ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ.4/2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης

Αριθμός απόφασης 58/2018   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση χειμερινών και θερινών δρομολογίων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ύστερα από την αριθ. 10/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.)
Στην Κατερίνη σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. 5149/9.2.2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, καθώς και σε όλους τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν. 3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Σάββας Χιονίδης που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010, καθώς και ο  αναπληρωτής Δημάρχου που ορίστηκε με την 8170/28.2.2017 απόφαση Δημάρχου, Χρήστος Λεμονόπουλος.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη βρέθηκαν παρόντα τριάντα πέντε (35):
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Τζουμέρκα Καλλιόπη 19 Λεμονόπουλος Χρήστος
2 Αγαθαγγελίδης Δημήτριος 20 Λιανός Χρήστος
3 Αθανασιάδης Παναγιώτης 21 Μακρίδης Νικόλαος
4 Αμοιρίδης Περικλής 22 Μακρίδου Παρθένα
5 Ανανιάδης Σταύρος 23 Μίγκος Βασίλειος
6 Αρβανίτη Μαρία 24 Μπουσνάκης Αστέριος
7 Βαϊνάς Δημήτριος 25 Ναβροζίδου Παρθένα
8 Γιουμίδης Αλέξανδρος    26 Νταρλαγιάννη Αλεξάνδρα
9 Δρούγκας Φώτιος 27 Ντόντης Λάζος
10 Ελευθεριάδου Ροδή 28 Ντούρος Δημήτριος
11 Ίτσιος Γεώργιος 29 Παπαδημητρίου Θωμάς
12 Καλτσίδης Αλέξανδρος 30 Παπαζήσης Αναστάσιος
13 Κατανάς Νικόλαος 31 Παπαζιώγας Νικόλαος
14 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 32 Παυλίδης Θεόδωρος
15 Κοκαβίδης Γεώργιος 33 Σαρηγιαννίδης Λάζαρος
16 Κυραϊλίδης Χρυσόστομος 34 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος
17 Κυριακίδης Γεώργιος 35 Χαϊλατζίδου Θεοδοσία
18 Λιακόπουλος Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 
1 Γαβρίδης Γεώργιος
2 Γκουγκουρέλας Χρήστος
3 Μπερεδήμας Παναγιώτης
4 Παπαδόπουλος Χαράλαμπος
5 Ράδης Σπυρίδων
6 Φάκας Ιωάννης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
 
1 Αμβροσιάδης Ελευθέριος Τ.Κ. Εξοχής
2 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων
3 Γκούτζας Δημήτριος Τ.Κ. Λαγοράχης
4 Ζανέτας Λεωνίδας Τ.Κ. Νέας Τραπεζούντος
5 Κατσαντώνης Ευθύμιος Τ.Κ. Μοσχοχωρίου
6 Κωνσταντινίδης Χρήστος Δ.Κ. Σβορώνου
7 Μαλάμου Ευτέρπη Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς
8 Μαλιώρας Νικόλαος Τ.Κ. Παραλίας
9 Οφίδης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Αγίου Ιωάννη
10 Πολυχρόνης Κωνσταντίνος Δ.Κ. Καλλιθέας
11 Τάκος Ευάγγελος Τ.Κ. Κάτω Αγίου Ιωάννη
12 Τάκος Ιωάννης Τ.Κ. Παλαιού Κεραμιδίου
13 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας
14 Φωτιάδης Στέφανος Τ.Κ. Τριλόφου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1 Αδαμόπουλος Ιωάννης Τ.Κ. Ελάφου
2 Γατσιού Άννα Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
3 Γκλάρας Νικόλαος Τ.Κ. Ελατοχωρίου
4 Γκοτόβας Γεώργιος Τ.Κ. Λόφου
5 Ζάχος Βασίλειος Τ.Κ. Ρητίνης
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος Τ.Κ. Αρωνά
7 Καρασερίδου Φωτεινή Δ.Κ. Κορινού
8 Κωνσταντινίδης Κυριάκος Τ.Κ. Σεβαστής
9 Μαντονίτσας Ιωάννης Τ.Κ. Γανόχωρας
10 Παλιαρούτας – Θεοδώρου Κωνσταντίνος Τ.Κ. Φωτεινών
11 Στραβογιάννης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Βρίας
12 Ταγκαλίδης Αναστάσιος Τ.Κ. Κούκου
13 Τσίρκος Ευθύμιος Δ.Κ. Κατερίνης
14 Χελιδονόπουλος Γεώργιος Δ.Κ. Περίστασης
15 Χρυσόπουλος Αθανάσιος Τ.Κ. Μοσχοποτάμου
Ο Δ.Σ. Νικόλαος Κατανάς προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, οι Δ.Σ. Γεώργιος Κοκαβίδης και Βασίλειος Μίγκος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, και ο Δ.Σ. Χρήστος Λιανός κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Ο Δ.Σ. Αθανάσιος Λιακόπουλος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης, ο Δ.Σ. Αστέριος Μπουσνάκης αποχώρησε πριν την ψήφιση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης και ο Δ.Σ. Σταύρος Ανανιάδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 24ου θέματος ημερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …. 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο, Δημήτριο Ντούρο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα εξής: 
1. Την αριθ. 10/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ. με την οποία εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την έγκριση των χειμερινών και θερινών δρομολογίων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 79 παρ.1.α4 και 82 του Ν.3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1.Βν του Ν. 3852/2010.
Κατόπιν των παραπάνω, ο αντιδήμαρχος εισηγήθηκε την έγκριση της εισήγησης της Ε.Π.Ζ. (απόφαση 10/2018) και στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση των χειμερινών και θερινών δρομολογίων του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ως εξής: 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
 
ΒΡΟΝΤΟΥ 7:00 Κ 7:50 Α 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 Α 14:10Α 15:10 16:00 17:00 19:30 20:30 Α  
ΔΙΟΝ 7:00 T 7:50 8:40 9:30 T 10:30 11:30 T 12:45 13:35 Τ 14:50 T 16:30 17:30 19:00 20:30  
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 7:15 7:30 7:45 9:45 12:00 12:40 13:15 14:50 15:50 18:30 21:00  
ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗΣ 7:30 9:15 11:20 12:45 13:30 14:50 17:30 20:30  
ΑΡΩΝΑΣ 7:20 8:00 10:00 11:30 12:15 13:30 14:50 16:30 18:30 21:00  
Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙ 7:20 7:45 7:55 9:00 10:30 12:30 13:00 13:45 14:50 15:50 18:00 20:30  
ΚΑΙΣ.-ΜΟΣΧ/ΡΙ 7:00 8:05 10:50 13:05 14:30 16:10 18:30 20:30  
ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 6:30 7:00 7:20 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
13:30 14:00 14:20 14:50 16:30 18:30 21:00  
ΠΕΡ.ΓΡΑΜΜΗ ΙΚΑ 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00  
ΠΕΡ.ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΚΡ. 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 7:15 9:05 13:05 15:15 19:05 21:00  
ΑΓΙΑ ΑΙΚ. - ΝΕΑ ΚΟΙΜ. 12:00 15:00  
ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΒΡΟΝΤΟΥ 8:00 10:30 14:00 18:00 21:00 ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΙΚΤΑ
ΔΙΟΝ 8:00 10:30 14:00 18:00 21:00
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 8:15 13:30 17:15 21:00  
ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗΣ 7:45 11:30 15:00 20:30  
ΑΡΩΝΑΣ 9:00 10:30 12:00 14:20 16:30 18:30 21:00     ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ
Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙ 8:50 13:00 17:00 20:30  
ΚΑΙΣ.-ΜΟΣΧ/ΡΙ 8:00 11:00 14:00 16:30 20:30  
ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 6:30 9:00 10:30 12:00 14:20 16:30 18:30 21:00  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 7:00 13:00 15:05 19:05 21:00  
ΑΓΙΑ ΑΙΚ. - ΝΕΑ ΚΟΙΜ. 12:00 15:00  
Τ=ΤΕΡΜΑ(Πηγαίνει ως τα Σαρακατσάνικα στο Δίον) Α=ΑΝΟΔΟΣ(Εισέρχεται στην άνοδο μέσω Νέας Εφέσσου) Κ=ΚΑΘΟΔΟΣ(Εισέρχεται στην κάθοδο μέσω Νέας Εφέσσου)
*ΑΠΌ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΙΚΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΝ ΣΤΙΣ 22:05 ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ
 ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
*ΌΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ Ν.ΕΦΕΣΣΟ-ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑ-ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ-ΒΡΟΝΤΟΥ-ΚΑΡΙΤΣΑ-ΔΙΟΝ ΚΆΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΙΚΤΑ
*ΤO ΔΡΟΜΟΛΟΓΙO  20:30 ΓΙΑ ΔΙΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΝΑEI ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΙΙΤΣΑ
*ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΝ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ :14:50 - 16:30 - 18:30 - 20:30 
*ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ :15:10 - 17:00-19:00 - 20:30 
*ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΩΝΑ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΥΡΙΑΚΕΣ-ΕΟΡΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ
*ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7:55 ΓΙΑ ΠΑΛΙΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΌΤΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
*ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7:15 ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ.
*ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7:00 ΓΙΑ ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗ
*ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΘΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10:00 ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΚΑΡΙΤΣΑ
*ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 7:00 ΓΙΑ ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗ ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΌΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ-ΠΑΣΧΑ) ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΙΣ 7:45
*Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΙΚΑ ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑ ΩΡΑ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΙΣ 8:00 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΙΣ 14:00
*Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑ ΩΡΑ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΙΣ 7:30 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΙΣ 14:30
ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΒΡΟΝΤΟΥ 7:00 8:00 9:00 10:00 11:30 13:00 14:40 17:00 19:30 21:30  
ΔΙΟΝ 7:00 Τ 8:00 09:15 T 10:30 11:45 13:20 T 14:45 T 17:00 18:30 21:30  
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 8:00 10:15 12:30 14:50 17:00 21:15  
ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗΣ 8:40 11:30 13:30 15:30 17:30 20:45  
ΑΡΩΝΑΣ 7:30 10:00 13:30 14:20 16:30 18:30 21:00  
Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙ 7:20 9:10 11:00 13:00 14:20 16:00 17:40 21:15  
ΚΑΙΣ.-ΜΟΣΧ/ΡΙ 6:50 9:00 12:00 14:30 16:15 19:00 21:30  
ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00
  12:30 13:00 13:30 14:00 14:20 16:30 18:30 21:00  
ΠΕΡ.ΓΡΑΜΜΗ ΙΚΑ 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00
  13:30 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00  
ΠΕΡ.ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΚΡ. 7:30 8:00 8:30 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30
  13:00 14:00 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 7:00 8:10 8:30 9:10 9:30 10:10 10:30 11:10 11:30 12:10 12:30 13:10
13:30 14:10 14:30 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 18:30 19:10
19:30 20:10 21:10 22:10 23:10  
ΑΓΙΑ ΑΙΚ. - ΝΕΑ ΚΟΙΜ. 12:00 15:00  
ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ  
ΒΡΟΝΤΟΥ 8:00 10:30 13:00 15:30 18:00 21:30 ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΙΚΤΑ
ΔΙΟΝ 8:00 10:30 13:00 15:30 18:00 21:30
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ 9:00 12:00 16:00 19:30 21:15  
ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗΣ 8:00 11:00 15:00 18:30 20:45  
ΑΡΩΝΑΣ 9:00 10:30 12:00 14:20 16:30 18:30 21:00 ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ
Π.ΚΕΡΑΜΙΔΙ 8:30 13:00 17:00 19:00 21:15  
ΚΑΙΣ.-ΜΟΣΧ/ΡΙ 8:00 11:10 14:30 16:30 21:30  
ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 6:30 9:00 10:30 12:00 14:20 16:30 18:30 21:00  
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ 7:00 8:10 8:30 9:10 9:30 10:10 10:30 11:10 11:30 12:10 12:30 13:10
13:30 14:10 14:30 15:10 15:30 16:10 16:30 17:10 17:30 18:10 18:30 19:10
19:30 20:10 21:10 22:10 23:10  
ΑΓΙΑ ΑΙΚ. - ΝΕΑ ΚΟΙΜ. 12:00 15:00  
Τ=ΤΕΡΜΑ (Πηγαίνει ως τα Σαρακατσάνικα στο Δίον)
*ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  21:30 ΓΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ-ΔΙΟΝ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΙΚΤΟ
*ΚΆΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΕΟΡΤΗ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥ-ΔΙΟΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΙΚΤΑ
*ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΘΑ ΠΕΡΝΑΝΕ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10:00 ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΚΑΡΙΤΣΑ
*Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΙΚΑ ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑ ΩΡΑ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΙΣ 8:00 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΙΣ 14:00
*Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΆΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΑ ΩΡΑ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΙΣ 7:30 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΙΣ 14:30
ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΟΛ.ΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ
FROM KORINOS TO PARALIA AND OLYMPIC BEACH AND RETURN
17:00 ΑΠΟ ΟΛ.ΑΚΤΗ 17:15 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΟΣ
17:30 ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΟ 17:45 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛ.ΑΚΤΗ
18:00 ΑΠΟ ΟΛ.ΑΚΤΗ 18:15 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΟΣ
18:30 ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΟ 18:45 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛ.ΑΚΤΗ
19:00 ΑΠΟ ΟΛ.ΑΚΤΗ 19:15 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΟΣ
19:30 ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΟ 19:45 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛ.ΑΚΤΗ
20:00 ΑΠΟ ΟΛ.ΑΚΤΗ 20:15 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΟΣ
20:30 ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΟ 20:45 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛ.ΑΚΤΗ
21:00 ΑΠΟ ΟΛ.ΑΚΤΗ 21:15 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΟΣ
21:30 ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΟ 21:45 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛ.ΑΚΤΗ
22:00 ΑΠΟ ΟΛ.ΑΚΤΗ 22:15 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΟΣ
22:30 ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΟ 22:45 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛ.ΑΚΤΗ
23:00 ΑΠΟ ΟΛ.ΑΚΤΗ 23:15 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΡΙΝΟΣ
23:30 ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΟ 23:45 ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΟΛ.ΑΚΤΗ
24:05 ΑΠΟ ΟΛ.ΑΚΤΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
ΓΡΑΜΜΗ
ΣΒΟΡΩΝΟΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6:30 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30
  11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05
  17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:15 21:45  
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ 21:00 21:30 22:00  
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 15:20 15:40 16:20 16:40 17:20 17:40 18:20 18:40 19:20 19:40 20:20 20:40  
ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΗ
ΣΒΟΡΩΝΟΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6:50 7:15 7:50 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45
  17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:20  
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00  
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- 6:30 7:00  
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΣΑΒΒΑΤΑ
ΓΡΑΜΜΗ
ΣΒΟΡΩΝΟΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6:25 7:05 7:25 7:45 8:05 8:25 8:45 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05
  13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45
  20:05 20:25 20:45 21:15 21:45 22:15  
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 21:30 22:00  
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ  
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- 6:20 6:40 7:20 7:40 8:20 8:40 9:20 9:40 10:20 10:40 11:20 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:20 14:40 15:20 15:40
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 16:20 16:40 17:20 17:40 18:20 18:40 19:20 19:40 20:20 20:40  
Η διαδρομή για Καλλιθέα-Παραλία έχει ως εξής:
Το +00 πηγαίνει -Μέσω Καλλιθέα-στην Παραλία(Εκκλησία)
Το +15 πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία) - επιστρέφει μέσω Καλλιθέα
Το +20 πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία)-επιστρέφει μέσω Καλλιθέα
Το +30 πηγαίνει -Μέσω Καλλιθέα-στην Παραλία(Εκκλησία)
Το +40 πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία)-επιστρέφει μέσω Καλλιθέα
Το +45 πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία) - επιστρέφει μέσω Καλλιθέα
Η διαδρομή για Καλλιθέα-Παραλία έχει ως εξής:
Το +00 πηγαίνει -Μέσω Καλλιθέα-στην Παραλία(Εκκλησία)
Το +15 πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία) - επιστρέφει μέσω Καλλιθέα
Το +20 πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία)-επιστρέφει μέσω Καλλιθέα
Το +30 πηγαίνει -Μέσω Καλλιθέα-στην Παραλία(Εκκλησία)
Το +40 πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία)-επιστρέφει μέσω Καλλιθέα
Το +45 πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία) - επιστρέφει μέσω Καλλιθέα
*Από τις 6:15 έως τις 15:00 τα δρομολόγια για Περίσταση-Καλλιθέα-Παραλία θα εκτελούνται ανά '15 λεπτά.
*Από τις 15:00 και μετά τα δρομόλογια για Περίσταση-Καλλιθέα-Παραλία θα εκτελούνται ανά '20 λεπτά.
ΘΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ  - ΚΥΡΙΑΚΕΣ - ΕΟΡΤΕΣ
ΓΡΑΜΜΗ
ΣΒΟΡΩΝΟΣ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ 6:30 6:50 7:07 7:25 7:45 8:05 8:25 8:45 9:05 9:25 9:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45
  13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25
  19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 22:25  
ΚΑΤΑΦΙΩΤΙΚΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΗ 8:10 8:50 9:10 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50
  15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30
  22:10 22:20 23:00 23:20 23:40 0:00  
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- 7:20 8:20 8:50 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΠΑΡΑΛΙΑ 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20  
   
ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ- 6:20 6:40 7:00 7:40 8:00 8:40 9:00 9:40 10:00 10:40 11:00 11:40 12:00 12:40 13:00 13:40 14:00 14:40 15:00 15:40
ΠΑΡΑΛΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ 16:00 16:40 17:00 17:40 18:00 18:40 19:00 19:40 20:00 20:40 21:00 21:40 22:00 22:40  
 Η Διαδρομή τους έχει ως εξής:
Το +10 πηγαίνει Ολυμπιακή Ακτή - Παραλία
Το +20 πηγαίνει -Μέσω Καλλιθέα-Αριστερά στην Παραλία(ΕΩΣ COCUS )
Το +30 πηγαίνει στην Παραλία Δεξιά- όχι Καλλιθέα
Το +40 πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία)-επιστρέφει μέσω Καλλιθέας
Το +50 πηγαίνει-Μέσω Καλλιθέα-Αριστερά στην Παραλία(ΕΩΣ COCUS)
Το+ 00' πηγαίνει στην Παραλία(Εκκλησία)-επιστρέφει μέσω Καλλιθέα
Β. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.3463/2006.
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 58/2018
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής:
Η Πρόεδρος  Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές.
Ακριβές απόσπασμα
Κατερίνη 16.02.2018
 
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ