ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 4/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 60/2018               
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης στην οδό Αγίας Λαύρας 25 με την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π και από τις δύο πλευρές της εισόδου
       Στην Κατερίνη σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 5149/9.2.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και ο  αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα πέντε (35):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 19 Λεμονόπουλος Χρήστος
2 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 20 Λιανός Χρήστος
3 Αθανασιάδης Παναγιώτης 21 Μακρίδης Νικόλαος
4 Αμοιρίδης Περικλής 22 Μακρίδου Παρθένα
5 Ανανιάδης Σταύρος 23 Μίγκος Βασίλειος
6 Αρβανίτη Μαρία 24 Μπουσνάκης Αστέριος
7 Βαϊνάς Δημήτριος 25 Ναβροζίδου Παρθένα
8 Γιουμίδης Αλέξανδρος    26 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
9 Δρούγκας Φώτιος 27 Ντόντης Λάζος
10 Ελευθεριάδου Ροδή 28 Ντούρος Δημήτριος
11 Ίτσιος Γεώργιος 29 Παπαδημητρίου Θωμάς
12 Καλτσίδης Αλέξανδρος 30 Παπαζήσης Αναστάσιος
13 Κατανάς Νικόλαος 31 Παπαζιώγας Νικόλαος
14 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 32 Παυλίδης Θεόδωρος
15 Κοκαβίδης Γεώργιος 33 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
16 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 34 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
17 Κυριακίδης Γεώργιος 35 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
18 Λιακόπουλος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Γαβρίδης Γεώργιος
2 Γκουγκουρέλας Χρήστος
3 Μπερεδήμας Παναγιώτης
4 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
5 Ράδης Σπυρίδων
6 Φάκας Ιωάννης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
4 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
5 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
6 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
7 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
8 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
9 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
10 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
11 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
12 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
13 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
14 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
4 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
5 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
7 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
8 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
9 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
10 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
11 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
12 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
13 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
14 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
15 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
Ο Δ.Σ. Νικόλαος Κατανάς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, οι Δ.Σ. Γεώργιος Κοκαβίδης και Βασίλειος Μίγκος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, και ο Δ.Σ. Χρήστος Λιανός κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Δ.Σ. Αστέριος Μπουσνάκης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Σταύρος Ανανιάδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 24ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών:
Ι. Την 15/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή “... Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αγίας Λαύρας 25 με την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π (όπως αυτά περιγράφονται στο ΦΕΚ 2302Β/ 16-09-2013) και από τις δυο πλευρές της εισόδου (δεξιά και αριστερά). Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετηθούν παράλληλα με το πρόσωπο της Γ.Ε.Χ.Α. και σε απόσταση ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20) από αυτήν, ενώ μεταξύ τους θα υπάρχει άνοιγμα ενάμισι μέτρου (1,50)  το οποίο θα εξυπηρετεί την ευχερή είσοδο και έξοδο προς και από την Γ.Ε.Χ.Α.
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.”.
ΙΙ. Την 19/2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κατερίνης υπέρ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην οδό Αγίας Λαύρας.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 79 του ν. 3463/2006 και 65 του ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης και συγκεκριμένα την τοποθέτηση στην οδό Αγίας Λαύρας 25, προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π (όπως αυτά περιγράφονται στο ΦΕΚ 2302Β/ 16-09-2013) και από τις δυο πλευρές της εισόδου (δεξιά και αριστερά). Τα εμπόδια αυτά θα τοποθετηθούν παράλληλα με το πρόσωπο της Γ.Ε.Χ.Α. και σε απόσταση ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20) από αυτήν, ενώ μεταξύ τους θα υπάρχει άνοιγμα ενάμισι μέτρου (1,50), το οποίο θα εξυπηρετεί την ευχερή είσοδο και έξοδο προς και από την Γ.Ε.Χ.Α.
Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση των παραγράφων 1α, 1β, 1γ, του Άρθρου 82 του Ν. 3463/2006. 
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του ν.3463/2006. 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 60/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 16.2.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Καλλιόπη Τζουμέρκα