ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ.4/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 59/2018   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης των Περιφερειακών Γραμμών 11 και 12, του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης
 (ύστερα από την αριθ. 14/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
       Στην Κατερίνη σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 5149/9.2.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και ο  αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα πέντε (35):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 19 Λεμονόπουλος Χρήστος
2 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 20 Λιανός Χρήστος
3 Αθανασιάδης Παναγιώτης 21 Μακρίδης Νικόλαος
4 Αμοιρίδης Περικλής 22 Μακρίδου Παρθένα
5 Ανανιάδης Σταύρος 23 Μίγκος Βασίλειος
6 Αρβανίτη Μαρία 24 Μπουσνάκης Αστέριος
7 Βαϊνάς Δημήτριος 25 Ναβροζίδου Παρθένα
8 Γιουμίδης Αλέξανδρος    26 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
9 Δρούγκας Φώτιος 27 Ντόντης Λάζος
10 Ελευθεριάδου Ροδή 28 Ντούρος Δημήτριος
11 Ίτσιος Γεώργιος 29 Παπαδημητρίου Θωμάς
12 Καλτσίδης Αλέξανδρος 30 Παπαζήσης Αναστάσιος
13 Κατανάς Νικόλαος 31 Παπαζιώγας Νικόλαος
14 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 32 Παυλίδης Θεόδωρος
15 Κοκαβίδης Γεώργιος 33 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
16 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 34 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
17 Κυριακίδης Γεώργιος 35 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
18 Λιακόπουλος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Γαβρίδης Γεώργιος
2 Γκουγκουρέλας Χρήστος
3 Μπερεδήμας Παναγιώτης
4 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
5 Ράδης Σπυρίδων
6 Φάκας Ιωάννης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
4 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
5 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
6 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
7 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
8 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
9 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
10 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
11 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
12 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
13 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
14 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
4 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
5 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
7 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
8 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
9 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
10 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
11 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
12 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
13 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
14 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
15 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
Ο Δ.Σ. Νικόλαος Κατανάς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, οι Δ.Σ. Γεώργιος Κοκαβίδης και Βασίλειος Μίγκος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, και ο Δ.Σ. Χρήστος Λιανός κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Δ.Σ. Αστέριος Μπουσνάκης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Σταύρος Ανανιάδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 24ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …. 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο, Δημήτριο Ντούρο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 
1. Την αριθ. 14/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ. με την οποία εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης των Περιφερειακών Γραμμών 11 και 12, του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ.1.α4 και 82 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1.Βν του Ν. 3852/2010.
Κατόπιν των παραπάνω, ο αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. (απόφαση 14/2018) και στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την τροποποίηση των Περιφερειακών Γραμμών 11 και 12, του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης ως εξής:
Α. Μετάβαση: από το ΙΚΑ στα Νέα Κοιμητήρια (Περιφερειακή Γραμμή 1)
Αφετηρία: ΙΚΑ
Διαδρομή: Κανελλοπούλου - Ηπείρου - Αγίου Διονυσίου - Αγράφων - 25ης Μαρτίου - Φαιάκων - 28ης Οκτωβρίου - Ειρήνης - Εθνικής Αντιστάσεως - Κασσάνδρου - Βέροιας - Θεσσαλονίκης - Π.Ε.Ο. Κατερίνης - Θεσσαλονίκης - Νικ. Πλαστήρα - Αν. Μιαούλη - Φαρμάκη - Νικ. Πλαστήρα - Ρήγα Φεραίου - Φιλώτα - 7Ης Μεραρχίας - Μητροπόλεως - Βασ. Ηρακλείου - ΑΛ. Παπάγου - Ν. Διαμαντή - Θεσσαλίας - Σουρή - Χειρωνείας - Λιτοχώρου — Αγίου Δημητρίου — Ησιόδου — Τερζοπούλου - Κανελλοπούλου
Στάσεις:
1 ΙΚΑ Κανελλοπούλου
2 Διασταύρωση Αγίου Διονυσίου Στην Διασταύρωση Αγίου Διονυσίου
3 Αγράφων Αγράφων
4 Ψυχιατρείο Ψυχιατρείο Μαρτίου
5 Διασταύρωση Μαρτίου - Φαιάκων Στην Διασταύρωση Μαρτίου - Φαιάκων
6 Παπουτσίδης Στο πρατήριο Παπουτσίδης
7 Παγοποιείο 50m της εισόδου του 6ου Δημοτικού Σχολείου
8 Φρουραρχείο 28ης Οκτωβρίου 57
9
10 Θεία Ανάληψη Ειρήνης 9
11 Κωνσταντόπουλου Εθνικής Αντίστασης 14
12 Βελίκη Κασσάνδρου 32
13 ΚΤΕΛ Στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ
14 Γ έφυρα Στην στροφή για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ
15 Νέα Δικαστήρια Νέα Δικαστήρια
16 Παπαγεωργίου Στο κατάστημα Παπαγεωργίου
17 Αστυνομία Στην Αστυνομία
18 Καμίνι Στην ταβέρνα Καμίνι
19 Νέα Νεκροταφεία Νέα Νεκροταφεία
20 Καμίνι Απέναντι από την ταβέρνα Καμίνι
21 Αστυνομία Απέναντι από την Αστυνομία
22 Εργατικές Κατοικίες Εργατικές κατοικίες Εγγλέζικου
23 Ευαγγελικά Μνήματα Ανδρέα Μιαούλη 50
24 Λαζαρίδης Πλησίον Κατάστημα Λαζαρίδη
25 Τσαχούρ Απέναντι από το καφενείο Τσαχούρ
26 Ψιλομάτης Φαρμάκη 30
27 Γ αλααας Στο Σούπερ Μάρκετ Γαλαξία
28 Μπαζάκος Νικ. Πλαστήρα 53
29 Αγιος Ευθύμιος Απέναντι από το εκκλησάκι του Αγίου Ευθυμίου
30 Κούρτης Απέναντι από το Σούπερ Μάρκετ Κούρτη
31 Μπράτσιος Ρήγα Φεραίου 2
32 Τζαμί Απέναντι από Το Τζαμί
33 Παλιό Νοσοκομείο Πλησίον της Εκάβης, 25m μετά την διασταύρωση
34 Παλλάς Επί της Μ. Αλεξάνδρου, 25m μετά την διασταύρωση
35 Τούφα Επ. Μακ. Κίτρους - Βαρνάβα
36 Βενζινάδικο Μάρα Απέναντι από το Βενζινάδικο Μάρα
37 Κουντουρά Νικ. Διαμαντή
38 Μανώλης Νικ. Διαμαντή 24
39 Χρυσοπούλου Θεσσαλίας 18
40 Μαχρέμης Χειρωνείας
41 Ζέτας Λιτοχώρου 17
42 Σούπερ Μάρκετ Λιτοχώρου - Αγίου Δημητρίου
43 Αγίου Δημητρίου Αγίου Δημητρίου
44 ΟΑΕΔ Στον ΟΑΕΔ
45 1 ΕΠΑΑ Τερζοπούλου 97
46 ΙΚΑ Κανελλοπούλου
Β. Μετάβαση: από τα Νέα Κοιμητήρια στο ΙΚΑ (Περιφερειακή Γραμμή 2)
Αφετηρία: Νέα Νεκροταφεία
Διαδρομή: Π.Ε.Ο Κατερίνης - Θεσσαλονίκης - Νικ. Πλαστήρα - Π.Β. Φλέμιγκ - Θεσσαλονίκης - Υπεραστικό ΚΤΕΛ - Κασσάνδρου - Εθνικής Αντίστασης - Μαρτίου - Ξάνθου — Τερζοπούλου — Κανελλοπούλου — Ηπείρου — Εθνικού Σταδίου — Τερζοπούλου — Ησιόδου - Αγίου Δημητρίου - Λιτοχώρου - Χειρωνείας - Σουρή - Θεσσαλίας - Νικ. Διαμαντή - Αλ. Παπάγου - Επ. Μακαρίου Κίτρους - Μητροπόλεως - Ανδρούτσου - Τερζοπούλου - Ειρήνης - Εθνικής Αντιστάσεως - Κασσάνδρου - Θεσσαλονίκης - Π.Ε.Ο Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
Στάσεις:
1 Νέα Νεκροταφεία Νέα Νεκροταφεία
2 Καμίνι Απέναντι από την ταβέρνα Καμίνι
3 Αστυνομία Απέναντι από την Αστυνομία
4 Εργατικές Κατοικίες Εργατικές κατοικίες Εγγλέζικου
5 Εργατικές Κατοικίες Εργατικές Κατοικίες Εγγλέζικου μέσα
6 Φλέμιγκ Β} πάροδος Φλέμιγκ
7 11 Δημοτικό Στο 11° Δημοτικό Σχολείο
8 Νέα Δικαστήρια Νέα Δικαστήρια
9 ΚΤΕΛ Στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ έξω
10 ΚΤΕΛ Στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ μέσα
11 Βελίκη Κασσάνδρου 32
12 Κωνσταντόπουλου Εθνικής Αντίστασης 14
13 Ευκαρπίδη Επί της 25ης Μαρτίου στην πλατεία Δημοκρατίας 25m πριν την διασταύρωση
14 Κτηνιατρείο Έναντι κτηνιατρείου 25ης Μαρτίου 58
15 Κλεισούρας
16 Φανάρια Στα φανάρια της Τερζοπούλου
17 Οπτικά Τερζοπούλου
18 ΙΚΑ Κανελλοπούλου
19 1 ΕΠΑΛ Τερζοπούλου 97
20 ΟΑΕΔ Στον ΟΑΕΔ
21 Αγίου Δημητρίου Αγίου Δημητρίου
22 Σούπερ Μάρκετ Λιτοχώρου - Αγίου Δημητρίου
23 Ζέτας Λιτοχώρου 17
24 Μαχρέμης Χειρωνείας
25 Χρυσοπούλου Θεσσαλίας 18
26 Μανώλης Νικ. Διαμαντή 24
27 Κουντουρά Νικ. Διαμαντή
28 Βενζινάδικο Μάρα Στο Βενζινάδικο Μάρα
29 Ξύλινο Στην γωνία στο Ξύλινο
30 Φούρνος Μητροπόλεως
31 Αξονικός Στον Αξονικό
32 Περίπτερο Ανδρούτσου 21, πριν την διασταύρωση 25m
33 Πρώην Βιβλιοπωλείο Μάτι Επί της Ανδρούτσου, 25m πριν την διασταύρωση
34 Πρακτορείο ΟΠΑΠ Διασταύρωση Τερζοπούλου
35 Παπαδη μητριού Τερζοπούλου
36 Θεία Ανάληψη Ειρήνης 9
37 Κωνσταντόπουλου Εθνικής Αντίστασης 14
38 Βελίκη Κασσάνδρου 32
39 ΚΤΕΛ Στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ έξω
40 Γέφυρα Στην στροφή για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ
41 Νέα Δικαστήρια Νέα Δικαστήρια
42 Παπαγεωργίου Στο κατάστημα Παπαγεωργίου
43 Αστυνομία Στην Αστυνομία
44 Καμίνι Στην ταβέρνα Καμίνι
45 Νέα Νεκροταφεία Νέα Νεκροταφεία
Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.3463/2006.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 59/2018
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής:
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές.
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 16.02.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ