ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

POLITISTIKOS LOGO
 
 Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης, σας προσκαλούν στην συνεστίαση που διοργανώνουν, για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας όλων των μελών των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου μας.
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13:00, στο  κέντρο «ΑΡΙΑ» (Γανόχωρα).
 
 
 
 
Με εκτίμηση
 
Ο Πρόεδρος του ΟΠΠΑΠ
 
Θεόδωρος Παυλίδης
                                                        
 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 
 Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 
A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το θέμα της ονομασίας του κράτους της FYROM και έκδοση σχετικού ψηφίσματος
 
2. Τροποποίηση της 685/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Τροποποίηση – συμπλήρωση της 589/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα “Κανονισμός χρήσης και λειτουργίας παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πεζόδρομων κλπ Δήμου Κατερίνης”», όπως ισχύει
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
5. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
6. Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 
 
7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
8. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
9. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή δημοτικής έκτασης εμβαδού 633,50τ.μ.που αποτελεί διαιρετό τμήμα του με αρ. 05 οικοπέδου ολικής έκτασης 1033,50τ.μ. στο Ο.Τ. 994 στην Ενότητα Βατάν με οικόπεδο εμβαδού 940,00τ.μ. στο Ο.Τ. 474, αρ.07Ν στην Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Καραΐσκου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
10. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
 
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», αρ. μελ.: 56/2013
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 
12. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 
13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κατερίνης
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 
14. Έγκριση της αριθ. 3/2018 μελέτης με τίτλο: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κατερίνης έτους 2018» προϋπολογισμού 31.000,00 ευρώ, έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας  και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με συνοπτικό διαγωνισμό.
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος
 
15. Έγκριση της αριθ. 4/2018 μελέτης με τίτλο: «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Ακτών Δήμου Κατερίνης 2018»,  έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
Εισηγητής: Ροδή Ελευθεριάδου, αντιδήμαρχος
 
16. Έγκριση υποβολής αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 4922/5.10.217 πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας προτεραιότητας ΑΞ11 «Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ», με τίτλο «Υποστήριξη των Ενδιάμεσων Φορέων των ΣΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας»΄
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 
17. Χορήγηση παράτασης συμβάσεων που συνάφθηκαν στο πλαίσιο του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 
18. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κατερίνης στην 1η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε." (CitieNet Α.Ε.)
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 
19. Τροποποίηση της 193/2016 απόφασης ΔΣ με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών του Δήμου Κατερίνης», ως προς τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Πιερίας
Εισηγητής: Νικόλαος Παπαζιώγας, αντιδήμαρχος
 
20. Έγκριση διοργάνωσης και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο Δήμο Κατερίνης και διάθεση πιστώσεων
Εισηγητής: Παρθένα Μακρίδου, αντιδήμαρχος
 
21. Καθορισμός εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Πρόνοιας (ΟΠΠΑΠ) Δήμου Κατερίνης
Εισηγητής: Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου, Γενικός Γραμματέας
 
A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
2. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών 
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
3. Διαγραφή οφειλών και επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
4. Διαγραφή για διάφορους λόγους προστίμων του ΚΟΚ με σκοπό την ορθή βεβαίωσή τους
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος 
 
5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των νομικών του προσώπων και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατέθηκαν
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
7. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή δημοτικής έκτασης εμβαδού 633,50τ.μ.που αποτελεί διαιρετό τμήμα του με αρ. 05 οικοπέδου ολικής έκτασης 1033,50τ.μ. στο Ο.Τ. 994 στην Ενότητα Βατάν με οικόπεδο εμβαδού 940,00τ.μ. στο Ο.Τ. 474, αρ.07Ν στην Ενότητα Σιδηροδρομικού Σταθμού Κατερίνης ιδιοκτησίας Ευαγγέλου Καραΐσκου
Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος
 
8. Λήψη απόφασης για παραχώρηση τάφων στο Β΄ Κοιμητήριο για 40 χρόνια, ύστερα από αιτήσεις δημοτών 
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
 
9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ», αρ. μελ.: 56/2013
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 
10. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων
Εισηγητής: Δημήτριος Ντούρος, αντιδήμαρχος
 
 
 
Η Πρόεδρος
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 
1.Υπεύθυνο ιστοσελίδας
 
2.Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
 
3.Βουλευτές Ν. Πιερίας
 
4.Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας
 
5.Τοπικά Μ.Μ.Ε.
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 
1.Γραφείο Δημάρχου
 
2.Γενικό Γραμματέα Δήμου
 
3.Διευθύνσεις Δήμου (email)  

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Καταλογισμός ποσού πάγιας προκαταβολής έτους 2018 σε υπόλογους προέδρους τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων λόγω μη απόδοσης λογαριασμού

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑΚΤΙΚΑ                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                         1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης          2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                  3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

 

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)

 

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ 2ο: Κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Κατερίνης και των Νομικών προσώπων»

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου - Παραίτηση από ένδικα μέσα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                                         ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                                           1. Αναστάσιος Παπαζήσης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                              2. Μαρία Αρβανίτη
3. Θεόδωρος Παυλίδης                                     3. Σπυρίδων Ράδης
4. Δημήτριος Ντούρος
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 24 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του ν. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση δαπανών Πάγιας προκαταβολής

ΘΕΜΑ 2o: Καταρτισμός των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέας υδρογεώτρησης στο γήπεδο 25ης Μαρτίου Δ.Κ. Κατερίνης» εκτιμώμενης αξίας 20.161,29 ευρώ εκτός ΦΠΑ

ΘΕΜΑ 3o: Έγκριση αντικατάστασης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της μελέτης: «Οριοθέτηση ρέματος Μαυρονερίου και διαμόρφωση κοίτης για αντιπλημμυρική προστασία και απόληψη υλικών »

ΘΕΜΑ 4o: Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων διαχείρισης ποσών για διάφορες ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 5o: Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του Δήμου

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση των αριθ. πρωτ. α) 46394/20.12.2018, β) 46399/20.12.2018, γ) 46407/020.12.2018 αποφάσεων Δημάρχου με θέμα “Παροχή εντολής σε δικηγόρο”

ΘΕΜΑ 7o: Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου - Παραίτηση από ένδικα

Ο Πρόεδρος

Λάζος Ντόντης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑΚΤΙΚΑ                                        ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. Γεώργιος Ίτσιος                           1. Αστέριος Μπουσνάκης
2. Χρυσόστομος Κυραϊλιδης                2. Αναστάσιος Παπαζήσης
3. Θεόδωρος Παυλίδης                      3. Δημήτριος Ντούρος
4. Παναγιώτης Μπερεδήμας                4. Μαρία Αρβανίτη
5. Αλέξανδρος Γιουμίδης                    5. Σπυρίδων Ράδης
6. Θεοδοσία Χαϊλατζίδου
7. Χρήστος Λιανός
8. Αλεξάνδρα Νταρλαγιάννη

2. Υπεύθυνο ιστοσελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα Δήμου
3. Διευθύνσεις Δήμου (email)