Ανακοίνωση για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη

Ετήσια εμποροπανήγυρις Δήμου Κατερίνης έτους 2019

Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης στον οικισμό Ανδρομάχης Δ.Κ. Κατερίνης το διάστημα από 01/09/2019 έως και 07/09/2019 και καλεί όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από 01/07/2019 έως το αργότερο μέχρι τις 20/08/2019, ώστε να τους χορηγηθούν οι σχετικές άδειες συμμετοχής.
Η χωροταξική διάρθρωση του χώρου αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης και είναι αναρτημένο στο Δημοτικό Κατάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη οφείλουν να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax-2351350495) ή εναλλακτικά μπορούν να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφορών στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(για την εμποροπανήγυρη)
Τ.Κ. 60133 ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας συμμετοχής είναι η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης που αναλογεί στη θέση του κάθε μικροπωλητή μετά την ανάδειξή του για τη θέση.
Το προβλεπόμενο τέλος χρήσης, όπως αυτό έχει καθοριστεί με την αριθ. 256/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να κατατίθεται από τον αιτούντα: α) απευθείας στο Ταμείο του Δήμου β) με κατάθεση σε Τράπεζα, στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Κατερίνης (IBAN GR 0901408400840002002010871 Alpha Bank όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του οφειλέτη και το είδος οφειλής και θα φέρει την ένδειξη «Για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη».
Σε περίπτωση που κάποιος αρνηθεί την καταβολή του ποσού επιλέγεται νέος δικαιούχος.
Η συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την αποδοχή όλων των όρων
της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αριθ. 182/2019, ΑΔΑ: Ψ2ΩΝΩΕΤ-ΤΣΜ) που αφορά την
την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης του Δήμου Κατερίνης

Στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν:
1. Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 παρ. 3 του Ν. 4497/2017.
Ο πωλητής για τη χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στην εν λόγω
αγορά καταθέτει αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
2. Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.
3. Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα είδη στην παρούσα εμποροπανήγυρη.
4. Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στο αρμόδιο γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρυθμίσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και στα τηλέφωνα: 2351350526, 2351350527.

Ο Αντιδήμαρχος

Παπαζιώγας Νικόλαος