώγας Νικόλαος
7 Κοκαβίδης Γεώργιος
8 Ράδης Σπυρίδων
9 Λιακόπουλος Αθανάσιος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος
Τ.Κ. Εξοχής 
 
2 Γαλάνης Παύλος
Τ.Κ. Καταλωνίων
 
3 Γκοτόβας Γεώργιος
Τ.Κ. Λόφου
 
4 Γκούτζας Δημήτριος
Τ.Κ. Λαγοράχης
 
5 Καρασερίδου Φωτεινή
Δ.Κ. Κορινού
 
6 Μαλιώρας Νικόλαος
Τ.Κ. Παραλίας
 
7 Οφίδης Χαράλαμπος
Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
 
8 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος
Δ.Κ. Καλλιθέας
 
9 Τάκος Ευάγγελος
Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
 
10 Τάκος Ιωάννης
Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
 
11 Τεκτονίδης Ιωάννης 
Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
 
12 Τσίρκος Ευθύμιος
Δ.Κ. Κατερίνης
 
13 Φωτιάδης Στέφανος
Τ.Κ. Τριλόφου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης
Τ.Κ. Ελάφου
 
2 Γατσιού Άννα
Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
 
3 Γκλάρας Νικόλαος
Τ.Κ. Ελατοχωρίου
 
4 Ζανέτας Λεωνίδας
Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
 
5 Ζάχος Βασίλειος
Τ.Κ. Ρητίνης
 
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος
Τ.Κ. Αρωνά
 
7 Κατσαντώνης Ευθύμιος
Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
 
8 Κωνσταντινίδης Κυριάκος
Τ.Κ. Σεβαστής
 
9 Κωνσταντινίδης Χρήστος
Δ.Κ. Σβορώνου
 
10 Μαλάμου Ευτέρπη
Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
 
11 Μαντονίτσας Ιωάννης
Τ.Κ. Γανόχωρας
 
12 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος
Τ.Κ. Φωτεινών
 
13 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος
Τ.Κ. Βρίας
 
14 Ταγκαλίδης Αναστάσιος
Τ.Κ. Κούκου
 
15 Χελιδονόπουλος Γεώργιος
Δ.Κ. Περίστασης
 
16 Χρυσόπουλος Αθανάσιος
Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
Τα θέματα 1ο και 27ο αποσύρθηκαν.
Ο Δ.Σ. Σταύρος Ανανιάδης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21ου και 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε πριν την ψήφιση του 23ου θέματος.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών:
Ι. Την 32/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή “... Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την παραχώρηση μίας θέσης στάσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολής οδηγών που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου (αριθμός 35)”.
 
ΙΙ. Την 31/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης υπέρ της έγκρισης παραχώρησης μίας θέσης στάσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολής οδηγών που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου (αριθμός 35).
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 79 του ν. 3463/2006 και 65 του ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την παραχώρηση μίας θέσης στάσης την παραχώρηση μίας θέσης στάσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολής οδηγών που βρίσκεται επί της οδού Κασσάνδρου (αριθμός 35).
 
Τονίζεται ότι η οδός Κασσάνδρου είναι μία κεντρική οδός της πόλης της Κατερίνης (εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο) διπλής κατεύθυνσης, ενώ επιτρέπεται η στάθμευση εκατέρωθεν της οδού.
 
Στη συγκεκριμένη περιοχή οι υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης οχημάτων δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες.
Με την τοποθέτηση της ανάλογης κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης θα υποδειχθεί στους οδηγούς να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους στη συγκεκριμένη θέση, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται τα φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης κατά την επιβίβαση και αποβίβαση στο όχημα της σχολής οδηγών.
 
Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006. 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
 
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
 
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 21.3.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα