ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)"

Ο Δήμος Κατερίνης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, έχει υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DMS)», κωδικό MIS 5030711 και συνολική δημόσια δαπάνη 80.000,00 ευρώ.
Με την παρούσα ανακοίνωση το αναλυτικό φυσικό αντικείμενο της πράξης τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, από σήμερα και για χρονικό διάστημα ενός μήνα.
Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του αναλυτικού φυσικού αντικειμένου πατήστε εδώ.

Κατερίνη 2/7/2018