Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στις 06 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75, στην αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο εξής θέμα:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Κατερίνης, σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ.6 του Ν.3852/2010

2. Εξουσιοδότηση προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κατερίνης για δυνατότητα έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων μικρής κλίμακας για την ασφαλή διεξαγωγή διαφόρων εκδηλώσεων σε οδούς της αρμοδιότητάς του

3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση των θέσεων χώρων στάση, των γραμμών του ΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. Κατερίνης στη διαδρομή Κατερίνη – Παραλία – Ολυμπιακή Ακτή»

4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για λειτουργία λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ. Καλλιθέας

5. Προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

6. Χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Δήμο Κατερίνης (εκτός ορίων δημοτικών κοινοτήτων)

7. Ανάκληση (ή επαναχορήγηση) αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

8. Εκμίσθωση – ανάκληση - αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων ή μετατόπισή τους στο Δήμο Κατερίνης.

9. Ανάκληση ή μεταβίβαση αδειών λαϊκών αγορών

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Χρυσόστομος Κυραϊλίδης