Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 8/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 109/2018               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση – συμπλήρωση της 4/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Τροποποίηση της 685/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”», όπως ισχύει”
Στην Κατερίνη σήμερα 9 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 8139/5.3.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος. Ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 15 Μακρίδης Νικόλαος
2 Αρβανίτη Μαρία 16 Μακρίδου Παρθένα
3 Βαϊνάς Δημήτριος 17 Μπερεδήμας Παναγιώτης
4 Γαβρίδης Γεώργιος 18 Μπουσνάκης Αστέριος
5 Γιουμίδης Αλέξανδρος    19 Ναβροζίδου Παρθένα
6 Ελευθεριάδου Ροδή 20 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
7 Ίτσιος Γεώργιος 21 Ντόντης Λάζος
8 Καλτσίδης Αλέξανδρος 22 Ντούρος Δημήτριος
9 Κατανάς Νικόλαος 23 Παπαδημητρίου Θωμάς
10 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 24 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
11 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 25 Παπαζιώγας Νικόλαος
12 Κυριακίδης Γεώργιος 26 Παυλίδης Θεόδωρος
13 Λιακόπουλος Αθανάσιος 27 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
14 Λεμονόπουλος Χρήστος 28 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 8 Λιανός Χρήστος
2 Αθανασιάδης Παναγιώτης 9 Μίγκος Βασίλειος
3 Αμοιρίδης Περικλής 10 Παπαζήσης Αναστάσιος
4 Ανανιάδης Σταύρος 11 Ράδης Σπυρίδων
5 Γκουγκουρέλας Χρήστος 12 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
6 Δρούγκας Φώτιος 13 Φάκας Ιωάννης
7 Κοκαβίδης Γεώργιος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
2 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
3 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
4 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
5 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
6 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
3 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
4 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
5 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
6 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
7 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
8 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
9 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
10 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
11 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
12 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
13 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
14 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
15 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
16 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
17 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
18 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
19 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
20 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
21 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
22 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
23 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
Το 6ο θέμα αποσύρθηκε.
Ο Δ.Σ. Θεόδωρος Παυλίδης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και η Δ.Σ. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Θωμάς Παπαδημητρίου αποχώρησε πριν την ψήφιση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Λάζο Ντόντη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών:
Α. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου Ν. Παπαζιώγα για την τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 4/2018 απόφασης Δ.Σ που έχει ως εξής:
“Με την υπ΄ αριθ. 4/2018 απόφασή σας αποφασίστηκε ύστερα από εισήγησή μας ότι «Για τα περίπτερα που οι δικαιούχοι των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου βρίσκονται εν ζωή όμως τα περίπτερα είναι ανενεργά (κλειστά) για χρονικό διάστημα από έξι μήνες και πάνω, μετά από έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών, θα ανακαλείται η εν λόγω άδεια από τον δικαιούχο και η θέση για τη λειτουργία του περιπτέρου θα εξετάζεται εκ νέου σύμφωνα με τα δεδομένα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (κατάργηση ή μη της θέσης)».
Η εισήγησή μας αυτή στηρίχθηκε στο υπ΄ αριθ. πρωτ. 44185/26-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (φωτ/φο επισυνάπτεται).
Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο του Υπουργείου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου περί ανάκλησης διοικητικών πράξεων (προηγούμενη ακρόαση του δικαιούχου κλπ) εξετάζοντας τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης και η αναγκαιότητα διατήρησης ή κατάργησης της θέσης του περιπτέρου.
Ύστερα από τα παραπάνω επειδή στην προηγούμενη εισήγησή μας από παράλειψή μας δεν αναφέρθηκε το ως άνω έγγραφο του Υπουργείου, θα πρέπει να τροποποιηθεί η υπ΄ αριθ. 04/2018 απόφαση ΔΣ και να συμπεριληφθεί το υπ΄ αριθ. 44185/26-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.“
Β. Το αριθ. πρωτ. 44185/26-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί μετατόπισης περιπτέρου και την 4/2018 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: 6ΣΚ6ΩΕΤ-ΕΝΑ) με θέμα “Τροποποίηση της 685/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”», όπως ισχύει”.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
   Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, την 4/2018 απόφασή του, το αριθ. πρωτ. 44185/2015/26-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τις διατάξεις των άρθρων 79 του ν. 3463/2006 και 65 του ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Τροποποιεί και συμπληρώνει το σημείο Β της 4/2018 απόφασης Δ.Σ. με θέμα [Τροποποίηση της 685/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”», όπως ισχύει], και λαμβάνοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. 44185/2015/26-01-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης επαναδιατυπώνει την προσθήκη στο σημείο Β της ανωτέρω απόφασης ως εξής:
Β.“ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Για τα περίπτερα που οι δικαιούχοι των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρου βρίσκονται εν ζωή όμως τα περίπτερα είναι ανενεργά (κλειστά) για χρονικό διάστημα από έξι μήνες και πάνω, μετά από έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών και αφού ληφθούν υπόψη οι γενικές αρχές διοικητικού δικαίου περί ανάκλησης διοικητικών πράξεων (προηγούμενη ακρόαση του δικαιούχου κλπ) εξετάζοντας τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης και η αναγκαιότητα διατήρησης ή κατάργησης της θέσης του περιπτέρου, θα εξετάζεται η ανάκληση ή μη της άδειας από τον δικαιούχο καθώς και η θέση για τη λειτουργία του περιπτέρου, σύμφωνα με τα δεδομένα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (κατάργηση ή μη της θέσης)”.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι να τροποποιηθεί, περίληψή της θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ.24.9/20-10-1958).
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Μειοψήφησε ο Δ.Σ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος που δήλωσε παρών.
   
   Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 109/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 13.3.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα