Εκτύπωση

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

on

Καλείσθε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 και 163 του Ν. 3463/2006, που θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχείο Κατερίνης (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:  
 

A/AΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση  απολογισμού  εσόδων- εξόδων Δήμου Κατερίνης χρήσης 2016

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

2. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Κατερίνης, χρήσης 2016

Εισηγητής: Λάζος Ντόντης, αντιδήμαρχος

 

 

Η Πρόεδρος
 
Καλλιόπη Τζουμέρκα