Ανακοίνωση για τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και τους επαγγελματίες πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου

on

Ο Δήμος Κατερίνης ενημερώνει τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών και τους επαγγελματίες πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου που δεν έχουν μέχρι σήμερα ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, μπορούν να θεωρήσουν αυτή έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 13 & 14 του Ν. 4541/2018). Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ανακαλούνται οριστικά και αυτοδίκαια.

Για τη θεώρηση της άδειάς του ο πωλητής υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού τα εξετάσουν, θεωρούν την άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα θεώρησης. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της προηγούμενης αίτησής του και εάν τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη, η άδεια θεωρείται και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση μη υποβολής νέου αιτήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά και αυτοδικαίως.

Για την ανανέωση υποβάλλεται στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, αίτηση με συνημμένα όλα τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Υπεύθυνη δήλωση (προσκομίζεται από την υπηρεσία) ότι «α) δεν ασκώ άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκώ το εισόδημα που αποκτώ δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του ν. 4497/2017, ήτοι δεν υπερβαίνει από την χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων που αναγράφονται στην άδεια μου το 15% του ετήσιου τζίρου μου, ούτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση του ανώτερου ορίου β) ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα μου δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017,γ) δεν λαμβάνω σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, δ) δεν έχω οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή του ημερήσιου τέλους.
2) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ
3) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα
4) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών (3) ετών
5) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
6) Βεβαίωση λειτουργίας ταμειακής μηχανής από το TAXIS
7) Πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β 1199) Υπουργική Απόφαση (όσοι πωλητές ασχολούνται με την πώληση τροφίμων)
8) Καταβολή παραβόλου 15,00 €, σύμφωνα με την 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β’) Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
9) φωτ/φο ταυτότητας
10) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί
11) Την επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, στασίμου, πλανοδίου εμπορίου

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους βάσει του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, καθώς και οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου να προσέλθουν στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κατερίνης, προκειμένου να θεωρήσουν τις άδειές τους.

Όσοι επαγγελματίες πωλητές δεν ενδιαφέρονται πλέον να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο, παρακαλούνται όπως καταθέσουν στην Υπηρεσία μας το σώμα της άδειας και αίτηση για την ακύρωση αυτής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ