ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά σαράντα (40) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής:

ΔΕ Οδηγών 6 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 32 ΘΕΣΕΙΣ


Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης κάνετε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πρόσληψης κάνετε κλικ εδω.

Ο αντιδήμαρχος Κατερίνης

Παπαζιώγας Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.16065/19-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΘΖΩΕΤ-0Δ0) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

Ανακοινώνεται ότι λόγω των αργιών του Πάσχα, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην αριθμ.16065/19-04-2019 (ΑΔΑ: ΨΧΘΖΩΕΤ-0Δ0) Ανακοίνωση του Δήμου, που αφορά στη πρόσληψη προσωπικού, συνολικά σαράντα (40) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019.

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης κάνετε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πρόσληψης κάνετε κλικ εδω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά εξήντα επτά (67) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου μας, ανά ειδικότητα ως εξής:

ΔΕ Οδηγών 10 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ Οδηγών Γεωργικού Ελκυστήρα 5 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 50 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων 2 ΘΕΣΕΙΣ

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης κάνετε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πρόσληψης κάνετε κλικ εδω.

Ο αντιδήμαρχος Κατερίνης

Παπαζιώγας Νικόλαος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (πυρασφάλεια) της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κατερίνης, ανά ειδικότητα ως εξής:

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (JCB) 3 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ) 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ) 1 ΘΕΣΗ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 ΘΕΣΕΙΣ
ΥΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 6 ΘΕΣΕΙΣ

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης κάνετε κλικ εδώ.

Για να κατεβάσετε την αίτηση πρόσληψης κάνετε κλικ εδω.

 

Ο αντιδήμαρχος Κατερίνης

Παπαζιώγας Νικόλαος

Ανοιχτός διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειας GRADER

  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο  Δήμος Κατερίνης

θα διενεργήσει ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ GRADER», εκτιμώμενης αξίας 104.838,71 ευρώ εκτός ΦΠΑ, Α.Μ.118/2019 με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ στον διαγωνισμό που έλαβε συστημικό αριθμό 81394 από 08.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. έως τις 25.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και θα αξιολογηθούν σε όλα τα στάδια από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση δικ/κών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς θα γίνει 29.11.2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

O Πρόεδρος ΟΠΠΑΠ Κατερίνης
Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστων εκτάσεων στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης Θεματικής Εκδήλωσης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της (06/12/2019 έως τις 04/01/2020).

Το πλήρες κείμενο της περιληπτικής διακήρυξης θα το βρειτε εδώ.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ, ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΟΙΚΙΣΚΩΝ, ΟΚΤΩ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

O Πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ Κατερίνης
Διακηρύσσει ότι:


Εκτίθεται σε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση είκοσι επτά (27) ξύλινων οικίσκων εκ των οποίων οι είκοσι έξι εξ αυτών εμβαδού 7,12τ.μ. και ο ένας ο οποίος τοποθετείται εντός του στρουμφοχωριού εμβαδού 17,64τ.μ., οκτώ θέσεων (8) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εμβαδού 1,50τ.μ., τεσσάρων (4) θέσεων καλλιτεχνικής φύσεως εμβαδού 1,50τ.μ. στους χώρους της Χριστουγεννιάτικης Θεματικής Εκδήλωσης κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της (06/12/2019 έως τις 04/01/2020).

Το πλήρες κείμενο της περιληπτικής διακήρυξης μπορείτε να το βρειτε εδώ.

προμήθεια εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι θα προβεί στην απ΄ ευθείας ανάθεση «προμήθειας εντύπων και αφισών για την υποστήριξη λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κατερίνης», στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κατερίνης με κωδικό ΟΠΣ 5000786 η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους αναδόχους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.

τo αρχείo σε μορφή .pdf εδώ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Κατερίνης

           θα διενεργήσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό του ά.117 του ν.4412/2016 για επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση του δικτύου δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κορινού, Πέτρας, Ελαφίνας και Πιερίων έτους 2019» εκτιμώμενης αξίας 59.677,00 ευρώ εκτός ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 63/2019), με κριτήριο ανάθεσης την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη με βάση την τιμή (τη χαμηλότερη τιμή).

Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Αντιδήμαρχος Κατερίνης προκηρύσσει

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών Προσώπων», προϋπολογισμού 40.688,07 ευρώ πλέον 5.977,01 ευρώ Φ.Π.Α., σύνολο 46.665,08 ευρώ με Φ.Π.Α., με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, που βασίζεται μόνο στην τιμή.
Το αντικείμενο του διαγωνισμού χωρίζεται σε έντεκα τμήματα, ως εξής: