Εκτύπωση

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτικής συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 07 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων

2. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

3. Απευθείας ανάθεση του έργου: «Διάνοιξη – Διαμόρφωση αγροτικής οδού στη θέση Συκιά της Τοπικής Κοινότητας Ρητίνης» (Α.Μ.55/2013)

4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΌ 01-01-2016 ΕΩΣ 30-06-2017»

5. Τροποποίηση της με αριθμό 250/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καταρτισμός όρων της διακήρυξης για την εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στο ΑΤ 1283α αγροκτήματος Περιστάσεως εκτός σχεδίου πόλεως Δ.Κ. Περίστασης Δ.Ε. Παραλίας (πρώην «ΗΑVΑΝΑ»)» ως προς το άρθρο 31 των όρων και ορισμός νέων ημερομηνιών διεξαγωγής της ανωτέρω δημοπρασίας

6. Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

7. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου.

8. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

9. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΜΠΑΤΑΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ