Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Κατερίνης στα πλαίσια του άρθρου 14, παρ. 13 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α’/31-05-2018) «Τροποποίηση του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
Καλεί:
τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών που δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, να θεωρήσουν τις άδειές τους και να δραστηριοποιούνται έως την 15η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/13-11-2017 τεύχος Α΄).
Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως.

Συνεπώς όσοι κάτοχοι των εν λόγω αδειών δεν έχουν ανανεώσει έως σήμερα τις άδειές τους ή έχουν καταθέσει αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά και δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους, λόγω απόρριψης του αιτήματός τους μπορούν να το πράξουν μέχρι 15-01-2019 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι:
αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21,
ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και,
γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,
β. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21.
γ. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής.
ε. Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β' 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Επιπλέον: α) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4497/2017, θα πρέπει οι επαγγελματίες πωλητές να είναι οικονομικά ενήμεροι και προς το ημερήσιο τέλος και
β) σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας (12679/1.2.2018) να καταθέσουν μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παράβολο για την ανανέωση της επαγγελματικής άδειάς τους, το οποίο δεν επιστρέφεται.

Όσοι επαγγελματίες πωλητές δεν ενδιαφέρονται πλέον να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, παρακαλούνται όπως καταθέσουν στην Υπηρεσία μας το σώμα της άδειας και αίτηση για την ακύρωση αυτής.

Ο Αντιδήμαρχος

Παπαζιώγας Νικόλαος