Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών»

Με την από 13/11/2017 έναρξη ισχύος του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α’/13.11.2017), στο κεφάλαιο Η΄, Μεταβατικές – Καταργούμενες Διατάξεις, στο άρθρο 59, παράγραφος 13 αναφέρεται ότι:
«Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4497/2017.

Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως».
Κατόπιν των ανωτέρω, οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών οι οποίοι:
1. δεν έχουν ανανεώσει έως σήμερα την άδειά τους ή
2. έχουν καταθέσει αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά και δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους, λόγω απόρριψης του αιτήματός τους,
Καλούνται να προσκομίσουν αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως και την 31η Μαρτίου 2018, στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κατερίνης, προκειμένου να ανακτήσουν το δικαίωμα δραστηριοποίησής τους και να μην κινδυνεύουν με οριστική και αυτοδίκαιη ανάκληση της αδείας τους.

Δικαιολογητικά:
α. αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα,
β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3 των τριών τελευταίων ετών, από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,
ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β” 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επιπλέον: α) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4497/2017, θα πρέπει οι επαγγελματίες πωλητές να είναι οικονομικά ενήμεροι και προς το ημερήσιο τέλος και
β) σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομίας (12679/1.2.2018) να καταθέσουν μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παράβολο για την ανανέωση της επαγγελματικής άδειάς τους, το οποίο δεν επιστρέφεται.

Όσοι επαγγελματίες πωλητές δεν ενδιαφέρονται πλέον να δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές, παρακαλούνται όπως καταθέσουν στην Υπηρεσία μας το σώμα της άδειας και αίτηση για την ακύρωση αυτής.

 

Ο Αντιδήμαρχος
Παπαζιώγας Νικόλαος