Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 8/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

 
Αριθμός απόφασης 121/2018               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης στην οδό Αγίας Αικατερίνης 7 με την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π
 
       Στην Κατερίνη σήμερα 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 8139/5.3.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος. Ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28):
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 15 Μακρίδης Νικόλαος
2 Αρβανίτη Μαρία 16 Μακρίδου Παρθένα
3 Βαϊνάς Δημήτριος 17 Μπερεδήμας Παναγιώτης
4 Γαβρίδης Γεώργιος 18 Μπουσνάκης Αστέριος
5 Γιουμίδης Αλέξανδρος    19 Ναβροζίδου Παρθένα
6 Ελευθεριάδου Ροδή 20 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
7 Ίτσιος Γεώργιος 21 Ντόντης Λάζος
8 Καλτσίδης Αλέξανδρος 22 Ντούρος Δημήτριος
9 Κατανάς Νικόλαος 23 Παπαδημητρίου Θωμάς
10 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 24 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
11 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 25 Παπαζιώγας Νικόλαος
12 Κυριακίδης Γεώργιος 26 Παυλίδης Θεόδωρος
13 Λιακόπουλος Αθανάσιος 27 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
14 Λεμονόπουλος Χρήστος 28 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 8 Λιανός Χρήστος
2 Αθανασιάδης Παναγιώτης 9 Μίγκος Βασίλειος
3 Αμοιρίδης Περικλής 10 Παπαζήσης Αναστάσιος
4 Ανανιάδης Σταύρος 11 Ράδης Σπυρίδων
5 Γκουγκουρέλας Χρήστος 12 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
6 Δρούγκας Φώτιος 13 Φάκας Ιωάννης
7 Κοκαβίδης Γεώργιος
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
2 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
3 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
4 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
5 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
6 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
3 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
4 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
5 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
6 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
7 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
8 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
9 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
10 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
11 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
12 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
13 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
14 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
15 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
16 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
17 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
18 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
19 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
20 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
21 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
22 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
23 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
 
Το 6ο θέμα αποσύρθηκε.
Ο Δ.Σ. Θεόδωρος Παυλίδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και η Δ.Σ. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Θωμάς Παπαδημητρίου αποχώρησε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
 
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών:
Ι. Την 30/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή “... Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π (όπως αυτά περιγράφονται στο ΦΕΚ 2302Β/ 16-09-2013), επί του πεζοδρομίου που διέρχεται έμπροσθεν του καταστήματος των αιτούντων (Αγίας Αικατερίνης 7). Με τον τρόπο αυτόν θα αποτραπεί το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης των οχημάτων επί του πεζοδρομίου. Τα παραπάνω εμπόδια θα τοποθετηθούν στο πρόσωπο του καταστήματος και επί του ορίου του πεζοδρομίου, έτσι ώστε να επιτρέπεται παράλληλα και η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών (πλάτος πεζοδρομίου 1,60 μέτρα). 
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.”.
ΙΙ. Την 30/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης υπέρ της έγκρισης τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π (όπως αυτά περιγράφονται στο ΦΕΚ 2302Β/ 16-09-2013), επί του πεζοδρομίου που διέρχεται έμπροσθεν του καταστήματος των αιτούντων (Αγίας Αικατερίνης 7).
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 79 του ν. 3463/2006 και 65 του ν. 3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης με την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π (όπως αυτά περιγράφονται στο ΦΕΚ 2302Β/ 16-09-2013), επί του πεζοδρομίου που διέρχεται έμπροσθεν του καταστήματος των αιτούντων (Αγίας Αικατερίνης 7). Με τον τρόπο αυτόν θα αποτραπεί το φαινόμενο της παράνομης στάθμευσης των οχημάτων επί του πεζοδρομίου. Τα παραπάνω εμπόδια θα τοποθετηθούν στο πρόσωπο του καταστήματος και επί του ορίου του πεζοδρομίου, έτσι ώστε να επιτρέπεται παράλληλα και η ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών (πλάτος πεζοδρομίου 1,60 μέτρα). 
 
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006. 
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006. 
 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2018
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
 
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
 
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 13.3.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα