Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 8/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης  

Αριθμός απόφασης 122/2018               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με έγκριση εισόδου - εξόδου υπαίθριου χώρου στάθμευσης
 
       Στην Κατερίνη σήμερα 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 8139/5.3.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος. Ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28):
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 15 Μακρίδης Νικόλαος
2 Αρβανίτη Μαρία 16 Μακρίδου Παρθένα
3 Βαϊνάς Δημήτριος 17 Μπερεδήμας Παναγιώτης
4 Γαβρίδης Γεώργιος 18 Μπουσνάκης Αστέριος
5 Γιουμίδης Αλέξανδρος    19 Ναβροζίδου Παρθένα
6 Ελευθεριάδου Ροδή 20 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
7 Ίτσιος Γεώργιος 21 Ντόντης Λάζος
8 Καλτσίδης Αλέξανδρος 22 Ντούρος Δημήτριος
9 Κατανάς Νικόλαος 23 Παπαδημητρίου Θωμάς
10 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 24 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
11 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 25 Παπαζιώγας Νικόλαος
12 Κυριακίδης Γεώργιος 26 Παυλίδης Θεόδωρος
13 Λιακόπουλος Αθανάσιος 27 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
14 Λεμονόπουλος Χρήστος 28 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 8 Λιανός Χρήστος
2 Αθανασιάδης Παναγιώτης 9 Μίγκος Βασίλειος
3 Αμοιρίδης Περικλής 10 Παπαζήσης Αναστάσιος
4 Ανανιάδης Σταύρος 11 Ράδης Σπυρίδων
5 Γκουγκουρέλας Χρήστος 12 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
6 Δρούγκας Φώτιος 13 Φάκας Ιωάννης
7 Κοκαβίδης Γεώργιος
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
2 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
3 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
4 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
5 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
6 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
3 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
4 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
5 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
6 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
7 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
8 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
9 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
10 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
11 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
12 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
13 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
14 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
15 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
16 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
17 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
18 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
19 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
20 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
21 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
22 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
23 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
 
Το 6ο θέμα αποσύρθηκε.
Ο Δ.Σ. Θεόδωρος Παυλίδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και η Δ.Σ. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Θωμάς Παπαδημητρίου αποχώρησε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
 
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών:
Ι. Την 31/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή “... Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με έγκριση εισόδου - εξόδου υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ. 54 του σχεδίου πόλης Κατερίνης και έχει πρόσωπο στις οδούς Μεγ. Αλεξάνδρου (κεντρική οδός) και Προύσσης (πεζόδρομος), σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του προϊστάμενου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών «Μόνον Είσοδος από Μ. Αλεξάνδρου Έξοδος από Προύσης»”.
ΙΙ. Την αριθ. 06/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης με την οποία γνωμοδοτεί «υπέρ της έγκρισης εισόδου - εξόδου οχημάτων του υπαίθριου χώρου επί της οδού Προύσης (πεζόδρομος)».
ΙΙΙ. Την αριθ. 20/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης του Δήμου Κατερίνης με την οποία γνωμοδοτεί «υπέρ της έγκρισης εισόδου-εξόδου, για τη δημιουργία ανοιχτού χώρου στάθμευσης στο ακίνητο που βρίσκεται στο ΟΤ 54, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου εφόσον θα διασφαλίζεται η απρόσκοπτη προτεραιότητα διέλευσης πεζών επί των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Προύσης».
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 79 του ν. 3463/2006 και 65 του ν. 3852/2010
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την έγκριση εισόδου - εξόδου υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Ο.Τ. 54 του σχεδίου πόλης Κατερίνης που έχει πρόσωπο στις οδούς Μεγ. Αλεξάνδρου (κεντρική οδός) και Προύσσης (πεζόδρομος), σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, «Μόνον Είσοδος από Μ. Αλεξάνδρου Έξοδος από Προύσης».
 
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006. 
 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2018
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
 
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
 
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 13.3.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα