ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο Δήμος Κατερίνης, στα πλαίσια της με αρ. 1/2018 (αρ. πρωτ. 37698/03-04-2018) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή περί “Εφαρμογής του Ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων”.


Κ α λ ε ί :

τους παραγωγούς πωλητές υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο και στο χώρο των λαϊκών αγορών (και την άδεια τους θεωρούν στον Δήμο Κατερίνης), όπως προσέλθουν στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, (ισόγειο) με τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες τους (εφόσον έχουν λήξει):

1. Αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Στη δήλωση αναγράφεται και ο αριθμός Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό.
2. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ.
3. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010.4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

5. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 

6. Πιστοποιητικό υγείας.
7. Δημοτική ενημερότητα.
8. Για την ανανέωση της άδειας ο παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών καταθέτει υπέρ Δήμου παράβολο ύψους τριών (3) €.
Ανάλογα με το αντικείμενο των πωλούμενων ειδών πρέπει να κατατίθενται επιπρόσθετα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10 του Ν. 4497/2017.
Τα δικαιολογητικά από με αριθμό 3 έως & 6 κατατίθενται με την πρώτη ανανέωση κάθε τρία (3) χρόνια μετά τον Ν. 4497/2018 (δηλαδή 13-11-2017).

Οσοι παραγωγοί που έχουν μόνιμη κατοικία σε άλλο Δήμο πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Δήμο μόνιμης κατοικίας τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/2018 (αριθ. πρωτ. 46974/02-05-2018) δίνεται η δυνατότητα υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι τέλος του έτους 2018 από τους παραγωγούς πωλητές υπαίθριου εμπορίου των οποίων η ανανέωση της άδειας πραγματοποιήθηκε πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4497/2017 δηλαδή πριν τις 13-11-2017.
Επίσης, ο αδειούχος παραγωγός πωλητής μπορεί να ανανεώνει την άδειά του στην αρμόδια αρχή που δεν είναι άλλη από τον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του. Αυτό αναφέρει η ερμηνευτική εγκύκλιος 46974/2018 που εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή προς εφαρμογή του νόμου 4497/2017.