Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 6/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

 
Αριθμός απόφασης 95/2018               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
 
Στην Κατερίνη σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 6082/16.2.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος. Ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, απουσίαζε για υπηρεσιακούς λόγους. 
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα επτά (37):
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 20 Μακρίδου Παρθένα
2 Αθανασιάδης Παναγιώτης 21 Μίγκος Βασίλειος
3 Αμοιρίδης Περικλής 22 Μπερεδήμας Παναγιώτης
4 Ανανιάδης Σταύρος 23 Μπουσνάκης Αστέριος
5 Αρβανίτη Μαρία 24 Ναβροζίδου Παρθένα
6 Βαϊνάς Δημήτριος 25 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
7 Γαβρίδης Γεώργιος 26 Ντόντης Λάζος
8 Γιουμίδης Αλέξανδρος    27 Ντούρος Δημήτριος
9 Γκουγκουρέλας Χρήστος 28 Παπαδημητρίου Θωμάς
10 Δρούγκας Φώτιος 29 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
11 Ελευθεριάδου Ροδή 30 Παπαζήσης Αναστάσιος
12 Ίτσιος Γεώργιος 31 Παπαζιώγας Νικόλαος
13 Καλτσίδης Αλέξανδρος 32 Παυλίδης Θεόδωρος
14 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 33 Ράδης Σπυρίδων
15 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 34 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
16 Κυριακίδης Γεώργιος 35 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
17 Λεμονόπουλος Χρήστος 36 Φάκας Ιωάννης
18 Λιανός Χρήστος 37 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
19 Μακρίδης Νικόλαος
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 3 Κοκαβίδης Γεώργιος
2 Κατανάς Νικόλαος 4 Λιακόπουλος Αθανάσιος
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
4 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
5 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
6 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
7 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
8 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
9 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
4 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
5 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
6 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
7 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
8 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
9 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
10 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
11 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
12 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
13 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
14 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
15 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
16 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
17 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
18 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
19 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
20 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
 
Τα θέματα 3ο και 9ο αποσύρθηκαν.
 
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Νικόλαο Παπαζιώγα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών:
Α. Την υπηρεσιακή αναφορά του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που αναφέρει τα εξής: 
“Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 «Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με  απόφασή του να μεταβιβάζει στην ΕΠΟΙΖΩ αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της» Λόγω του ευέλικτου σχήματος της ΕΠΟΙΖΩ και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θεωρείται σκόπιμο να μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα από το Δημοτικό Συμβούλιο στην ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με τη χορήγηση, ανανέωση, μεταβίβαση, ανάκληση άδειας πωλητή υπαιθρίου εμπορίου (παραγωγών, επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου: λαϊκών αγορών, πλανοδίου, στασίμου εμπορίου κλπ), πρόσληψη υπαλλήλου και οτιδήποτε προκύψει εν καιρώ και θα αφορά τις άδειες υπαιθρίου εμπορίου. 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1,2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Τ.Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» «Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου είναι ο δήμος της μόνιμης κατοικίας του παραγωγού. Για τους αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, καθώς και τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο δήμος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους αρμόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα¨.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Τ.Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»  «Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου….».
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Τ.Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
«Η μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται μόνον: α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή β) σε περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής άδειας. …….. Για άδεια επαγγελματία πωλητή πλανοδίου εμπορίου, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι η οικεία Περιφέρεια και για άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου.»
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/Τ.Α΄/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» Για την έγκριση της προσωρινής αναπλήρωσης, υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας στις αρχές του άρθρου 18 (Δήμος) αίτηση με τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων1 και 2, κατά περίπτωση”.
Β. Την 582/2014 απόφαση Δ.Σ. με θέμα "Μεταβίβαση αρμοδιότητας στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου.
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 65 παρ. 6 του Ν.3852/2010, αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικές με χορήγηση, ανανέωση, μεταβίβαση, ανάκληση άδειας πωλητή υπαιθρίου εμπορίου (παραγωγών, επαγγελματιών πωλητών υπαιθρίου εμπορίου: λαϊκών αγορών, πλανοδίου, στασίμου εμπορίου κλπ), πρόσληψη υπαλλήλου και οτιδήποτε προκύψει και θα αφορά τις άδειες υπαιθρίου εμπορίου. 
 
 
 Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 95/2018 ορθή
 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
 
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
 
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 26.2.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα