Εκτύπωση

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

on

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις 21 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  13:00  σύμφωνα με μας διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του N. 3852/10, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για μερική ή ολική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων

2. Υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους  2014.

3. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Δήμου Κατερίνης οικονομικού έτους 2014

4. Λήψη απόφασης για υπαγωγή δημοτών (ύστερα από αίτησή τους) στη Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς το Δ. Κατερίνης (άρθρο 51 Ν. 4257/2014)

5. Ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κρασπεδορείθρων – οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Πέτρας» προϋπολογισμού 5.645,70 ευρώ

6. Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής και ορισμός υπολόγων για τη διαχείριση ποσών απαραίτητων για διάφορες ανάγκες του δήμου

7. Έγκριση αποδιδόμενων λογαριασμών και απαλλαγή υπολόγων από τη διαχείριση ποσών για ανάγκες του δήμου

8. Ορισμός δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κατερίνης
ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ